Iambisch pentameter

Iambische pentameter is een versvorm. Het is de meest voorkomende versvorm in de Engelse literatuur.

De twee woorden lijken moeilijk, omdat de woorden Grieks zijn. Pentameter betekent "bestaande uit vijf maten" en iambisch "bestaande uit iamben".

Het ritme dat woorden in de regel maken, wordt gemeten in kleine groepjes lettergrepen die "voeten" worden genoemd. Het woord "iambisch" verwijst naar het type voet dat wordt gebruikt, bekend als het iamb. Dit is een onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een beklemtoonde lettergreep. Het woord "pentameter" geeft aan dat een regel vijf van deze "voeten" heeft.

In theorie bestaat elke regel uit tien lettergrepen en heeft vijf klemtonen. De klemtonen vallen op de tweede, de vierde, de zesde, de achtste en de tiende lettergreep. Dit wordt aangegeven met twee tekens. Het teken "x" staat voor een lettergreep zonder klemtoon, en het teken "/" staat voor een lettergreep met klemtoon. Een regel van iambische pentameter is dus:

Gebruik in poëzie

In echte gedichten hebben regels vaak een extra lettergreep aan het eind en ontbreekt soms de eerste ongeaccentueerde lettergreep. Een regel kan worden verdeeld in vijf eenheden die "voeten" worden genoemd. De eenheid x / wordt een "iamb" of "iambische voet" genoemd. Soms wordt het patroon veranderd. De eerste voet kan worden omgedraaid: / x x / x / x / x /. Als iambische pentameter onrijm is, wordt het blank verse genoemd. Het lege vers werd in de Engelse poëzie geïntroduceerd door Henry Howard, graaf van Surrey. Thomas Kyd gebruikte het in zijn De Spaanse Tragedie.

Wanneer deze eeuwige substantie van mijn ziel

leefde gevangen in mijn baldadig vlees,

Elk in hun functie dienend aan de behoefte van de ander,

Ik was een hoveling aan het Spaanse hof:

Mijn naam was Don Andrea, mijn afkomst,

Hoewel niet oneervol, toch ver inferieur

Op het geluk van mijn prille jeugd.

Want daar in de bloei en trots van al mijn jaren,

Door dappere dienst en verdienstelijke liefde,

In het geheim bezat ik een waardige dame,

Die hoge lieve Bellimperia bij naam.

Blanco verzen rijmen niet, maar alliteratie komt er vaak in voor, bijvoorbeeld "prime and pride".

William Shakespeare's drama's zijn voornamelijk geschreven in blanco verzen. De eerste regel van de beroemde monoloog van Hamlet is daar een voorbeeld van:

Te zijn, of niet te zijn, dat is de vraag:

Voorbeelden

John Milton gebruikte blank verse in Paradise Lost. Veel andere dichters (bijvoorbeeld Edwin Atherstone, John Fitchett, Alfred Tennyson, Robert Browning en Matthew Arnold gebruikten het in lange gedichten. John Fitchett's King Alfred is misschien wel het langste epische gedicht dat in blanco verzen is geschreven. Het bestaat uit meer dan 130.000 regels. Maar Alexander Pope schreef iambische pentameter met rijm. De ene regel rijmt op de volgende. Het wordt een heroïsch couplet genoemd.

Dramatische monologen zijn meestal geschreven in blanco verzen. Goede voorbeelden zijn Tennyson's St Simeon Stylites en Ulysses of Browning's The Ring and the Book. Robert Frost schreef soortgelijke gedichten in de Verenigde Staten. Regels van iambische pentameter kunnen ook in stanza's worden gezet. Een voorbeeld van een stanza is rijm royal dat uit zeven regels bestaat en ababbcc rijmt. Het werd gebruikt door Emma Lazarus in het gedicht Sympathie uit de opeenvolging Epochs.

Het komt niet op de manier zoals zij had gedacht,

Anders had ze zich misschien nog vastgeklampt aan haar wanhoop.

Tederder, dankbaarder dan ze had kunnen dromen,

Tedere handen gingen meewarig over wenkbrauwen en haar,

En zachte woorden die zachtjes door de lucht worden gedragen,

Haar vermoeide zintuigen en verwarde geest tot rust brengend,

Door welkom te heten, lieve gemeenschap met haar soort ....

Iambische pentameter wordt ook gebruikt in Engelse sonnetten.

Het ritme van de jambische pentameter ligt dicht bij het ritme van de dagelijkse Engelse spraak. Iambische pentameter komt ook veel voor in de Duitse literatuur. Dit voorbeeld komt uit De Flamingo's van Rainer Maria Rilke:

In spiegelbeelden zoals Fragonard

is nog van haar witheid en blos

...dan je van één zou krijgen,

als hij over zijn vriendin zegt: ze was


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3