Watervoorzieningssysteem

Een watervoorzieningssysteem of 'waterleidingnet' is een ingenieurssysteem dat zorgt voor de aanvoer van water.

Een watervoorzieningssysteem omvat meestal:

  1. Een aanbod van zuiver water voor drink- en ander gebruik. Daarom liggen bijna alle grote steden op of in de buurt van rivieren. Het water kan echter wel verplaatst worden langs leidingen of watervoerende lagen.
  2. Wateropslagfaciliteiten zoals reservoirs, watertanks of watertorens zijn noodzakelijk. Kleinere watersystemen kunnen het water opslaan in reservoirs of drukvaten. In hoge gebouwen kan het nodig zijn om het water lokaal op te slaan in drukvaten, zodat het water de bovenste verdiepingen kan bereiken.
  3. Water dat onder druk wordt gezet door bijvoorbeeld pompstations is meestal nodig bij de uitgang van ondergrondse of bovengrondse reservoirs of reservoirs (als de zwaartekrachtstroom niet praktisch is).
  4. Een leidingnet voor de distributie van water naar de verbruikers (dit kunnen particuliere woningen of industriële, commerciële of institutionele instellingen zijn) en andere gebruikspunten (zoals brandkranen).

Het tweede deel van het systeem is het omgaan met het rioolwater en het afvalwater dat uiteindelijk wordt teruggeplaatst of terugkomt in het systeem. Als dit' afvalwater niet wordt gezuiverd, zullen er cholera- en tyfusepidemieën ontstaan, en dat gebeurt nog steeds, in steden waar de waterhuishouding geen gelijke tred heeft gehouden met de bevolkingstoename.

  1. Waterzuiveringsinstallaties. Nadat de vaste stoffen in het water zijn uitgehard, wordt het water belucht. Dit gebeurt door het langzaam over een belucht kiezelbed te laten lopen, of door een zandbed. De zuurstof in het water doodt de bacteriën die anaeroob zijn. Soms overleven giftige roodalgen, en als dat zo is worden deze gedood door chloor aan het water toe te voegen. Het water wordt dan onder een microscoop onderzocht (bemonsterd) en het bacteriegehalte wordt geregistreerd. Er zijn door de overheid normen vastgesteld voor de toegestane limieten voor alle soorten vreemde voorwerpen en voor de chemische en biologische samenstelling van het water.
  2. Behandeld water wordt overgebracht met behulp van waterleidingen (meestal ondergronds).

Dit type systeem was een gevolg van het werk van John Snow over de cholera-epidemieën in het midden van de 19e eeuw in Londen. Ondanks alle inspanningen komen epidemieën nog steeds voor als er lekkages zijn in de ondergrondse riolering en lekken in de ondergrondse waterleidingen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een waterleidingsysteem?


A: Een watervoorzieningssysteem, of "watervoorzieningsnetwerk", is een technisch systeem dat voorziet in een toevoer van water om te drinken en voor andere doeleinden.

V: Welke onderdelen bevat een watervoorzieningssysteem?


A: Een watervoorzieningssysteem omvat doorgaans een bron van zuiver water, opslagfaciliteiten zoals reservoirs of tanks, druksystemen zoals pompstations, en leidingnetwerken voor de distributie naar de consument. Het omvat ook voorzieningen voor de behandeling van afvalwater voordat het weer in het systeem wordt gebracht.

V: Hoe kunnen grote steden de toegang tot schoon drinkwater garanderen?


A: Grote steden hebben meestal toegang tot schoon drinkwater omdat ze in de buurt van rivieren liggen. Water kan ook over lange afstanden worden verplaatst via leidingen of aquifers.

V: Wat voor soort faciliteiten zijn er nodig om het water op te slaan en onder druk te houden?


A: Wateropslagfaciliteiten zoals reservoirs, tanks of torens kunnen nodig zijn. Druksystemen zoals pompstations kunnen ook nodig zijn bij de uitgang van ondergrondse of bovengrondse reservoirs of cisternen (als de zwaartekracht niet werkt).

V: Hoe wordt de kwaliteit van het behandelde water gewaarborgd?


A: De kwaliteit van het behandelde water wordt gewaarborgd door het onder een microscoop te onderzoeken en het bacteriegehalte te registreren volgens de door de overheid vastgestelde normen inzake vreemde voorwerpen en chemische/biologische samenstelling. Indien nodig kan ook chloor worden toegevoegd om giftige rode algen te doden die de beluchtingsprocessen overleven.

V: Wie heeft dit type systeem in het Londen van het midden van de 19e eeuw ontwikkeld?A: Dit type systeem werd ontwikkeld door John Snow tijdens de cholera-plaag in Londen in het midden van de 19e eeuw.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3