Verkiezingsfraude

Verkiezingsfraude of stemvervalsing is elke wijziging of verandering van het aantal stemmen bij verkiezingen. Frauduleuze handelingen hebben invloed op de telling van de stemmen om een verkiezingsuitslag te bewerkstelligen. Dit kan zijn door het vergroten van het stemaandeel van de ene kandidaat of het verlagen van het aantal stemmen van een andere kandidaat. Het kan ook zijn dat een persoon meer dan één stem uitbrengt wanneer slechts één stem is toegestaan. Dit wordt het vullen van stembussen genoemd. De definitie van verkiezingsfraude verschilt van land tot land.

Veel soorten verkiezingsfraude zijn in specifieke kieswetten verboden. Andere soorten zijn in strijd met algemene wetten, zoals het verbod op mishandeling, pesterijen of smaad. Technisch gezien omvat de term 'verkiezingsfraude' alleen die handelingen die illegaal zijn. Over het algemeen wordt de term soms gebruikt om handelingen te beschrijven die legaal zijn, maar die als moreel onaanvaardbaar worden beschouwd, buiten de geest van de kieswetten om, of in strijd met de beginselen van de democratie.

Bij nationale verkiezingen kan succesvolle verkiezingsfraude het effect hebben van een staatsgreep of corruptie van de democratie. Bij een krappe verkiezing kan een kleine hoeveelheid fraude genoeg zijn om de uitslag te veranderen. Zelfs als de uitslag niet wordt beïnvloed, kan fraude nog steeds een schadelijk effect hebben als ze niet wordt bestraft. Het kan bijvoorbeeld het vertrouwen van de kiezers in de democratie aantasten. Zelfs de perceptie van fraude kan schadelijk zijn. Frauduleuze verkiezingen kunnen leiden tot het afbreken van de democratie en het instellen of ratificeren van een dictatuur.

Fraude bij verkiezingen is niet beperkt tot die voor openbare ambten. Verkiezingen voor directeuren van een bedrijf, vakbondsfunctionarissen, studentenraden, enz. zijn onderworpen aan soortgelijke fraude, net als de sportbeoordeling en het toekennen van verdiensten aan kunstwerken en literatuur.

Het verschil tussen de officiële resultaten en de werkelijke waarden voor een referendum in Polen, in 1946.Zoom
Het verschil tussen de officiële resultaten en de werkelijke waarden voor een referendum in Polen, in 1946.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3