Informele misvatting

Een informele denkfout is een argument waarvan de genoemde premissen de voorgestelde conclusie niet ondersteunen. Informele misvattingen komen vaak voort uit een fout in de redenering. De premissen worden dan ten onrechte gekoppeld aan de conclusie. In tegenstelling tot een formele denkfout heeft de fout te maken met gevolgtrekkingen, omdat taal wordt gebruikt om de stellingen te formuleren; natuurlijke taal laat toe om meer te zeggen dan de symboliek van de formele logica kan voorstellen. Alle informele drogredenen bevatten een fundamentele ontkoppeling tussen de premissen en de conclusie. Dit maakt het argument ongeldig. De disconnect ontstaat vaak omdat er een verborgen co-premise is. Als deze co-premise zou worden vermeld, zou dit het argument valideren.

Inductieve informele misvattingen zijn iets anders dan hun deductieve tegenhangers, omdat hun verdienste ligt in de inductieve kracht van de premis-conclusie koppeling in plaats van in de aanwezigheid van verborgen premissen. Zo kan de drogreden van overhaaste veralgemening grofweg worden gesteld als volgt:

p) S is een P

p) S is ook een Q

c) daarom zijn alle P's ook Qs

Als de populaties van P en Q allebei te groot zijn om volledig te bemonsteren, dan is de verklaring inductief. In een dergelijk geval treedt een overhaaste veralgemening op wanneer het aantal P's en Q's onvoldoende is om de respectievelijke populaties te vertegenwoordigen. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een principe van redeneren (deductief of inductief) en het uitgangspunt van een argument.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een informele drogreden?
A: Een informele drogreden is een logisch argument waarvan de premissen de conclusie niet ondersteunen. Het treedt op wanneer de premissen en de conclusie niet op elkaar aansluiten, meestal door een onuitgesproken co-premisse.

V: Wat is het verschil met een formele drogreden?
A: Een formele drogreden heeft te maken met logische kwesties, terwijl een informele drogreden te maken heeft met fouten in de redenering doordat men in natuurlijke taal meer kan zeggen dan wat formeel kan worden weergegeven.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van informele drogredenen?
A: Voorbeelden van informele drogredenen zijn overhaaste generalisatie, equivocatie en dubbelzinnigheden.

V: Wat is overhaaste generalisatie?
A: Van overhaaste generalisatie is sprake wanneer men een uitspraak doet op basis van een te kleine steekproef die niet representatief is voor de hele populatie. Dit kan leiden tot onjuiste conclusies op basis van beperkt bewijsmateriaal.

V: Wat is equivocatie?
A: Equivocatie doet zich voor wanneer voor hetzelfde woord of dezelfde zin twee verschillende betekenissen worden gebruikt om het beter in een argument te laten passen. Dit kan leiden tot verwarring en het trekken van verkeerde conclusies.
V: Wat zijn dubbelzinnigheden?

A: Dubbelzinnigheden doen zich voor wanneer woorden of zinnen meerdere betekenissen hebben, waardoor mensen verkeerde conclusies over iets kunnen trekken omdat ze het anders interpreteren dan bedoeld.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3