Rooms-Katholieke Kerk

De katholieke kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld. Meer dan 1 miljard mensen zijn lid van de katholieke kerk. Het is de op één na grootste religieuze groep ter wereld, na de soennitische islam. De katholieken geloven dat het dezelfde Kerk is die door Jezus Christus en zijn vroegere protege 2.000 jaar geleden is begonnen. Het hoofdkwartier van de katholieke kerk bevindt zich in Vaticaanstad.

Het woord "katholiek" komt van het Griekse woord "katholicos", wat "universeel" betekent. Het werd voor het eerst gebruikt in de Nicene Creed. Vaak wordt het woord "Romeins" toegevoegd omdat het hoofdkwartier zich in Vaticaanstad bevindt, een land dat zich in de stad Rome, Italië, bevindt. Mensen die zich katholiek noemen betekenen dat ze lid zijn van de katholieke kerk.

Bijna de helft van alle katholieken bevindt zich in Latijns-Amerika. Het continent met het op één na grootste aantal katholieken is Europa. Miljoenen katholieken wonen op andere plaatsen in de wereld.

De katholieke kerk wordt geleid door de paus, de bisschop van Rome, die in Vaticaanstad woont. Volgens de katholieken wordt de Kerk geleid door de Heilige Geest die ook de paus leidt. De Kerk leert dat wanneer de paus officieel spreekt over het onderwerp van het katholieke geloof en de katholieke moraal, hij zich niet kan vergissen. De pausen hebben in de loop van de geschiedenis gebruik gemaakt van deze onfeilbaarheid; enkele voorbeelden hiervan zijn het Boekje van de Heilige Leeuw, de verklaring van de Onbevlekte Ontvangenis en verschillende anathema's (religieuze veroordelingen door de pausen tegen bepaalde ketterijen).

De katholieke kerk leert dat de eerste paus de heilige Petrus was. De huidige paus is Paus Franciscus.

Geloof en moraal

Net als andere christenen geloven katholieken dat Jezus een goddelijk persoon is, de Zoon van God. Zij geloven dat hij door zijn liefde voor alle mensen is gestorven, zodat alle mensen voor altijd in de hemel zullen leven.

De katholieke kerk erkent ook de Drie-eenheid; dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen de enige God zijn.

De paus

De leider van de rooms-katholieke kerk wordt de paus genoemd, wat letterlijk "vader" betekent. De katholieken zeggen dat Jezus Christus de katholieke kerk heeft opgericht en de eerste paus, een discipel van de door hem genoemde heilige Petrus, heeft aangesteld om alle christenen te leiden.

In de afgelopen 2000 jaar hebben verschillende pausen de kerk geleid. De huidige paus is de 266e en heet Franciscus en hij woont in Vaticaanstad, een heel klein land in de stad Rome, Italië.

Pausen gebruiken al eeuwenlang hun geboortenaam niet, maar gebruiken in plaats daarvan een regnale-naam. Dit gebruik begon in de zesde eeuw toen een man met de naam Mercurius tot Paus werd gekozen, het werd als ongepast gezien om een Paus te laten vernoemen naar een heidense god, dus noemde hij zichzelf Johannes II, ter ere van zijn voorganger, Johannes I; het werd gebruikelijk in de tiende eeuw. Sinds de dood van Marcellus II 1555 heeft elke paus een pauselijke naam aangenomen.

De katholieke kerk bestaat uit 23 "bijzondere kerken", ook wel riten genoemd. Naast het hoofd van de Latijnse Rite van de kerk (de grootste met meer dan 1 miljard leden) is de paus uiteindelijk de leider van 22 oosterse katholieke kerken, deze kerken behoren tot de orthodoxe traditie van het christendom en het is vaak zo dat ze zich hebben losgemaakt van hun orthodoxe moederkerk om in gemeenschap te komen met (zich aan te sluiten bij) de paus en zich te onderwerpen aan zijn gezag als opvolger van de H. Petrus. De oosterse katholieke kerken zijn over de hele wereld gevestigd, van de Verenigde Staten tot het Midden-Oosten en India.

De uitoefening van de onfeilbaarheid neemt verschillende vormen aan (zie Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 890-891, onder vermelding van Lumen Gentium, 25). Eén vorm wordt door de paus uitgeoefend wanneer hij ex cathedra spreekt (letterlijk, "vanuit de stoel" van de heilige Petrus, in zijn gezag als paus) over zaken van geloof of moraal, ook al doet hij dat zonder de steun van de bisschoppen. Dit is een oefening van het Buitengewoon Leergezag van de Kerk. Hoewel de paus altijd de macht heeft gehad om het Buitengewoon Leergezag uit te oefenen door ex cathedra te spreken, komt een ex-cathedraverklaring maar zelden voor. Over het algemeen wordt er slechts twee keer over gesproken: de definitie van het dogma van Maria's Onbevlekte Ontvangenis door paus Pius IX in 1854 en de definitie van het dogma van Maria Hemelvaart door paus Pius XII in 1950. In beide gevallen leerde de paus niet iets nieuws. Hij bevestigde en verduidelijkte veeleer iets dat de Kerk al had geloofd als onderdeel van Gods openbaring.

Aanbiddingspraktijken

Sommige van de traditionele praktijken van de rooms-katholieken die worden uitgevoerd elke keer dat ze bidden thuis of in de Kerk zijn het maken van het teken van het kruis, knielen, buigen die zijn gebedshandeling en niet aanbidden, hoewel veel van deze kleine gebeden helpen om de mis te maken. Het aanbieden van dit zuivere offer & het ontvangen van de Eucharistie is het hoogtepunt van de Mis, de belangrijkste vorm van aanbidding in de katholieke kerk.

Hun belangrijkste verering is de mis. Katholieken moeten op zondag naar de mis gaan en op een paar Heilige Dagen van de Verplichting. In de VerenigdeStaten zijn de Heilige Dagen van de Verplichting: Maria, Moeder van God (1 januari), De tenhemelopneming van Maria (15 augustus), De Onbevlekte Ontvangenis (van Maria) (8 december), De Hemelvaart van Jezus (40 dagen na Pasen), Kerstmis (25 december) en Allerheiligen (1 november).

Terwijl dit allemaal praktijken van rooms-katholieken zijn, gebruiken andere christelijke kerken ook veel of allemaal dezelfde praktijken.

Katholieken aanbidden Jezus. Maar ze vereren de Maagd Maria (de moeder van Jezus) meer dan vele andere christenen en noemen haar de "Moeder van God", gebaseerd op de groet van Elizabeth, "En waarom wordt mij dit toegestaan, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?" en het universele christelijke geloof dat Jezus volledig mens en volledig God is. Maar Maria, die niets met het Goddelijke te maken heeft, is uitverkoren als het menselijke vat dat God zou gebruiken om de wereld binnen te gaan. Ze baarde niet een natuur, maar een persoon - God met ons." Het is belangrijk op te merken dat katholieken Maria niet aanbidden. In plaats daarvan eren ze haar als een eerbetoon aan een koningin.

Een prominent gebed [niet te verwarren met aanbidding] van katholieken is een gebed dat bekend staat als de Rozenkrans. Dit gebed wordt gebeden met rozenkrans kralen om elk gebed te tellen. De rozenkrans bestaat uit vijf decennia, waarbij elk decennium 1 Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en 1 Gloria Patri is. Het bestaat uit passages die rechtstreeks uit de Schrift zijn overgenomen. Het wordt door de geestelijkheid aanbevolen om de oude praktijk van het bidden van een dagelijkse rozenkrans voort te zetten, aangezien deze niet alleen bestaat uit vele krachtige verzoekschriften, maar ook uit woorden die rechtstreeks uit de Schrift zijn overgenomen, zoals het gebed van de Heer en het Weesgegroet. Het is niet compleet tenzij men de passie van Christus overweegt terwijl men vocaal bidt, dus het overdenken van het Bidden van het Weesgegroet is een verbazingwekkende bron van Gods genade. Naast de tientallen

Sacramenten

De katholieke kerk viert zeven sacramenten. Een sacrament is "een uitwendig teken dat door Christus is ingesteld (begonnen) om genade te geven" (een bovennatuurlijke gave van God die iemand niet heeft verdiend).

De zeven sacramenten zijn: Doop, Vormsel, Eucharistie, Verzoening, Ziekenzalving, Heilige Orden en Heilig Huwelijk (huwelijk). De Heilige Eucharistie is de belangrijkste van de sacramenten, omdat katholieken geloven dat Jezus Christus werkelijk aanwezig wordt in de vorm van brood en wijn. Dit gebeurt door de transsubstantiatie die plaatsvindt in de Mis.

Katholieken geloven in de noodzaak van liefde, hoop en geloof om verlossing te verkrijgen, maar dat deze allemaal uit genade komen. Dit is anders dan de 16e eeuwse interpretatie van Luther.

Katholieken interpreteren de Bijbel (door God gegeven boek) volgens de Traditie. Traditie is de overdracht van het leven en de leer van de vroege kerk, zoals vooral vastgelegd in de geschriften van de kerkvaders die in de eerste eeuwen leefden. In die tijd werden de heilige boeken geaccepteerd in de Bijbel, wat de verzameling van de boeken is die als geopenbaard worden beschouwd.

Een basisregel voor katholieken is dat "de waarheid niet in tegenspraak kan zijn met de waarheid". Zij vertalen de Bijbel met dit in het achterhoofd. Geen enkele interpretatie kan worden geaccepteerd als deze in tegenspraak is met een andere geopenbaarde waarheid.

Nicene Creed

Katholieken accepteren, net als veel christenen, de geloofsbelijdenis van Nicea, een combinatie van het Concilie van Nicea (AD 325) en het latere Concilie van Constantinopel (AD 382) als waar:

"Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Maker van hemel en aarde, van alle dingen die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Ik geloof in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, ware God uit ware God, verwekt, niet gemaakt, wezenlijk met de Vader. Door Hem zijn alle dingen gemaakt. Voor ons mensen en ons heil is Hij uit de hemel neergedaald en door de Heilige Geest vleesgeworden van de Maagd Maria en mens geworden. Voor ons werd Hij onder Pontius Pilatus gekruisigd; Hij leed de dood en werd op de derde dag volgens deSchrift begraven en stond weer op: Hij steeg op naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal weer in heerlijkheid komen om over de levenden en de doden te oordelen, en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heer, de gever van het leven, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die door de Profeten heeft gesproken. Ik geloof in een, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop voor de vergeving van de zonden en ik kijk uit naar de verrijzenis van de doden en het toekomstige leven van de wereld. Amen."

Oost-orthodoxe en protestantse mensen geloven veel van dezelfde dingen. Ze zijn het soms oneens over de rol van Maria (de moeder van Jezus) en andere heiligen, over wat een priester kan doen, en over hoe God precies moet worden aanbeden, onder andere.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de katholieke kerk?


A: De katholieke kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld, met meer dan een miljard leden. Zij werd 2000 jaar geleden door Jezus Christus opgericht en haar hoofdkwartier bevindt zich in Vaticaanstad.

V: Wat betekent "katholiek"?


A: Het woord "katholiek" komt van het Griekse woord καθολικός (katholikós), dat "universeel" betekent. Deze term werd voor het eerst gebruikt in de geloofsbelijdenis van Nicea.

V: Waar wonen de meeste katholieken?


A: Bijna de helft van alle katholieken woont in Latijns-Amerika, terwijl Europa het op één na grootste aantal katholieken telt. Miljoenen anderen wonen over de hele wereld.

V: Wie leidt de katholieke kerk?


A: De katholieke kerk wordt geleid door de paus, die ook bekend staat als de bisschop van Rome en in Vaticaanstad woont. Volgens katholieken wordt hij geleid door de Heilige Geest wanneer hij officieel spreekt over zaken van geloof en moraal.

V: Wanneer werd onfeilbaarheid onderdeel van het katholicisme?


A: Pausen hebben in de loop van de geschiedenis slechts zelden gebruik gemaakt van hun macht tot onfeilbaarheid, maar voorbeelden zijn documenten zoals de Tome van Sint Leo en verklaringen zoals die betreffende de onbevlekte ontvangenis en diverse anathema's (religieuze veroordelingen).

V: Wie werd beschouwd als de eerste paus?


A: Volgens de katholieke leer werd Sint-Pieter beschouwd als de eerste paus; hij was een discipel van Jezus Christus. De huidige paus is paus Franciscus.

V: Hoeveel leden heeft de kerk wereldwijd?


A: De Katholieke Kerk heeft wereldwijd meer dan een miljard leden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3