Heilige Stoel

De Heilige Stoel (Latijn: Sancta Sedes, "heilige zetel") is het ambt van de bisschop van Rome, d.w.z. de paus. De term Heilige Stoel betekent ook de paus en de Romeinse Curie, het centrale bestuur van de Rooms-Katholieke Kerk.

Elke bisschopszetel wordt als heilig beschouwd en de Oosters-Orthodoxe Kerk gebruikt voortdurend het bijvoeglijk naamwoord "heilig" of "heilig" (ἱερά) voor al haar zetels, maar met "de Heilige Stoel" (definitief enkelvoud) wordt gewoonlijk de zetel van Rome bedoeld, die ook "de Apostolische Stoel" wordt genoemd. Hoewel "Apostolische Stoel" kan verwijzen naar elke door een van de Apostelen gestichte zetel, wordt de term in dit geval gebruikt om te verwijzen naar de zetel van de bisschop die gezien wordt als opvolger van de voornaamste der Apostelen, Sint Petrus.

Naast Rome is de aartsbisschoppelijke zetel van Mainz, die ook een electorale en primatiale rang had, de enige andere westerse zetel die de titel van "Heilige Stoel" draagt, hoewel dit gebruik minder gangbaar is.

Organisatie van de Heilige Stoel

De paus bestuurt de Kerk via de Romeinse Curie. De Romeinse Curie bestaat uit het Staatssecretariaat, negen Congregaties, drie Tribunalen, elf Pauselijke Raden, en een complex van bureaus die kerkelijke zaken op het hoogste niveau beheren. Het staatssecretariaat, onder leiding van de kardinaal-staatssecretaris, leidt en coördineert de Curie. De huidige ambtsdrager, Tarcisio kardinaal Bertone, is het equivalent van een minister-president van de Heilige Stoel. Aartsbisschop Dominique Mamberti, secretaris van de afdeling voor de betrekkingen met de staten van het Staatssecretariaat, treedt op als minister van Buitenlandse Zaken van de Heilige Stoel. Bertone en Mamberti zijn in september 2006 door paus Benedictus XVI in hun respectieve functies benoemd.

Tot de meest actieve Curiale instellingen behoren de Congregatie voor de Geloofsleer, die toezicht houdt op de kerkleer; de Congregatie voor de Bisschoppen, die de benoeming van bisschoppen over de hele wereld coördineert; de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, die toezicht houdt op alle missionaire activiteiten; en de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, die zich bezighoudt met internationale vrede en sociale vraagstukken.

Internationale organisaties

De Heilige Stoel is bijzonder actief in internationale organisaties en is lid van de volgende groepen:

 • Internationale Graanraad (IGC)
 • Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde (ICMM)
 • Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA)
 • Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)
 • Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten (ITSO)
 • Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW)
 • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
 • Voorbereidende Commissie van de Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO)*
 • Wereldpostunie (UPU), Internationaal Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht (UNIDROIT)
 • Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR)
 • Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD)
 • Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO)
 • N.B.: In 1971 kondigde de Heilige Stoel het besluit aan om toe te treden tot het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens om "zijn morele steun te geven aan de beginselen die de basis vormen van het verdrag zelf".

De Heilige Stoel is ook permanent waarnemer bij de volgende groepen:

 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 • Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 • Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling (IFAD)
 • Latijnse Unie (LU)
 • Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Washington
 • Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE)
 • Verenigde Naties*
 • Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)
 • Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
 • Drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDCP)
 • Centrum voor Menselijke Nederzettingen van de Verenigde Naties (UNCHS)
 • Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
 • Wereld Toerisme Organisatie (WToO)
 • Wereldhandelsorganisatie (WTO)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Wereldvoedselprogramma (WVP)
 • N.B.: De Heilige Stoel is permanent waarnemer bij de Verenigde Naties en heeft in juli 2004 alle rechten van een volwaardig lidmaatschap gekregen, behalve het stemrecht. Volgens aartsbisschop Celestino Migliore, permanent waarnemer van de Heilige Stoel, "hebben wij geen stem omdat dit onze keuze is". Hij voegde eraan toe dat de Heilige Stoel van mening is dat zijn huidige status "een fundamentele stap is die geen enkele weg naar de toekomst afsluit. De Heilige Stoel voldoet aan de in het VN-statuut vastgelegde vereisten om lid te worden, en als hij dat in de toekomst zou willen, zou deze resolutie hem er niet van weerhouden daarom te verzoeken".

De Heilige Stoel is op informele basis waarnemer bij de volgende groepen:

 • Aziatisch-Afrikaans Raadgevend Comité voor de rechtspraak (AALCC)
 • Internationale strategie voor rampenpreventie (ISDR)
 • Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
 • Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)
 • Comité van de Verenigde Naties voor het vreedzaam gebruik van de kosmische ruimte (UNCOPUOS)
 • Wereld Meteorologische Organisatie in Genève (WMO)

De Heilige Stoel zendt een afgevaardigde naar de Arabische Liga in Caïro. Hij is ook eregast bij de Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

De Heilige Stoel, niet Vaticaanstad, onderhoudt diplomatieke betrekkingen met staten (zoals met het Verenigd Koninkrijk), en neemt deel aan internationale organisaties. Buitenlandse ambassades zijn geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, niet bij Vaticaanstad, en het is de Heilige Stoel die verdragen en concordaten sluit met andere soevereine entiteiten. Indien nodig zal de Heilige Stoel een verdrag sluiten namens Vaticaanstad.

Krachtens het Verdrag van Lateranen heeft de Heilige Stoel extraterritoriale bevoegdheid over 23 plaatsen in Rome en vijf Italiaanse plaatsen buiten Rome, waaronder het Pauselijk Paleis te Castel Gandolfo. Hetzelfde gezag geldt krachtens het internationale recht voor de Apostolische Nuntiatuur van de Heilige Stoel in het buitenland.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Heilige Stoel?


A: De Heilige Stoel is het ambt van de bisschop van Rome, ook bekend als de paus.

V: Wat betekent de term Heilige Stoel ook?


A: De term Heilige Stoel betekent ook de paus en de Romeinse Curie, de centrale regering van de Rooms-Katholieke Kerk.

V: Worden alle bisschopszetels als heilig beschouwd?


A: Ja, elke bisschopszetel wordt als heilig beschouwd.

V: Welke kerk gebruikt voortdurend het bijvoeglijk naamwoord "heilig" of "sacraal" voor al haar gezichten?


A: De Oosters-Orthodoxe Kerk gebruikt voortdurend het bijvoeglijk naamwoord "heilig" of "sacraal" voor al haar gezichten.

V: Wat betekent "de Heilige Stoel" gewoonlijk?


A: "De Heilige Stoel" betekent normaal gesproken de zetel van Rome, die ook wel de Apostolische Stoel wordt genoemd.

V: Wat is de betekenis van de term "Apostolische Stoel"?


A: De term "Apostolische Stoel" wordt gebruikt om te verwijzen naar de zetel van de bisschop die gezien wordt als de opvolger van de leider van de apostelen, Sint Petrus.

V: Is er naast Rome nog een andere westerse zetel die de titel "Heilige Stoel" draagt?


A: Ja, naast Rome is de aartsbisschoppelijke zetel van Mainz, die ook van electorale en primatiale rang was, de enige andere westerse zetel die de titel "Heilige Stoel" draagt, hoewel dit gebruik minder gebruikelijk is.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3