Wet van het Congres

Een "Act of Congress" is een wet die door het Congres van de Verenigde Staten is uitgevaardigd op grond van de bevoegdheden die de grondwet van de Verenigde Staten daaraan toekent. De term kan ook worden gebruikt in andere landen met een wetgevende macht die een "Congres" wordt genoemd, zoals het Congres van de Filippijnen. Maar meestal wordt de term geassocieerd met het Congres van de Verenigde Staten. In de VS zijn er verschillende stappen om van een wetsvoorstel of resolutie een wet te maken. Het moet eerst worden goedgekeurd door een meerderheid van beide kamers van het Congres. Dan wordt de wet of resolutie ter ondertekening naar de president gestuurd. Het wordt een wet van het Congres door de handtekening van de president of, als de president het wetsvoorstel of de resolutie niet binnen tien dagen terugstuurt.

Zegel van het Congres van de Verenigde StatenZoom
Zegel van het Congres van de Verenigde Staten

US Grondwet, Sectie 7

Elk wetsontwerp dat door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is aangenomen, wordt, voordat het wet wordt, voorgelegd aan de President van de Verenigde Staten; indien hij het goedkeurt, ondertekent hij het, maar zo niet, dan zendt hij het met zijn bezwaren terug naar het Huis waar het is aangenomen, die de bezwaren in extenso in hun journaal opnemen en overgaan tot heroverweging. Indien na deze heroverweging tweederde van dat Huis ermee instemt het wetsontwerp aan te nemen, wordt het, tezamen met de bezwaren, naar het andere Huis gezonden, waar het eveneens opnieuw in overweging wordt genomen, en indien het door tweederde van dat Huis wordt goedgekeurd, wordt het een wet. Maar in al deze gevallen wordt de stemming in beide Kamers bepaald door ja's en nee's, en de namen van de personen die voor en tegen het wetsontwerp hebben gestemd, worden vermeld in het journaal van respectievelijk elk Huis. Indien een wetsontwerp niet binnen tien dagen (zondagen uitgezonderd) nadat het bij hem is ingediend, door de President wordt teruggezonden, wordt het op dezelfde wijze wet als wanneer hij het had ondertekend, tenzij het Congres door zijn verdagen de terugzending verhindert, in welk geval het geen wet wordt.Rekeningen

Senatoren en Vertegenwoordigers maken elk jaar duizenden schriftelijke voorstellen voor nieuwe wetten. Slechts een klein aantal daarvan, de zogenaamde wetsvoorstellen, haalt het hele proces om wet te worden. De grondwet vereist slechts drie stappen: het Huis van Afgevaardigden passeren, de Senaat passeren en goedkeuring door de president. Het eigenlijke proces is veel gecompliceerder geworden.

Een wetsvoorstel kan door iedereen worden ingediend, maar alleen een lid van het Congres, de zogenoemde sponsor van het wetsvoorstel, mag het in de vergaderzaal van een van de huizen van het Congres indienen. Een wetsvoorstel kan tegelijkertijd in de Senaat en in het Huis worden ingediend. In theorie bespaart dit tijd ten opzichte van eerst het ene huis en dan het andere. In elk huis van het Congres wordt een wetsvoorstel naar een commissie gestuurd. Een commissie bestudeert het wetsvoorstel en beveelt wijzigingen aan. Als een commissie niets doet, wordt het wetsvoorstel als "dood" beschouwd. Een commissie kan ook andere ongerelateerde bepalingen aan een wetsvoorstel toevoegen, amendementen genaamd. Commissies verdelen zich meestal in kleinere groepen, subcommissies genaamd. De sponsors van het wetsvoorstel proberen dan de subcommissies ervan te overtuigen het wetsvoorstel goed te keuren. Dit doen zij door middel van hoorzittingen. Als het wetsvoorstel door een commissie wordt goedgekeurd, wordt het naar de plenaire vergadering gestuurd voor een debat en een stemming. Een wetsvoorstel kan ofwel worden aangenomen ofwel worden verworpen. Als het wordt aangenomen, wordt het doorgestuurd naar het andere Huis van het Congres, waar dezelfde procedures worden gevolgd.

Resoluties

Naast wetsontwerpen neemt het Congres ook wetten aan, resoluties genaamd. Er zijn drie soorten resoluties: gewone resoluties, gezamenlijke resoluties en gelijktijdige resoluties.

Eenvoudige resoluties

Dit zijn resoluties over de werking van een van beide kamers van het Congres. Zij worden niet ter goedkeuring aan de President voorgelegd. Resoluties van het Huis van Afgevaardigden die betrekking hebben op dat Huis worden aangeduid met "H.Res." gevolgd door een nummer. Eenvoudige resoluties in de Senaat worden aangeduid met "S. Res." gevolgd door een nummer.

Gezamenlijke resoluties

Een gezamenlijke resolutie kan zowel in het Huis als in de Senaat beginnen. Zij zijn in wezen hetzelfde als een wetsvoorstel. Het enige verschil is dat een gezamenlijke resolutie een wijziging van de Amerikaanse grondwet voorstelt. Zij vereisen een tweederde meerderheid van stemmen in elk huis. Net als een gewone resolutie worden zij niet naar de president gestuurd voor zijn handtekening. Zij worden van kracht wanneer zij door driekwart van de staten zijn geratificeerd. Een gezamenlijke resolutie die in het Huis van Afgevaardigden is begonnen, wordt aangeduid met "H.J.Res." gevolgd door het nummer. Een gezamenlijke resolutie die in de Senaat is begonnen, wordt aangeduid met "S.J.Res.", gevolgd door het nummer. Gezamenlijke resoluties worden op dezelfde manier wet als wetsvoorstellen.

Concurrerende resoluties

Concurrente resoluties beginnen met "S.Con.Res." (Senaat) of "H.Con.Res." (Huis). Zij worden opeenvolgend genummerd naarmate zij worden ingediend. Concurrente resoluties zijn resoluties die van invloed zijn op de werkzaamheden van zowel het Huis als de Senaat. Zij kunnen ook worden gebruikt om een tijdelijke gemengde commissie in te stellen. Concurrent resolutions worden niet voor ondertekening naar de president gestuurd en hebben geen kracht van wet.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Congreswet?


A: Een Act of Congress is een wet die door het Congres van de Verenigde Staten is uitgevaardigd op grond van de bevoegdheid die het krachtens de Grondwet van de Verenigde Staten heeft.

V: Waar wordt de term "Act of Congress" nog meer gebruikt?


A: De term "Act of Congress" kan worden gebruikt in andere landen met een wetgevende macht die "Congres" wordt genoemd, zoals het Congres van de Filippijnen.

V: Wat zijn de stappen voor een wetsvoorstel of resolutie om een wet te worden in de Verenigde Staten?


A: Er zijn verschillende stappen om een wetsvoorstel of resolutie in de Verenigde Staten tot wet te verheffen. Eerst moet het worden goedgekeurd door een meerderheid van beide huizen van het Congres. Vervolgens wordt het wetsvoorstel of de resolutie naar de president gestuurd om te worden ondertekend. Het wordt een wet van het Congres door de handtekening van de president of als de president het wetsontwerp of de resolutie niet binnen tien dagen terugstuurt.

V: Wat gebeurt er als de president het wetsontwerp of de resolutie niet binnen tien dagen ondertekent?


A: Als de president het wetsontwerp of de resolutie niet binnen tien dagen ondertekent, wordt het een wet van het Congres zonder zijn handtekening.

V: Wie geeft het Amerikaanse Congres de bevoegdheid om wetten uit te vaardigen?


A: De grondwet van de Verenigde Staten geeft het Amerikaanse Congres de bevoegdheid om wetten uit te vaardigen.

V: Wat is de rol van de president bij het uitvaardigen van een wet van het Congres?


A: De rol van de president bij het aannemen van een wet van het Congres is het wetsvoorstel of de resolutie te ondertekenen. Als hij het niet binnen tien dagen ondertekent, wordt het een wet zonder zijn handtekening.

V: Waarin verschilt de term "Act of Congress" van een wetsvoorstel of resolutie?


A: De term "Act of Congress" verwijst naar een wet die door beide huizen van het Congres is aangenomen en ofwel door de president is ondertekend ofwel zonder zijn handtekening tot wet is verheven. Een wetsvoorstel of resolutie is een wetsvoorstel dat nog niet is aangenomen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3