Aangifte (politie)

In juridische terminologie is een klacht elk formeel juridisch document dat de feiten en juridische redenen voor een rechtszaak vaststelt. Een klacht moet de redenen voor de zaak van de eiser vermelden en een specifiek rechtsmiddel vragen. Zodra een klacht bij de rechtbank is ingediend, wordt de gedaagde door middel van een dagvaarding (een bevel van de rechtbank) op de hoogte gesteld van het feit dat er een rechtszaak tegen hem is aangespannen. Zodra een verweerder een kennisgeving van een klacht ontvangt, moet hij binnen een bepaalde termijn antwoorden met een antwoord. Een klacht is een pleidooi dat zorgvuldig moet worden geschreven om de feiten en de rechtsgrond van de vordering naar behoren te vermelden. Meestal vereist dit de hulp van een advocaat.

In sommige rechtsgebieden kunnen specifieke soorten strafzaken ook beginnen met het indienen van een klacht. Dit wordt ook wel een strafrechtelijke klacht of misdrijvenklacht genoemd. Alle strafzaken worden in naam van de overheid vervolgd. Dit is dezelfde autoriteit waarvan de strafwetgeving is overtreden en die de strafwetgeving handhaaft. De overheid wordt soms de staat, het volk of de kroon (in het Gemenebest) genoemd. In de Verenigde Staten wordt de aanklacht vaak in verband gebracht met een aanklacht wegens misdrijf die door de openbare aanklager wordt ingediend zonder dat er sprake is van een groot juryproces. In de meeste Amerikaanse jurisdicties wordt het document dat aan een grote jury wordt gepresenteerd en door die jury wordt geautoriseerd, een aanklacht genoemd.Zoom


Vragen en antwoorden

V: Wat is een klacht in juridische terminologie?


A: Een klacht is een formeel juridisch document waarin de feiten en juridische redenen voor een rechtszaak worden vastgesteld.

V: Wat moet er in een klacht staan?


A: In een klacht moeten de redenen voor de zaak van de eiser worden opgesomd, en er moet om een specifiek rechtsmiddel worden gevraagd.

V: Hoe ontvangt een beklaagde bericht van een klacht?


A: Zodra een klacht bij de rechtbank is ingediend, wordt de gedaagde via een dagvaarding (een bevel van de rechtbank) ervan in kennis gesteld dat er een rechtszaak tegen hem is aangespannen.

V: Hoeveel tijd heeft de gedaagde om op de klacht te reageren?


A: Zodra een beklaagde een kennisgeving van een klacht ontvangt, moet hij binnen een bepaalde termijn antwoorden met een antwoord.

V: Is hulp van een advocaat meestal nodig bij het schrijven van klachten?


A: Ja, meestal is hiervoor de hulp van een advocaat nodig, aangezien klachten pleitnota's zijn die zorgvuldig moeten worden geschreven om de feiten en de rechtsgrondslag van de vordering goed te vermelden.

V: Worden strafzaken soms gestart door het indienen van klachten?


A: Ja, in sommige rechtsgebieden kunnen specifieke soorten strafzaken ook worden gestart door het indienen van een klacht. Dit wordt ook wel strafklacht of misdrijf genoemd.

V: Wie vervolgt alle strafzaken?


A: Alle strafzaken worden vervolgd in naam van de overheid, zoals The People of The Crown (in Commonwealth-gebieden).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3