Aanhalingsteken

Aanhalingstekens of aanhalingstekens (informeel aanhalingstekens en aanhalingstekens genoemd) zijn leestekens die paarsgewijs worden gebruikt om een tekstgedeelte aan te duiden als spraak, een citaat, een zinsdeel of een ongebruikelijk woord. Ze worden gebruikt in groepen van 2, als een paar openings- en slottekens. Ze kunnen in twee vormen worden gebruikt: enkelvoudig ("...") of dubbel ("...").

Afhankelijk van het lettertype kunnen het openend en sluitend aanhalingsteken identiek van vorm zijn (de zogenaamde "verticale" of "rechte" of "schrijfmachine" aanhalingstekens), of zij kunnen duidelijk links- en rechtsdraaiend zijn ("typografische" of, in de volksmond, "gekrulde" aanhalingstekens). Het afsluitende enkele aanhalingsteken is identiek aan of lijkt qua vorm op de apostrof, en lijkt op het priemteken. Deze drie tekens hebben echter heel verschillende doeleinden. Zie ook: dito teken.

Gebruik

Citaten en toespraak

Aanhalingstekens geven aan dat een deel van de tekst ofwel een persoon is die spreekt ofwel een citaat. Dubbele aanhalingstekens worden als regel gebruikt in de Verenigde Staten, terwijl zowel enkele als dubbele aanhalingstekens worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest. De stijl van een uitgever of auteur kan als belangrijker worden beschouwd dan nationale voorkeuren. De stijl van open- en sluitcitaten moet echter wel overeenstemmen:

Goedemorgen, Frank,' zei HAL.

"Goedemorgen, Frank," zei HAL.

Het andere teken wordt gebruikt voor binnencitaten, binnen een citaat:

Frank meldde dat 'HAL zei: "Goedemorgen, Dave."

Frank meldde dat "HAL zei, 'Goedemorgen, Dave,'".

Soms zijn citaten genest in meer dan twee niveaus. In sommige vertalingen van de Bijbel komen nestingniveaus tot vijf voor. In deze gevallen rijzen vragen over de vorm (en namen) van de aanhalingstekens die moeten worden gebruikt. De meest gebruikelijke manier is om eenvoudigweg af te wisselen tussen de twee vormen, dus:

“…‘…“…‘ ………   … ’ ’…”

Wordt zo'n passage verder geciteerd in een andere publicatie, dan moeten al hun vormen met één niveau worden verschoven.

In de meeste gevallen moeten citaten die meerdere alinea's beslaan als blokcitaten worden gezet, en hebben ze dus geen aanhalingstekens nodig. Aanhalingstekens worden in sommige gevallen gebruikt voor citaten die uit meerdere alinea's bestaan, vooral in verhaallijnen. De conventie in het Engels is om een openingsaanhalingsteken te plaatsen bij de eerste en elke volgende alinea, maar een sluitend aanhalingsteken alleen te gebruiken voor de laatste alinea van het citaat, zoals in het volgende voorbeeld uit het boek Pride and Prejudice:

De brief luidde als volgt:

"Mijn lieve Lizzy,

"Ik wens je vreugde. Als je half zo veel van meneer Darcy houdt als ik van mijn lieve Wickham, moet je wel heel gelukkig zijn. Het is een grote troost om je zo rijk te hebben, en als je niets anders te doen hebt, hoop ik dat je aan ons zult denken. Ik weet zeker dat Wickham een plaats aan het hof erg leuk zou vinden, en ik denk niet dat we genoeg geld zullen hebben om van te leven zonder wat hulp. Elke plaats is goed, van ongeveer drie- of vierhonderd per jaar; maar spreek er niet over met Mr. Darcy, als je dat liever niet hebt.

"De jouwe, etc.

Zoals hieronder opgemerkt, wordt in sommige oudere teksten het aanhalingsteken elke regel herhaald, in plaats van elke alinea. De Spaanse conventie gebruikt sluitende aanhalingstekens aan het begin van alle volgende alinea's na de eerste.

Wanneer een geciteerde tekst wordt onderbroken, zoals met de zin hij zei, wordt een sluitend aanhalingsteken gebruikt vóór de onderbreking, en een openend aanhalingsteken erna. Komma's worden ook vaak gebruikt voor en na de onderbreking, vaker voor citaten uit een toespraak dan voor citaten uit een tekst:

"HAL," merkte Frank op, "zei dat alles buitengewoon goed ging."

Het is niet juist om aanhalingstekens te gebruiken voor een geparafraseerde toespraak. Dit komt omdat een parafrase een indirect citaat is, en in de loop van een compositie is het belangrijk om te documenteren wanneer je een citaat gebruikt en wanneer je een geparafraseerd idee gebruikt.

Als HAL zegt: "Alle systemen zijn functioneel," dan:

Onjuist: HAL zei dat "Alles buitengewoon goed ging."

Juist. HAL zei dat alles buitengewoon goed ging.

Een andere conventie bij het citeren van tekst in het corpus van een alinea of zin - bijvoorbeeld in een essay - is het herkennen van dubbele aanhalingstekens als aanduiding van een exact citaat, en enkele aanhalingstekens als aanduiding van een geparafraseerd citaat of een citaat waarbij de grammatica, voornaamwoorden of meervoudsvorm zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de zin waarin het citaat staat (zie gerapporteerde toespraak).

Ironie

Een ander veelgebruikt gebruik van aanhalingstekens is om ironische of verkeerd gebruikte woorden aan te duiden of er de aandacht op te vestigen:

Hij deelde zijn "wijsheid" met mij.

De lunch dame plofte een hoop "voedsel" op mijn dienblad.

Ze probeerde haar "kracht" te gebruiken om het gewicht op te tillen.

Aanhalingstekens die ironie aanduiden, of een ander speciaal gebruik, worden soms schrikaanhalingstekens genoemd. Ze worden soms in het mondelinge betoog gebaren met aanhalingstekens.

Ongewoon gebruik signaleren

Aanhalingstekens worden ook gebruikt om aan te geven dat de schrijver beseft dat een woord niet wordt gebruikt in de gangbare, algemeen aanvaarde betekenis.

Kristallen "weten" op een of andere manier in welke vorm ze moeten groeien.

Naast het overbrengen van een neutrale houding en om de aandacht te vestigen op een neologisme, of slang, of speciale terminologie (ook bekend als jargon), kan citeren ook woorden of zinnen aanduiden die beschrijvend zijn maar ongewoon, spreektaal, volks, opzienbarend, humoristisch, metaforisch, of een woordspeling bevatten:

Dawkins' concept van een meme zou kunnen worden omschreven als een "evoluerend idee".

Mensen gebruiken ook aanhalingstekens op deze manier om:

 • afstand nemen van de schrijver van de terminologie in kwestie om er niet mee geassocieerd te worden. Bijvoorbeeld om aan te geven dat een geciteerd woord geen officiële terminologie is, of dat een geciteerde zin dingen veronderstelt waar de schrijver het niet noodzakelijk mee eens is.
 • bijzondere terminologie aangeven die omwille van de nauwkeurigheid moet worden aangeduid als terminologie van iemand anders, bijvoorbeeld als een term (met name een controversiële term) van vóór de schrijver dateert of de opvattingen van iemand anders vertegenwoordigt, eventueel zonder oordeel (dit neutraal-distinctief citeren contrasteren met het negatieve gebruik van aanhalingstekens)

De Chicago Manual of Style (CMS), 15e editie erkent dit soort gebruik, maar waarschuwt tegen overmatig gebruik in paragraaf 7.58: "Aanhalingstekens worden vaak gebruikt om lezers erop te wijzen dat een term wordt gebruikt in een niet-standaard, ironische of andere speciale betekenis [...] Ze impliceren 'Dit is niet mijn term,' of 'Dit is niet hoe de term gewoonlijk wordt toegepast.' Zoals elk van deze middelen, verliezen aanhalingstekens hun kracht en irriteren ze lezers als ze te vaak worden gebruikt."

Onderscheid gebruik-vermelding

Door aanhalingstekens of cursief te gebruiken kan worden benadrukt dat een instantie van een woord verwijst naar het woord zelf, en niet naar het bijbehorende concept.

Kaas wordt gemaakt van melk.

"Kaas" is afgeleid van een woord in het Oud Engels.

Kaas bevat calcium, eiwit en fosfor.

Kaas heeft drie es in de spelling.

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen het normale gebruik van een woord (geen aanhalingstekens), het verwijzen naar het begrip achter het woord (enkele aanhalingstekens), en het woord zelf (dubbele aanhalingstekens):

Als je het over "gebruik" hebt, gebruik dan "gebruik".

De logica voor deze vorm vloeit voort uit de noodzaak om gebruiksvormen te onderscheiden, gekoppeld aan de opdracht om een consistente notatie te behouden voor gelijksoortige gebruiksvormen. Het wisselen tussen dubbele en enkele aanhalingstekens in geneste aanhalingstekens laat hetzelfde literaire middel zien om dubbelzinnigheid te verminderen.

Boeken over taal gebruiken vaak cursief voor het woord zelf en enkele aanhalingstekens voor een glans:

Het Franse woord canif "zakmes" is ontleend aan het Oudengelse cnif "mes".

Titels van artistieke werken

Aanhalingstekens, in plaats van cursief, worden over het algemeen gebruikt voor de titels van kortere werken. Of dit enkele of dubbele aanhalingstekens zijn, is weer een kwestie van stijl; veel stijlen, vooral voor poëzie, geven echter de voorkeur aan enkele aanhalingstekens.

 • Korte fictie, poëzie, etc.: Arthur C. Clarke's "The Sentinel"
 • Hoofdstukken van het boek: Het eerste hoofdstuk van 3001: The Final Odyssey is "Comet Cowboy"
 • Artikelen in boeken, tijdschriften, vakbladen, enz.: "Buitenaardse relais", Wireless World, oktober 1945
 • Album tracks, singles, etc.: David Bowie's "Space Oddity"

In de regel wordt een hele publicatie gecursiveerd, terwijl de titels van minder belangrijke werken (zoals gedichten of korte verhalen binnen de bundel) met aanhalingstekens worden geschreven.

 • Shakespeare's Romeo en Julia
 • Dahl's "Taste" in Completely Unexpected Tales

Bijnamen en valse titels

Aanhalingstekens kunnen ook een bijnaam in een echte naam compenseren, of een valse of ironische titel in een echte titel; bijvoorbeeld, Nat "King" Cole, Miles "Tails" Prower, of John "Hannibal" Smith.

Nadruk (onjuist gebruik)

Citaten worden soms ten onrechte gebruikt om nadruk te leggen in plaats van onderstreping of cursivering, meestal op borden of aanplakbiljetten. Dit gebruik kan worden verward met ironisch of gewijzigd gebruik van citaten, soms met onbedoelde humor. Bijvoorbeeld, Te koop: "verse" vis, "verse" oesters, zou kunnen worden opgevat om te impliceren dat vers niet wordt gebruikt in zijn alledaagse betekenis, of zelfs om aan te geven dat de vis of de oesters allesbehalve vers zijn. En ook: Kassa's tot 12 uur open voor uw "gemak" zou kunnen betekenen dat het gemak voor de bankemployés is, niet voor de klanten.

Gebruik

Citaten en toespraak

Aanhalingstekens geven aan dat een deel van de tekst ofwel een persoon is die spreekt ofwel een citaat. Dubbele aanhalingstekens worden als regel gebruikt in de Verenigde Staten, terwijl zowel enkele als dubbele aanhalingstekens worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest. De stijl van een uitgever of auteur kan als belangrijker worden beschouwd dan nationale voorkeuren. De stijl van openings- en sluitingscitaten moet echter wel overeenstemmen:

Goedemorgen, Frank,' zei HAL.

"Goedemorgen, Frank," zei HAL.

Het andere teken wordt gebruikt voor binnencitaten, binnen een citaat:

Frank meldde dat 'HAL zei: "Goedemorgen, Dave."

Frank meldde dat "HAL zei, 'Goedemorgen, Dave,'".

Soms zijn citaten genest in meer dan twee niveaus. In sommige vertalingen van de Bijbel komen nestingniveaus tot vijf voor. In deze gevallen rijzen vragen over de vorm (en namen) van de aanhalingstekens die moeten worden gebruikt. De meest gebruikelijke manier is om eenvoudigweg af te wisselen tussen de twee vormen, dus:

“…‘…“…‘ ………   … ’ ’…”

Wordt zo'n passage verder geciteerd in een andere publicatie, dan moeten al hun vormen met één niveau worden verschoven.

In de meeste gevallen moeten citaten die meerdere alinea's beslaan als blokcitaten worden gezet, en hebben ze dus geen aanhalingstekens nodig. Aanhalingstekens worden in sommige gevallen gebruikt voor citaten die uit meerdere alinea's bestaan, vooral in verhaallijnen. De conventie in het Engels is om een openingsaanhalingsteken te plaatsen bij de eerste en elke volgende alinea, maar een sluitend aanhalingsteken alleen te gebruiken voor de laatste alinea van het citaat, zoals in het volgende voorbeeld uit het boek Pride and Prejudice:

De brief luidde als volgt:

"Mijn lieve Lizzy,

"Ik wens je vreugde. Als je half zo veel van meneer Darcy houdt als ik van mijn lieve Wickham, moet je wel heel gelukkig zijn. Het is een grote troost om je zo rijk te hebben, en als je niets anders te doen hebt, hoop ik dat je aan ons zult denken. Ik weet zeker dat Wickham een plaats aan het hof erg leuk zou vinden, en ik denk niet dat we genoeg geld zullen hebben om van te leven zonder wat hulp. Elke plaats is goed, van ongeveer drie- of vierhonderd per jaar; maar spreek er niet over met Mr. Darcy, als je dat liever niet hebt.

"De jouwe, etc.

Zoals hieronder opgemerkt, wordt in sommige oudere teksten het aanhalingsteken elke regel herhaald, in plaats van elke alinea. De Spaanse conventie gebruikt sluitende aanhalingstekens aan het begin van alle volgende alinea's na de eerste.

Wanneer een geciteerde tekst wordt onderbroken, zoals met de zin hij zei, wordt een sluitend aanhalingsteken gebruikt vóór de onderbreking, en een openend aanhalingsteken erna. Komma's worden ook vaak gebruikt voor en na de onderbreking, vaker voor citaten uit een toespraak dan voor citaten uit een tekst:

"HAL," merkte Frank op, "zei dat alles buitengewoon goed ging."

Het is niet juist om aanhalingstekens te gebruiken voor een geparafraseerde toespraak. Dit komt omdat een parafrase een indirect citaat is, en in de loop van een compositie is het belangrijk om te documenteren wanneer je een citaat gebruikt en wanneer je een geparafraseerd idee gebruikt.

Als HAL zegt: "Alle systemen zijn functioneel," dan:

Onjuist: HAL zei dat "Alles buitengewoon goed ging."

Juist. HAL zei dat alles buitengewoon goed ging.

Een andere conventie bij het citeren van tekst in het corpus van een alinea of zin - bijvoorbeeld in een essay - is het herkennen van dubbele aanhalingstekens als aanduiding van een exact citaat, en enkele aanhalingstekens als aanduiding van een geparafraseerd citaat of een citaat waarbij de grammatica, voornaamwoorden of meervoudsvorm zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de zin waarin het citaat staat (zie gerapporteerde toespraak).

Ironie

Een ander veelgebruikt gebruik van aanhalingstekens is om ironische of verkeerd gebruikte woorden aan te duiden of er de aandacht op te vestigen:

Hij deelde zijn "wijsheid" met mij.

De lunch dame plofte een hoop "voedsel" op mijn dienblad.

Ze probeerde haar "kracht" te gebruiken om het gewicht op te tillen.

Aanhalingstekens die ironie aanduiden, of een ander speciaal gebruik, worden soms schrikaanhalingstekens genoemd. Ze worden soms in het mondelinge betoog gebaren met aanhalingstekens.

Ongewoon gebruik signaleren

Aanhalingstekens worden ook gebruikt om aan te geven dat de schrijver beseft dat een woord niet wordt gebruikt in de gangbare, algemeen aanvaarde betekenis.

Kristallen "weten" op een of andere manier in welke vorm ze moeten groeien.

Naast het overbrengen van een neutrale houding en om de aandacht te vestigen op een neologisme, of slang, of speciale terminologie (ook bekend als jargon), kan citeren ook woorden of zinnen aanduiden die beschrijvend zijn maar ongewoon, spreektaal, volks, opzienbarend, humoristisch, metaforisch, of een woordspeling bevatten:

Dawkins' concept van een meme zou kunnen worden omschreven als een "evoluerend idee".

Mensen gebruiken ook aanhalingstekens op deze manier om:

 • afstand nemen van de schrijver van de terminologie in kwestie om er niet mee geassocieerd te worden. Bijvoorbeeld om aan te geven dat een geciteerd woord geen officiële terminologie is, of dat een geciteerde zin dingen veronderstelt waar de schrijver het niet noodzakelijk mee eens is.
 • bijzondere terminologie aangeven die omwille van de nauwkeurigheid moet worden aangeduid als terminologie van iemand anders, bijvoorbeeld als een term (met name een controversiële term) van vóór de schrijver dateert of de opvattingen van iemand anders vertegenwoordigt, eventueel zonder oordeel (dit neutraal-distinctief citeren contrasteren met het negatieve gebruik van aanhalingstekens)

De Chicago Manual of Style (CMS), 15e editie erkent dit soort gebruik, maar waarschuwt tegen overmatig gebruik in paragraaf 7.58: "Aanhalingstekens worden vaak gebruikt om lezers erop te wijzen dat een term wordt gebruikt in een niet-standaard, ironische of andere speciale betekenis [...] Ze impliceren 'Dit is niet mijn term,' of 'Dit is niet hoe de term gewoonlijk wordt toegepast.' Zoals elk van deze middelen, verliezen aanhalingstekens hun kracht en irriteren ze lezers als ze te vaak worden gebruikt."

Onderscheid gebruik-vermelding

Door aanhalingstekens of cursief te gebruiken kan worden benadrukt dat een instantie van een woord verwijst naar het woord zelf, en niet naar het bijbehorende concept.

Kaas wordt gemaakt van melk.

"Kaas" is afgeleid van een woord in het Oud Engels.

Kaas bevat calcium, eiwit en fosfor.

Kaas heeft drie es in de spelling.

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen het normale gebruik van een woord (geen aanhalingstekens), het verwijzen naar het begrip achter het woord (enkele aanhalingstekens), en het woord zelf (dubbele aanhalingstekens):

Als je het over "gebruik" hebt, gebruik dan "gebruik".

De logica voor deze vorm vloeit voort uit de noodzaak om gebruiksvormen te onderscheiden, gekoppeld aan de opdracht om een consistente notatie te behouden voor gelijksoortige gebruiksvormen. Het wisselen tussen dubbele en enkele aanhalingstekens in geneste aanhalingstekens laat hetzelfde literaire middel zien om ambiguïteit te verminderen.

Boeken over taal gebruiken vaak cursief voor het woord zelf en enkele aanhalingstekens voor een glans:

Het Franse woord canif "zakmes" is ontleend aan het Oudengelse cnif "mes".

Titels van artistieke werken

Aanhalingstekens, in plaats van cursief, worden over het algemeen gebruikt voor de titels van kortere werken. Of dit enkele of dubbele aanhalingstekens zijn, is weer een kwestie van stijl; veel stijlen, vooral voor poëzie, geven echter de voorkeur aan enkele aanhalingstekens.

 • Korte fictie, poëzie, etc.: Arthur C. Clarke's "The Sentinel"
 • Hoofdstukken van het boek: Het eerste hoofdstuk van 3001: The Final Odyssey is "Comet Cowboy"
 • Artikelen in boeken, tijdschriften, vakbladen, enz.: "Buitenaardse relais", Wireless World, oktober 1945
 • Album tracks, singles, etc.: David Bowie's "Space Oddity"

In de regel wordt een hele publicatie gecursiveerd, terwijl de titels van minder belangrijke werken (zoals gedichten of korte verhalen binnen de bundel) met aanhalingstekens worden geschreven.

 • Shakespeare's Romeo en Julia
 • Dahl's "Taste" in Completely Unexpected Tales

Bijnamen en valse titels

Aanhalingstekens kunnen ook een bijnaam in een echte naam compenseren, of een valse of ironische titel in een echte titel; bijvoorbeeld, Nat "King" Cole, Miles "Tails" Prower, of John "Hannibal" Smith.

Nadruk (onjuist gebruik)

Citaten worden soms ten onrechte gebruikt om nadruk te leggen in plaats van onderstreping of cursivering, meestal op borden of aanplakbiljetten. Dit gebruik kan worden verward met ironisch of gewijzigd gebruik van citaten, soms met onbedoelde humor. Bijvoorbeeld, Te koop: "verse" vis, "verse" oesters, zou kunnen worden opgevat om te impliceren dat vers niet wordt gebruikt in zijn alledaagse betekenis, of zelfs om aan te geven dat de vis of de oesters allesbehalve vers zijn. En ook: Kassa's tot 12 uur open voor uw "gemak" zou kunnen betekenen dat het gemak voor de bankemployés is, niet voor de klanten.

Het typen van aanhalingstekens op een computer toetsenbord

Standaard Engelse computertoetsenbord lay-outs erfden de enkele en dubbele "rechte" aanhalingstekens van de typemachine (het enkele aanhalingsteken kan ook gebruikt worden als apostrof), en ze hebben geen individuele toetsen voor linkshandige en rechtshandige typografische aanhalingstekens. De meeste tekstverwerkingsprogramma's hebben echter een "slimme aanhalingstekens" functie (zie hieronder) om "rechte" aanhalingstekens automatisch om te zetten in typografische interpunctie. Over het algemeen is deze "slimme aanhalingstekens" functie standaard ingeschakeld. Sommige websites staan geen typografische aanhalingstekens of apostrofs toe in berichten (een voorbeeld hiervan is YouTube). Je kunt deze beperkingen echter omzeilen door de HTML-tekencodes of -entiteiten te gebruiken.

Hoe aanhalingstekens (en apostrofs) te typen op een computertoetsenbord

 

Macintosh toetscombinaties

Windows toetscombinaties

Linux (X) toetsen

HTML-eenheid

HTML decimaal

Enkele opening

  

Optie + ]

Alt + 0145 (op cijfertoetsen)

Samenstellen < ' of Alt Gr + Shift + V

&lsquo;

&#8216;

Enkelvoudige afsluiting (& apostrof)

  

Optie + Shift + ]

Alt + 0146 (op cijfertoetsen)

Samenstellen > ' of Alt Gr + Shift + B

&rsquo;

&#8217;

Dubbele opening

  

Optie + [

Alt + 0147 (op cijfertoetsen)

Samenstellen < " of Alt Gr + V

&ldquo;

&#8220;

Dubbele sluiting

  

Optie + Shift + [

Alt + 0148 (op cijfertoetsen)

Compose > " of Alt Gr + B

&rdquo;

&#8221;

Slimme citaten

Om het invoeren van typografische aanhalingstekens te vergemakkelijken, zet uitgeversoftware aanhalingstekens (en apostrofs) tijdens het invoeren van tekst vaak automatisch om in typografische vorm (al dan niet zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is). Dit staat bekend als de "slimme aanhalingstekens" functie. Aanhalingstekens die niet automatisch door computerprogramma's worden aangepast, staan bekend als "domme aanhalingstekens". Sommige implementaties produceren ten onrechte een enkel openend aanhalingsteken op plaatsen waar een apostrof vereist is, bijvoorbeeld in afgekorte jaartallen zoals '08 voor 2008.

Het typen van aanhalingstekens op een computer toetsenbord

Standaard Engelse computertoetsenbord lay-outs erfden de enkele en dubbele "rechte" aanhalingstekens van de typemachine (het enkele aanhalingsteken kan ook gebruikt worden als apostrof), en ze hebben geen individuele toetsen voor linkshandige en rechtshandige typografische aanhalingstekens. De meeste tekstverwerkingsprogramma's hebben echter een "slimme aanhalingstekens" functie (zie hieronder) om "rechte" aanhalingstekens automatisch om te zetten in typografische interpunctie. Over het algemeen is deze "slimme aanhalingstekens" functie standaard ingeschakeld. Sommige websites staan geen typografische aanhalingstekens of apostrofs toe in berichten (een voorbeeld hiervan is YouTube). Je kunt deze beperkingen echter omzeilen door de HTML-tekencodes of -entiteiten te gebruiken.

Hoe aanhalingstekens (en apostrofs) te typen op een computertoetsenbord

 

Macintosh toetscombinaties

Windows toetscombinaties

Linux (X) toetsen

HTML-eenheid

HTML decimaal

Enkele opening

  

Optie + ]

Alt + 0145 (op cijfertoetsen)

Samenstellen < ' of Alt Gr + Shift + V

&lsquo;

&#8216;

Enkelvoudige afsluiting (& apostrof)

  

Optie + Shift + ]

Alt + 0146 (op cijfertoetsen)

Samenstellen > ' of Alt Gr + Shift + B

&rsquo;

&#8217;

Dubbele opening

  

Optie + [

Alt + 0147 (op cijfertoetsen)

Samenstellen < " of Alt Gr + V

&ldquo;

&#8220;

Dubbele sluiting

  

Optie + Shift + [

Alt + 0148 (op cijfertoetsen)

Compose > " of Alt Gr + B

&rdquo;

&#8221;

Slimme citaten

Om het invoeren van typografische aanhalingstekens te vergemakkelijken, zet uitgeversoftware aanhalingstekens (en apostrofs) tijdens het invoeren van tekst vaak automatisch om in typografische vorm (al dan niet zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is). Dit staat bekend als de "slimme aanhalingstekens" functie. Aanhalingstekens die niet automatisch door computerprogramma's worden aangepast, staan bekend als "domme aanhalingstekens". Sommige implementaties produceren ten onrechte een enkel openend aanhalingsteken op plaatsen waar een apostrof vereist is, bijvoorbeeld in afgekorte jaartallen zoals '08 voor 2008.

Geschiedenis

In de eerste eeuwen van het lettertype gaven schrijvers een citaat weer door te zeggen wie er sprak. Sommige versies van de Bijbel doen het nog steeds op deze manier. Tijdens de Renaissance lieten schrijvers citaten zien door een lettertype te gebruiken dat afweek van de hoofdtekst, zoals wij tegenwoordig cursief gebruiken. Lange citaten werden ook op deze manier gezet, op ware grootte en op ware grootte.

Aanhalingstekens werden voor het eerst gesneden in metalen letters in het midden van de zestiende eeuw, drukkers gebruikten ze veel tegen de zeventiende eeuw. In sommige boeken uit de barok- en romantiekperiode werden aanhalingstekens herhaald aan het begin van elke regel van een lang citaat. Toen de drukkers hiermee stopten, behielden ze nog wel de lege marge, waardoor we onze moderne praktijk van inspringen voor een blokcitaat hebben.

In het vroegmoderne Engels werden aanhalingstekens alleen gebruikt om kernachtige opmerkingen aan te duiden. Schrijvers begonnen ze voor het eerst te gebruiken voor directe rede in 1714. Tegen 1749 gebruikten schrijvers enkele aanhalingstekens, of aanhalingstekens, voor directe tekst.

Geschiedenis

In de eerste eeuwen van het lettertype gaven schrijvers een citaat weer door te zeggen wie er sprak. Sommige versies van de Bijbel doen het nog steeds op deze manier. Tijdens de Renaissance lieten schrijvers citaten zien door een lettertype te gebruiken dat afweek van de hoofdtekst, zoals wij tegenwoordig cursief gebruiken. Lange citaten werden ook op deze manier gezet, op ware grootte en op ware grootte.

Aanhalingstekens werden voor het eerst gesneden in metalen letters in het midden van de zestiende eeuw, drukkers gebruikten ze veel tegen de zeventiende eeuw. In sommige boeken uit de barok- en romantiekperiode werden aanhalingstekens herhaald aan het begin van elke regel van een lang citaat. Toen de drukkers hiermee stopten, behielden ze nog wel de lege marge, waardoor we onze moderne praktijk van inspringen voor een blokcitaat hebben.

In het vroegmoderne Engels werden aanhalingstekens alleen gebruikt om kernachtige opmerkingen aan te duiden. Schrijvers begonnen ze voor het eerst te gebruiken voor directe rede in 1714. Tegen 1749 gebruikten schrijvers enkele aanhalingstekens, of aanhalingstekens, voor directe tekst.

Verwante pagina's

 • ʻOkina - een accentteken dat gebruikt wordt in woorden uit Hawaii
 • ISO 8859-1 - document van de Internationale Organisatie voor Normalisatie
 • Typemachine conventies

Verwante pagina's

 • ʻOkina - een accentteken dat gebruikt wordt in woorden uit Hawaii
 • ISO 8859-1 - document van de Internationale Organisatie voor Normalisatie
 • Typemachine conventies

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3