Sharia

De sharia, de sharia of het islamitisch recht is een reeks religieuze beginselen die deel uitmaken van de islamitische cultuur. Het Arabische woord sharīʿah (Arabisch: شريعة) verwijst naar de geopenbaarde wet van God en betekende oorspronkelijk "weg" of "pad".

De klassieke sharia heeft betrekking op vele aspecten van het openbare en privé-leven, waaronder religieuze rituelen, het gezinsleven, het zakenleven, misdrijven en oorlogsvoering. In vroegere tijden werd de sharia geïnterpreteerd door onafhankelijke juristen, die hun juridische opvattingen baseerden op de Koran, de Hadith en eeuwen van debat, interpretatie en precedentwerking. Sommige delen van de sharia kunnen worden omschreven als "wet" in de gebruikelijke zin van dat woord, terwijl andere delen beter kunnen worden opgevat als regels voor het leven in overeenstemming met de wil van God.

De moderne landen in de moslimwereld hebben allemaal hun eigen wetten. In de meeste van hen is slechts een klein deel van het rechtssysteem gebaseerd op de klassieke sharia. Moslims zijn het niet eens over hoe de sharia in de moderne wereld moet worden toegepast.

Betekenis en herkomst van het woord

Mensen van verschillende godsdiensten die Arabisch spreken, gebruiken het woord sharīʿah om een religieuze traditie te beschrijven die voortkomt uit leringen van profeten. Christenen en joden in het Midden-Oosten hebben het gebruikt om hun eigen godsdienst te beschrijven. Voor veel moslims betekent het woord "sharia" eenvoudigweg "rechtvaardigheid". Zij zullen zeggen dat elke wet in overeenstemming is met de sharia, zolang die maar bijdraagt tot een rechtvaardiger en welvarender samenleving.

De meeste moslims vinden dat de sharia moet worden geïnterpreteerd door deskundigen op het gebied van islamitisch recht. In het Arabisch verwijst het woord sharīʿah naar Gods openbaring, die niet verandert. Daarentegen worden de gedragsregels die door geleerden zijn opgesteld om Gods openbaring te begrijpen, fiqh genoemd. Deze regels kunnen veranderen en islamitische geleerden zijn het er vaak niet over eens geweest.

Geleerden zijn het niet eens over de oorsprong van het woord "sharia". Sommigen zeggen dat "sharia" afkomstig is van het oud-Arabische woord dat "te volgen weg" betekent. Dit zou het vergelijkbaar maken met halakha (de te volgen weg), het Hebreeuwse woord voor Joodse wet. Andere geleerden denken dat het woord "sharia" oorspronkelijk "pad naar de waterpoel" betekende. Zij zeggen dat het kennen van de weg naar een waterput iemands leven kon redden in de droge woestijnen waar veel Arabieren in de oudheid leefden, en dat daarom dit woord kwam om te verwijzen naar Gods leiding aan de mens.

Klassieke wet

Klassieke rechtstheorie

Islamitische geleerden die gedurende de eerste eeuwen van de Islam leefden, ontwikkelden verschillende methoden voor het interpreteren van de sharia. De meesten van hen waren het erover eens dat de sharia moet worden afgeleid uit de volgende hoofdbronnen:

 1. De Koran, die volgens de moslims door God aan Mohammed werd geopenbaard via de engel Gabriël (Jibril).
 2. De handelingen en woorden van Mohammed, die de sunnah worden genoemd en bewaard zijn gebleven in verzamelingen die hadith worden genoemd
 3. Consensus, wanneer alle juristen het eens zijn over een rechtsvraag
 4. qiyās of juridisch redeneren naar analogie

Het proces waarbij sharia-regels worden afgeleid uit de Koran en de hadith wordt ijtihad genoemd. Sharia-regels delen handelingen in één van de volgende categorieën in:

 • Fard (handeling die men moet verrichten)
 • Mustahabb (aanbevolen handeling)
 • Mubah (handeling die is toegestaan)
 • Makruh (handeling die veracht wordt)
 • Haram (verboden handeling)

De sharia in de islam wordt beschouwd als de geopenbaarde wet van God, die niet kan worden gewijzigd. Anderzijds is de interpretatie ervan, fiqh genaamd, het werk van rechtsgeleerden, die vaak van mening hebben verschild in hun rechtsopvattingen. Sommige delen van de sharia lijken op wat mensen in het Westen "wet" noemen, terwijl andere delen beter begrepen kunnen worden als regels voor het leven in overeenstemming met Gods wil.

Er zijn verschillende rechtsscholen in de Islam, waarvan de belangrijkste de Hanafi, Maliki, Shafi'i en Hanbali scholen van de Sunni Islam en de Ja'fari school van de Shia Islam zijn.

Takken van de sharia

De afdelingen van de sharia worden in het Arabisch "takken" (furu) genoemd. De belangrijkste takken zijn ibadat (rituelen of handelingen van aanbidding) en mu'amalat (menselijke interacties of sociale relaties). Deze takken zijn onderverdeeld in vele kleinere takken, waarvan sommige hieronder worden opgesomd:

 1. De daden van aanbidding, of al-ibadat, de 5 zuilen van de Islam genoemd: geloofsbelijdenis, gebed, vasten, liefdadigheid, en bedevaart
 2. Menselijke interactie, of al-mu'amalat, die omvat:
  1. Financiële transacties
  2. Schenkingen
  3. Wetten van het erfrecht
  4. Huwelijk, echtscheiding, en voogdij over kinderen
  5. Eten en drinken (inclusief ritueel slachten en jagen)
  6. Strafrechtelijke sancties
  7. Oorlogsvoering en vrede
  8. Gerechtelijke zaken (met inbegrip van getuigen en vormen van bewijs)

Handelingen van aanbidding

De vijf zuilen van de Islam zijn:

 1. Bevestiging (Shahadah): Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper.
 2. Het gebed (Salah): vijf keer per dag
 3. Vasten (Sawm tijdens Ramadan)
 4. Liefdadigheid (Zakat)
 5. Bedevaart naar Mekka (hadj)

Er zijn twee feesten die als Soennah worden beschouwd.

 1. Eid ul-Fitr
 2. Eid ul-Adha

Er zijn enkele speciale rituelen die tijdens deze festivals worden gebruikt:

 • Sadaqah (liefdadigheid) voor het Eid ul-Fitr gebed.
 • Het gebed en de preek op Eid dag.
 • Takbirs (verheerlijking van God) na elk gebed in de dagen van Tashriq (zie voetnoot voor def.)
 • Het offeren van een viervoetig weidend dier zonder gebreken, van geschikte leeftijd, na het gebed van Eid ul-Adha in de dagen van Tashriq. Het dier mag niet worden verspild; zijn vlees moet worden geconsumeerd.

Dieetwetten

De islamitische wet noemt slechts enkele specifieke voedingsmiddelen en dranken die niet zijn toegestaan.

 1. Varkensvlees, bloed, en vlees van scharrels zijn niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan dieren te eten die zijn geslacht in de naam van iemand anders dan Allah.
 2. Bedwelmende middelen (zoals alcoholische dranken en drugs) zijn over het algemeen niet toegestaan.

Hoewel de islamitische wet reeds gestorven vlees verbiedt, geldt dit niet voor vis en sprinkhanen. Ook verbiedt de hadithliteratuur dieren met scherpe hoektanden, vogels met klauwen en klauwen in hun poten, getemde ezels, en elk stuk dat van een levend dier is afgesneden.

Offer

Er zijn enkele specifieke regels betreffende het doden van dieren in de Islam.

 1. Het dier moet op de meest humane manier worden gedood: door de keel snel door te snijden.
 2. Het dier mag niet ziek zijn.
 3. Het dier mag niet blootgesteld zijn geweest aan uitwerpselen, wormen en andere onzuiverheden.
 4. Al het bloed moet uit het dier wegvloeien voordat het verpakt wordt.

Gezinsleven

 • Een moslimvrouw kan alleen met een moslimman trouwen en een moslimman kan alleen met een moslim of Ahl al-Kitāb trouwen. Hij/Zij kan niet trouwen met een atheïst, agnost of polytheïst.
 • De vader of voogd van een minderjarig moslimmeisje heeft haar toestemming nodig om een huwelijk voor haar te regelen. En mag pas trouwen als zij meerderjarig is.
 • Een huwelijk is een contract waarbij de man moet betalen, of beloven te betalen, voor een deel van het huwelijk en de voorzieningen die de vrouw nodig heeft. Dit staat bekend als de Mahr of Meher.
 • Een moslimman mag met maximaal vier vrouwen tegelijk getrouwd zijn, hoewel de Koran heeft benadrukt dat dit een toestemming is en geen regel. De Koran heeft verklaard dat hij het beste met één vrouw kan trouwen als hij vreest dat hij geen recht kan doen wedervaren tussen zijn vrouwen en hun respectievelijke families. Dit betekent dat hij in staat moet zijn elke vrouw en haar kinderen in een verschillend huis te huisvesten, hij mag de ene vrouw niet bevoordelen boven de andere.
 • Een vrouwelijke erfgenaam erft de helft van wat een mannelijke erfgenaam erft. Het concept is dat de Islam de verantwoordelijkheid voor het verdienen en uitgeven van het gezin bij de man legt. Alle rijkdom die de vrouw verdient, is uitsluitend voor haar eigen gebruik. De vrouw erft ook van zowel haar naaste familie als, via haar man, ook van haar schoonfamilie.

Misdaad en straf

De sharia kent drie categorieën van misdaden:

 1. Overtredingen die in de Koran worden genoemd (hudud) en die worden beschouwd als overtredingen van "aanspraken van God" en waarvoor vaste straffen gelden.
 2. Misdrijven tegen personen (moord en verwonding) die een straf gelijk aan het misdrijf (qisas) of de betaling van een schadevergoeding (diya) vereisen
 3. Andere verboden gedragingen waarbij de moslimrechter zijn beoordelingsbevoegdheid bij het opleggen van straffen gebruikt (ta'zir en siyasa)

Hoewel er enige onenigheid bestaat over welke misdaden hudud-misdrijven zijn, omvatten zij gewoonlijk diefstal, beroving op de snelweg, zina (seks met verboden partners), iemand valselijk beschuldigen van zina, en het drinken van alcohol. De voorgeschreven straffen voor deze misdaden variëren van 80 zweepslagen tot de doodstraf. De klassieke rechtsgeleerden hebben echter zeer strenge regels ontwikkeld die beperken wanneer deze straffen kunnen worden toegepast, zodat het in veel gevallen bijna onmogelijk is geworden om iemand op grond van deze regels te veroordelen. Zo moeten er bijvoorbeeld vier volwassen mannelijke moslimgetuigen zijn van een hudud-misdrijf of moet een bekentenis viermaal worden herhaald, voordat iemand kan worden gestraft. Als een misdadiger niet kon worden veroordeeld voor een hudud-misdrijf, kon hij toch een tazir-straf krijgen.

Moord, lichamelijk letsel en materiële schade - opzettelijk of onopzettelijk - wordt volgens de sharia beschouwd als een burgerlijk geschil. Het slachtoffer, de erfgena(a)m(en) of voogd van het slachtoffer krijgt de keuze om ofwel de dader te vergeven, Qisas (gelijke vergelding) te eisen of een schadevergoeding (Diyya) te accepteren. Volgens de sharia-wetgeving wordt de Diyya-compensatie door het slachtoffer of de familie van het slachtoffer in contanten ontvangen.

Afvalligheid wordt bestraft met de dood, tenzij de afvallige ermee instemt tot de islam terug te keren.

Klassieke rechtssysteem

Muftis

Tijdens de islamitische Gouden Eeuw werd de sharia geïnterpreteerd door deskundigen op het gebied van islamitisch recht (muftis), meestal onafhankelijke godsdienstgeleerden. Iedereen kon hen een vraag stellen over de wet, en zij werden geacht gratis een antwoord te geven. Hun juridische adviezen werden fatwa's genoemd.

Qadi's rechtbanken

Wanneer er een juridisch geschil was over familie- of financiële aangelegenheden, werd dit behandeld in een rechtbank onder leiding van een qadi (rechter). Deze rechters hadden ook een juridische opleiding genoten, en zij werden door de heerser in hun ambt benoemd. In eenvoudige zaken spraken qadi's een vonnis uit op basis van hun eigen kennis van de sharia. In moeilijkere zaken verwoordden zij de details van de zaak in algemene termen en vroegen zij een moefti om zijn juridisch advies.

Mazalim rechtbanken

Strafzaken werden gewoonlijk behandeld in maẓālim rechtbanken. Deze rechtbanken werden gecontroleerd door de raad van de heerser. Mazalim rechtbanken werden verondersteld "de geest van de sharia" te volgen. Qadis en muftis waren in deze rechtbanken aanwezig om ervoor te zorgen dat de vonnissen er niet tegenin gingen. Deze rechtbanken volgden echter niet noodzakelijkerwijs de letter van de wet, en zij hadden minder wettelijke beperkingen dan qadi's rechtbanken. Mazalim rechtbanken behandelden ook klachten tegen overheidsfunctionarissen. Het doel van mazalim-rechtbanken was om "misstanden recht te zetten" die niet via de procedures van qadi's-rechtbanken konden worden aangepakt. Minder ernstige misdaden werden vaak behandeld door de lokale politie en marktinspecteurs volgens de lokale gebruiken, die slechts losjes verband hielden met de sharia.

Niet-moslims

Niet-islamitische gemeenschappen die onder islamitisch bestuur leefden, mochten hun eigen wetten volgen. De regering hield zich buiten hun interne juridische aangelegenheden, behalve wanneer er een geschil was tussen mensen van verschillende religies. Dergelijke zaken werden behandeld door een qadi. Als dat gebeurde, gaven de sharia-regels moslims enkele juridische voordelen ten opzichte van niet-moslims. Niet-moslims wonnen echter vaak zaken tegen moslims en zelfs tegen hoge regeringsfunctionarissen, omdat de mensen dachten dat de sharia een weerspiegeling was van de goddelijke gerechtigheid die de zwakken tegen de machtigen moest verdedigen.

Sharia in de moderne wereld

In de moderne tijd kwamen de meeste delen van de moslimwereld onder invloed of controle van Europese mogendheden. Dit leidde tot grote veranderingen in de rechtssystemen van deze landen. In sommige gevallen was dit omdat moslimregeringen hun staten machtiger wilden maken en zij Europese staten als model namen voor hoe een moderne staat eruit zou moeten zien. In andere gevallen was het omdat Europeanen die deze landen koloniseerden, hen dwongen delen van de Islamitische wetgeving op te geven en in plaats daarvan de Europese wetten te volgen.

Vroege wettelijke hervormingen

In de moderne tijd werden de strafwetten in de moslimwereld op grote schaal vervangen door wetboeken die geïnspireerd waren op de Europese wetten. Ook gerechtelijke procedures en juridisch onderwijs werden gelijkgeschakeld met de Europese praktijk. In de grondwet van de meeste landen met een moslimmeerderheid wordt de sharia op de een of andere manier vermeld. De klassieke regels van de sharia zijn echter vooral in het familierecht bewaard gebleven. In vroegere tijden werd de sharia geïnterpreteerd door onafhankelijke geleerden die het vaak met elkaar oneens waren, en al hun meningen werden nooit op één plaats opgeschreven. In de moderne tijd was het de regering die de wetten controleerde. Verschillende staten creëerden hun eigen wetboeken, waarin de wetten duidelijk werden vermeld. De regeringen wilden de familiewetten beter laten passen in de moderne wereld, maar ze wilden nog steeds dat de mensen ze zouden zien als wetten die gebaseerd zijn op de sharia. Om dit te bereiken besloten de geleerden die deze wetten opschreven, regels te kiezen uit de verschillende rechtsopvattingen die in de klassieke wetboeken te vinden waren. Wanneer sommige van de door hen gekozen wetten niet strookten met de huidige normen van de samenleving, probeerde de regering dit probleem op te lossen door extra gerechtelijke procedures in het leven te roepen. Toen bijvoorbeeld de familiewetten in sommige staten vrouwen oneerlijk leken te behandelen ten opzichte van de bevolking, creëerde de regering procedures die het voor mannen moeilijker maakten om op een oneerlijke manier van deze wetten te profiteren.

Recente wetshervormingen

In het laatste kwart van de 20e eeuw raakten veel moslims over de hele wereld teleurgesteld in hun regeringen. Deze regeringen hadden westerse manieren overgenomen in hun rechtssystemen en andere zaken, maar veel mensen beschouwden hun acties als onderdrukkend, corrupt en ineffectief. Meer en meer moslims begonnen te denken dat het beter zou gaan als hun regering zou terugkeren naar de islamitische tradities. Zij begonnen te roepen om de terugkeer van de sharia, en conservatieve leden van het publiek wilden dat de regering de misdaad zou aanpakken met alle traditionele methoden, inclusief hudud straffen. In een paar landen nam de regering enkele elementen van het klassieke strafrecht op in het wetboek van strafrecht. In sommige van deze landen (bijvoorbeeld Iran en Soedan) heeft het hooggerechtshof de strengere hudud-straffen echter zelden goedgekeurd, terwijl in de andere landen die de hudud-wetgeving hebben aangenomen (bijvoorbeeld Pakistan en Nigeria), het hooggerechtshof deze straffen nooit goedkeurt.

In sommige landen zijn progressieve moslimhervormers erin geslaagd de manier waarop de staat de sharia-wetten interpreteert zodanig te veranderen dat deze eerlijker worden voor vrouwen.

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië is een uitzonderlijk geval in de rechtsgeschiedenis van de moslimwereld. Het is altijd de sharia blijven gebruiken op verschillende gebieden van het recht, en het heeft zijn wetten nooit gecodificeerd. De rechters hebben altijd geprobeerd de traditionele sharia-regels voor de behandeling van misdaden te volgen, en zij leggen vaak strenge straffen op die internationale protesten uitlokken. Deze straffen worden echter niet noodzakelijkerwijs door de sharia voorgeschreven. Rechters in Saoedi-Arabië volgen het klassieke beginsel dat zegt dat hudud straffen moeten worden vermeden als dat maar enigszins mogelijk is, en de straffen die zij opleggen zijn meestal tazir straffen die aan hun eigen keuze worden overgelaten. Saoedi-Arabië wordt vaak bekritiseerd om zijn openbare terechtstellingen, en de frequentie daarvan is de laatste decennia toegenomen. Executies werden frequenter omdat de regering en de rechtbanken besloten hard op te treden tegen gewelddadige criminaliteit, die in de jaren zeventig frequenter werd, zoals ook gebeurde in de VS en China.

Een openbare demonstratie die oproept tot de sharia op de Malediven, september 2014
Een openbare demonstratie die oproept tot de sharia op de Malediven, september 2014

Verwante pagina's

 • Irth, farā'iḍ, of wasāyā
 • Fatwa
 • Zakat - Betaling van een deel van iemands vermogen voor liefdadigheid

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3