Oecumenische concilies

Een oecumenisch concilie (ook wel oecumenisch concilie genoemd) of algemeen concilie is een bijeenkomst van de bisschoppen van de kerk van de hele wereld, die bijeengekomen zijn om zaken van kerkelijke leer en praktijk te bespreken.

Het woord komt van het Griekse "Οικουμένη", dat "bewoond" betekent, en was oorspronkelijk een andere benaming voor het grondgebied van het Romeinse Rijk, omdat de vroegste concilies allemaal door Romeinse keizers werden bijeengeroepen. In latere tijden werd het gebruikt in de betekenis van "wereldomvattend" of "algemeen".

Lijst van oecumenische concilies

De eerste zeven oecumenische concilies

De periode van het christendom van het Eerste Concilie van Nicaea (325) tot het Tweede Concilie van Nicaea (787) wordt de periode van de Zeven Oecumenische Concilies genoemd.

  • 1. Eerste Concilie van Nicea, (325) nam de Geloofsbelijdenis van Nicea aan.
  • 2. Eerste Concilie van Constantinopel, (381); veranderde de tekst van de Geloofsbelijdenis van Nicea in de huidige vorm.
  • 3. Concilie van Efeze, (431); verkondigde de Maagd Maria als de Theotokos (Grieks Η Θεοτόκος, "God-draagster" of meer algemeen "Moeder van God").
  • 4. Concilie van Chalcedon, (451); verklaarde de leer van het monofysitisme als onjuist en nam de Chalcedonische Geloofsbelijdenis aan. Dit en alle volgende concilies worden niet erkend door de Oosters-Orthodoxe Gemeenschap.
  • 5. Tweede Concilie van Constantinopel, (553)
  • 6. Derde Concilie van Constantinopel, (680-681); bevestigde dat Christus zowel een menselijke als een goddelijke wil had.
    • Quinisext Concilie (= Vijfde en Zesde) of Concilie van Trullo, (692); dit concilie wordt door de Oosters-Orthodoxe Kerk aanvaard als onderdeel van het Derde Concilie van Constantinopel, maar wordt door de katholieken verworpen.
  • 7. Tweede Concilie van Nicea, (787); herstel van de verering van iconen en einde van de eerste beeldenstorm. Het wordt verworpen door veel protestantse kerkgenootschappen, die in plaats daarvan de voorkeur geven aan het Concilie van Constantinopel van 754, dat de verering van iconen veroordeelde.
Vierde-eeuwse inscriptie, voorstellende Christus als de Goede Herder.Zoom
Vierde-eeuwse inscriptie, voorstellende Christus als de Goede Herder.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Oecumenisch Concilie?


A: Een Oecumenisch Concilie is een bijeenkomst van bisschoppen van over de hele wereld die samenkomen om kerkelijke doctrine en praktijk te bespreken.

V: Wat betekent het woord "oecumenisch"?


A: Het woord "oecumenisch" komt van het Griekse woord "Οικουμένη" dat "bewoond" betekent, en in latere tijden werd het gebruikt in de betekenis van "wereldwijd" of "algemeen".

V: Wie zijn de deelnemers aan een Oecumenisch Concilie?


A: De deelnemers aan een Oecumenisch Concilie zijn bisschoppen van over de hele wereld.

V: Waarom werden de vroegste Oecumenische Concilies bijeengeroepen door Romeinse keizers?


A: De vroegste Oecumenische Concilies werden bijeengeroepen door Romeinse keizers omdat "Οικουμένη" oorspronkelijk verwees naar het grondgebied van het Romeinse Rijk.

V: Wat zijn de onderwerpen die in een Oecumenisch Concilie besproken worden?


A: In een Oecumenisch Concilie worden zaken besproken die te maken hebben met de leer en de praktijk van de Kerk.

V: Hoe wordt het woord "oecumenisch" in latere tijden gebruikt?


A: In latere tijden werd het woord "oecumenisch" gebruikt in de betekenis van "wereldwijd" of "algemeen".

V: Wat is de oorsprong van het woord "oecumenisch"?


A: Het woord "Oecumenisch" komt van het Griekse "Οικουμένη", wat "bewoond" betekent.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3