Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen is een internationaal verdrag dat in 2001 is ondertekend. Het verdrag is in mei 2004 in werking getreden. Het heeft tot doel het gebruik en de productie van persistente organische verontreinigende stoffen te beperken. Voorbeelden van stoffen die onder het verdrag vallen zijn polychloorbifenyl en dichloordifenyltrichloorethaan. Een uitbreiding van het verdrag in 2009 voegde andere stoffen toe, zoals lindaan. Critici hebben gezegd dat het verdrag de doeltreffendheid van de strijd tegen ziekten zoals malaria beperkt. Dit is niet het geval, aangezien het gebruik van bepaalde stoffen voor de bestrijding van vectoren is toegestaan; dit omvat het gebruik tegen muggen.LogoZoom
Logo

     Staten die partij zijn bij het Verdrag van Stockholm vanaf 2016Zoom
     Staten die partij zijn bij het Verdrag van Stockholm vanaf 2016

Opgenomen chemicaliën

De volgende chemische stoffen zijn opgenomen:

Bijlage

Naam

CAS-nummer

Uitzonderingen

A. Eliminatie

Aldrin

309-00-2

Productie geen
Gebruik als
bestrijdingsmiddel

A. Eliminatie

Chloordaan

57-74-9

Productie door geregistreerde partijen
Gebruik als plaatselijk ectoparasiticide, insecticide, termiticide (ook in gebouwen, dammen en wegen) en als additief in triplexlijm

A. Eliminatie

Dieldrin

60-57-1

Productie geen
Gebruik in de landbouw

A. Eliminatie

Endrin

72-20-8

Geen

A. Eliminatie

Heptachloor

76-44-8

Productie geen
Gebruik als termietendodend middel (ook in de structuur van huizen en ondergronds), voor biologische behandeling en in ondergrondse kabeldozen

A. Eliminatie

Hexachloorbenzeen

118-74-1

Productie door geregistreerde partijen
Gebruik als chemisch tussenproduct en als oplosmiddel voor pesticiden

A. Eliminatie

Mirex

2385-85-5

Productie door geregistreerde partijen
Gebruik als termietendodend middel

A. Eliminatie

Toxafeen

8001-35-2

Geen

A. Eliminatie

Polychloorbifenylen (PCB's)

diverse

Productie geen
Gebruik overeenkomstig deel II van bijlage A

B. Beperking

DDT

50-29-3

Bestrijding van ziektedragers overeenkomstig deel II van bijlage B
Productie en gebruik als tussenproduct bij de productie van dicofol en andere verbindingen

C. Onopzettelijke productie

Polychloordibenzo-p-dioxinen ("dioxinen") en polychloordibenzofuranen

diverse

 

C. Onopzettelijke productie

Polychloorbifenylen (PCB's)

diverse

 

C. Onopzettelijke productie

Hexachloorbenzeen

118-74-1

 
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3