Democratie

Democratie betekent dat het volk regeert. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Mensen komen bijeen om te beslissen over nieuwe wetten en wijzigingen van bestaande wetten. Dit wordt meestal directe democratie genoemd. Het wordt nooit gebruikt, behalve in kleine landen, of misschien in steden. Moderne bevolkingen zijn meestal te groot om dit te doen.
  2. Het volk kiest zijn leiders. Deze leiders nemen beslissingen over wetten. Dit wordt gewoonlijk representatieve democratie genoemd. Verkiezingen worden periodiek gehouden, of wanneer een ambtsdrager overlijdt.
  3. Soms kunnen mensen nieuwe wetten of wijzigingen van bestaande wetten voorstellen. Meestal gebeurt dat via een referendum, een stemming.
  4. Soms worden mensen min of meer willekeurig gekozen. Dit komt vaak voor, bijvoorbeeld bij het kiezen van een jury voor een rechtszaak. In Europa worden rechtszaken met een jury meestal gebruikt voor ernstige misdrijven. Veel rechtszaken gaan echter niet over misdrijven. Die gaan over commerciële kwesties. Zij worden meestal zonder jury gevoerd, en beslissingen worden genomen door de rechter of de rechterlijke kamer.

Het type regering waarbij de macht in handen is van één persoon wordt een dictatuur genoemd. Democratie is het tegenovergestelde van een dictatuur. De Sovjet-Unie was bijna altijd een dictatuur, net als Rusland nu. Dictaturen handelen meestal tegen de vrijheid van meningsuiting.

Een belangrijke informatiebron is de Democracy Index van het tijdschrift Economist.


 

Soorten overheid

Verkiezingen zijn eenvoudig: De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen. Heel vaak behoort de politicus die gekozen wordt tot een politieke partij. In plaats van een persoon te kiezen, stemmen de mensen op een partij. De partij met de meeste stemmen kiest dan de kandidaten.

Meestal moeten de mensen die worden gekozen aan bepaalde voorwaarden voldoen: Ze moeten een bepaalde leeftijd hebben of een overheidsinstantie moet bepalen dat ze voldoende gekwalificeerd zijn om de functie uit te oefenen.

Niet iedereen kan stemmen bij verkiezingen. Alleen mensen die burger zijn, hebben stemrecht. Jongeren zijn meestal uitgesloten, evenals sommige andere groepen zoals gevangenen.

Voor sommige verkiezingen stelt een land stemmen verplicht. Iemand die niet stemt en geen goede reden opgeeft, moet meestal een boete betalen. Democratie-index zoals gepubliceerd in januari 2007. Hoe lichter het land, hoe democratischer het is.  Zoom
Democratie-index zoals gepubliceerd in januari 2007. Hoe lichter het land, hoe democratischer het is.  

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben landen het idee van democratie aanvaard. Deze kaart laat zien welke landen zich democratieën noemen. Tot de landen die dat niet doen behoren Afghanistan, Brunei, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Vaticaanstad.   Regeringen die zeggen dat ze een democratie zijn   Regeringen die zichzelf niet als een democratie zien  Zoom
Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben landen het idee van democratie aanvaard. Deze kaart laat zien welke landen zich democratieën noemen. Tot de landen die dat niet doen behoren Afghanistan, Brunei, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Vaticaanstad.   Regeringen die zeggen dat ze een democratie zijn   Regeringen die zichzelf niet als een democratie zien  

De Polity IV-gegevensreeks is een manier om te meten hoe democratisch landen zijn. Deze kaart dateert van 2013.  Zoom
De Polity IV-gegevensreeks is een manier om te meten hoe democratisch landen zijn. Deze kaart dateert van 2013.  

Deze kaart toont de bevindingen van het onderzoek Freedom House's Freedom in the World 2016. Het onderzoek rapporteert hoeveel vrijheid landen hadden. Dat landen dezelfde kleur hebben, betekent niet dat ze precies hetzelfde zijn.   Vrij (86) Deels vrij (59) Niet vrij (50)  Zoom
Deze kaart toont de bevindingen van het onderzoek Freedom House's Freedom in the World 2016. Het onderzoek rapporteert hoeveel vrijheid landen hadden. Dat landen dezelfde kleur hebben, betekent niet dat ze precies hetzelfde zijn.   Vrij (86) Deels vrij (59) Niet vrij (50)  

Soorten democratie

Democratie kan direct of indirect zijn.

In een directe democratie heeft iedereen het recht om samen wetten te maken. Een modern voorbeeld van directe democratie is een referendum, wat de naam is voor een manier om een wet aan te nemen waarbij iedereen in de gemeenschap erover stemt. Directe democratieën worden gewoonlijk niet gebruikt om landen te besturen. Het is niet praktisch om iedereen over alles te laten stemmen....

In een indirecte of representatieve democratie kiezen mensen vertegenwoordigers om wetten voor hen te maken. Deze mensen kunnen burgemeesters, raadsleden, parlementsleden of andere overheidsfunctionarissen zijn. Dit is de gebruikelijke vorm van democratie. Grote gemeenschappen zoals steden en landen gebruiken deze methode, maar voor een kleine groep is dat misschien niet nodig.

Pseudo-democratie

Een term voor democratieën die eigenlijk geen democratieën zijn. De grondwet van een land kan bijvoorbeeld democratisch zijn, maar er worden manieren gevonden om verkiezingen te verstoren. Het klassieke geval is Rusland, waar oppositiekandidaten zich niet mogen uitspreken in de door de staat gecontroleerde media. De verkiezingen voor de president staan vast, maar de staat kan zich beroepen op democratische legitimiteit, omdat in principe ook andere kandidaten zich verkiesbaar kunnen stellen. Oppositiekandidaten hebben geen toegang tot de media en kunnen op verschillende manieren worden lastiggevallen. Zo worden alle voormalige delen van de Sovjet-Unie geregeerd, van Rusland tot Vladivostok. Dit betekent niet dat de regeringen altijd slechte regeringen zijn. Het betekent wel dat het houden van "vaste" verkiezingen het volk een eerlijke stem ontneemt. Het is niet verrassend dat deze landen presidenten hebben die nooit verslagen worden in een verkiezing. Zij kunnen acht jaar of langer in functie blijven alvorens af te treden. De volgende leiders worden vooraf gekozen door overleg tussen de leidende families.

Volgens het Europees Parlement functioneert Rusland als een eenheidsstaat, hoewel het officieel een federatie is. 

Geschiedenis

Oorsprong in de oudheid

De democratie werd lang geleden ontwikkeld door de oude Grieken in het klassieke Athene. Daar kwam iedereen die burger was (geen slaven, vrouwen, buitenlanders en kinderen) samen in één ruimte. De vergadering sprak over wat voor soort wetten ze wilden en stemde daarover. De raad stelde de wetten voor. Alle burgers mochten de vergadering bijwonen.

De raad werd via loting gekozen. De deelnemers aan de raad wisselden elk jaar en het aantal mensen in de raad bedroeg maximaal 500. Voor sommige ambten kozen de Atheense burgers een leider door de naam van hun favoriete kandidaat op een stuk steen of hout te schrijven. De persoon met de meeste stemmen werd de leider.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen waren er veel systemen, hoewel er in die tijd maar weinig mensen aan konden deelnemen. Het parlement van Engeland kwam voort uit de Magna Carta, een document waarin stond dat de macht van de koning beperkt was, en waarin bepaalde rechten van het volk werden beschermd. Het eerste gekozen parlement was het parlement van De Montfort in Engeland in 1265.

Er konden echter maar weinig mensen meedoen. Het parlement werd gekozen door slechts enkele procenten van het volk (in 1780 deed minder dan 3% van de mensen mee). De vorst had ook de macht om parlementen bijeen te roepen. Na lange tijd begon de macht van het parlement te groeien. Na de Glorious Revolution in 1688 maakte de Engelse Bill of Rights 1689 het parlement machtiger. In moderne democratische staten kunnen de machthebbers toezien op het verkiezingsproces, en ervoor zorgen dat het legaal en eerlijk verloopt. 

Democratische consolidatie

Democratische consolidatie is het proces waarbij een nieuwe democratie tot wasdom komt. Eenmaal volwassen is het onwaarschijnlijk dat zij zonder een externe schok terugkeert naar een dictatuur.

Het idee is dat niet-geconsolideerde democratieën lijden onder niet vrije en eerlijke verkiezingen. Met andere woorden, machtige groepen kunnen verhinderen dat het systeem eerlijk functioneert. 

Gerelateerde pagina's

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is democratie?


A: Democratie is een regeringsvorm waarbij de macht in handen is van het volk.

V: Hoe kan democratie worden geïmplementeerd?


A: Democratie kan worden geïmplementeerd door middel van directe democratie, representatieve democratie, referenda en willekeurige selectie.

V: Wat is directe democratie?


A: Bij directe democratie komen mensen bijeen om te beslissen over nieuwe wetten en wijzigingen van bestaande wetten. Het wordt meestal alleen gebruikt in kleine landen of steden, omdat de moderne bevolking te groot is voor dit soort besluitvorming.

V: Wat is representatieve democratie?


A: Bij een representatieve democratie kiest het volk zijn leiders, die vervolgens namens het volk besluiten nemen over wetten. Verkiezingen worden periodiek gehouden of wanneer een ambtsdrager overlijdt.

V: Wat houdt een referendum in?


A: Bij een referendum stemmen mensen over voorgestelde nieuwe wetten of wijzigingen van bestaande wetten.

V: Wanneer komt een jury in actie?


A: Jury's worden gewoonlijk min of meer willekeurig gekozen voor processen over ernstige misdrijven in Europa. Bij veel rechtszaken die geen betrekking hebben op strafzaken zijn er echter geen jury's en worden beslissingen in plaats daarvan genomen door een rechter of een rechterlijke commissie.

V: Waarin verschilt een dictatuur van een democratische regering?


A: Bij een dictatuur is de macht geconcentreerd in de handen van één persoon, terwijl bij een democratie de macht onder de bevolking wordt verdeeld via verschillende vormen van besluitvormingsprocessen zoals verkiezingen en referenda. Dictaturen hebben ook de neiging zich te verzetten tegen de vrijheid van meningsuiting, terwijl democratieën die vrijheid juist bevorderen als onderdeel van hun bestuursbeginselen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3