Raadpleging (Bahá'í-praktijk)

Raadpleging is een speciale manier om problemen te bespreken en beslissingen te nemen die door bahá'ís wordt gebruikt.

Het woord raadplegen betekent in het algemeen: ergens over praten, alle feiten overwegen en een beslissing nemen. Voor Bahá'ís betekent consulteren ook:

  • iedereen bidt voordat ze discussiëren
  • het ene idee niet boven het andere verkiezen zolang niet alle ideeën zijn besproken
  • niet steeds dezelfde dingen herhalen
  • aan het eind een besluit nemen waar iedereen achter staat
  • als niet iedereen het eens kan worden, dan stemt iedereen, en het idee met de meeste stemmen wordt gebruikt
  • als iemand het niet eens is met het besluit, doet hij alsof hij het ermee eens is totdat nieuwe feiten bekend zijn (niemand ondermijnt het besluit van de groep)
  • indien nieuwe feiten worden ontdekt, of indien het idee wordt uitgeprobeerd en niet zo goed werkt, kan de groep opnieuw overleggen en de nieuwe dingen die zij weten in overweging nemen

Raadpleging wordt door Bahá'í gekozen leiders gebruikt wanneer zij in raden bijeenkomen om ervoor te zorgen dat niet één persoon alles kan beslissen. Getrouwde mensen overleggen met hun man of vrouw om moeilijkheden in het huwelijk op te lossen. Ouders en kinderen kunnen overleggen, leraren en studenten kunnen overleggen, en bahá'ís overleggen allemaal als gemeenschap wanneer zij elke negentien dagen bijeenkomen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is raadpleging volgens Bahá'ís?


A: Overleg is een speciale manier om problemen te bespreken en beslissingen te nemen die door Bahá'ís wordt gebruikt, die inhoudt dat er wordt gebeden voordat er wordt besproken, dat alle feiten worden overwogen, dat het ene idee niet wordt verkozen boven het andere totdat alle ideeën zijn besproken, dat er aan het eind een beslissing wordt genomen waar iedereen achter staat, dat er wordt gestemd als niet iedereen het eens kan worden, en dat er wordt gehandeld alsof men het eens is met de beslissing totdat er nieuwe feiten bekend zijn.

V: Waarin verschilt bahá'í-overleg van gewoon overleg?


A: Bahá'í-overleg verschilt van gewoon overleg doordat iedereen bidt alvorens te discussiëren, ideeën pas de voorkeur krijgen als ze allemaal besproken zijn, besluiten worden genomen met ieders steun, en indien nodig wordt er gestemd.

V: Wie gebruikt overleg in Bahá'í-gemeenschappen?


A: Bahá'í gekozen leiders komen bijeen in raden om overleg te gebruiken om ervoor te zorgen dat niet één persoon alle beslissingen neemt. Echtparen, ouders en kinderen, leraren en studenten, en Bahá'í-gemeenschappen gebruiken allemaal overleg om problemen op te lossen.

V: Stemmen Bahá'ís tijdens overleg?


A: Ja, Bahá'ís stemmen tijdens overleg als iedereen het niet eens kan worden over een beslissing.

V: Kan iemand het oneens zijn met de beslissing die tijdens overleg is genomen?


A: Ja, iemand kan het oneens zijn met de beslissing, maar hij moet doen alsof hij het ermee eens is totdat er nieuwe feiten bekend zijn om te voorkomen dat de beslissing van de groep wordt ondermijnd.

V: Kunnen Bahá'í-gemeenschappen opnieuw overleggen als er nieuwe feiten worden ontdekt of een idee niet werkt?


A: Ja, Bahá'í-gemeenschappen kunnen opnieuw overleggen als er nieuwe feiten worden ontdekt, of het idee wordt uitgeprobeerd en niet zo goed werkt.

V: Wat betekent het woord 'raadplegen'?


A: Het woord 'raadplegen' betekent over het algemeen ergens over praten, alle feiten overwegen en een beslissing nemen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3