Romeinse cijfers

Romeinse cijfers zijn een getallenstelsel dat in het oude Rome werd gebruikt. De cijfers in dit systeem maken gebruik van letters uit het Latijnse alfabet. Momenteel gebruikt het zeven symbolen:

De Europeanen gebruikten nog Romeinse cijfers, zelfs na de val van het Romeinse Rijk. Vanaf de 14e eeuw vervingen de Europeanen de Romeinse cijfers door Arabische cijfers. Tot op de dag van vandaag gebruikt men echter nog steeds de Romeinse cijfers.

Een van de plaatsen waar ze soms voorkomen is op de wijzerplaat van een klok. Op de klok van de Big Ben bijvoorbeeld, worden de uren van 1 tot 12 geschreven als:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

De IV en IX kunnen worden gelezen als "één minder dan 5" (4) en "één minder dan 10" (9). Op de meeste wijzerplaten met Romeinse cijfers wordt 4 echter geschreven als IIII.Aftrek regel

Er is een eenvoudige regel: telkens wanneer hetzelfde symbool vier keer wordt geschreven, wordt het vervangen door het af te trekken van het eerstvolgende hogere getal (5,50,50,500). Op die manier wordt IV geschreven in plaats van IIII (4), XL in plaats van XXXX (40), enz. Het wordt gebruikt sinds ongeveer de Middeleeuwen. Gewoonlijk wordt er maar één getal afgetrokken, niet twee. Dus 18 is meestal XVIII in plaats van IIXX. Bovendien geldt de aftrekregel alleen voor het symbool dat er vlak voor staat in de rij. Dit betekent dat 99 wordt geschreven als XCIX, en niet als IC.Speciale waarden

Zero

Het getal nul heeft geen eigen Romeins telwoord. Rond 725 gebruikte Bede of een van zijn collega's de letter N, de afkorting (verkorte vorm) van nihil (het Latijnse woord voor "niets").

Breuken

De Romeinen gebruikten ook fracties. De meest gebruikte basis voor fracties was 1/12, wat in het Latijn uncia (ons) wordt genoemd.

Fractie

Cijfer

Naam (nominatief en genitief)

Betekenis:

1/12

- ·

Uncia, unciae

"Ounce"

2/12 = 1/6

-- of :

Sextans, sextantis

"Zesde"

3/12 = 1/4

--- of

Quadrans, quadrantis

"Kwart"

4/12 = 1/3

---- of

Triens, trientis

"Derde"

5/12

----- of ⁙

Quincunx, quincuncis

"Vijf-ounce" (quinque unciaequincunx)

6/12 = 1/2

S

Semi's, semi's

"Half"

7/12

Septunx, septuncis

"Zeven-ounce" (septem unciaeseptunx)

8/12 = 2/3

S-- of S:

Bes, bessis

"Twee keer" (als in "twee keer een derde")

9/12 = 3/4

S-- of S∴

Dodrans, dodrantis
of
nonuncium, nonuncii

"Minder dan een kwart" (de-quadransdodrans)
of "negende ons" (nona uncianonuncium)

10/12 = 5/6

S---- of S∷

Dextans, dextantis
of
decunx, decuncis

"Minder dan een zesde" (de-sextansdextans)
of "tien ons" (decem unciaedecunx)

11/12

S----- of S⁙

Deunx, deuncis

"Minder een ons" (de-unciadeunx)

12/12 = 1

I

Als, assis

"Eenheid"

Grote aantallen

Voor grote getallen die niet met I, V, X, L, C, D en M kunnen worden weergegeven, is een aantal telwoordenstelsels ontwikkeld.

Apostrophus

Een van de systemen is de apostrof, waarin D wordt geschreven als (500) en M wordt geschreven als CIƆ (1.000). In dit systeem betekent een extra Ɔ 500, en meerdere extra Ɔs worden gebruikt om 5.000, 50.000 enz. te betekenen.

Cijfer

CIƆ

CIƆƆ

IƆƆ

CCIƆƆ

CCIƆƆƆ

CCIƆƆƆƆ

IƆƆƆ

CCCIƆƆƆ

CCCIƆƆƆƆ

CCCIƆƆƆƆƆ

CCCIƆƆƆƆƆ

Waarde

500

1,000

1,500

5,000

10,000

10,500

15,000

50,000

100,000

100,500

105,000

150,000

Vinculum

Een ander systeem is het vinculum, waarbij V, X, L, C, D en M met 1.000 worden vermenigvuldigd door een overlijning toe te voegen.

Cijfer

V

X

L

C

D

M

Waarde

5,000

10,000

50,000

100,000

500,000

1,000,000Een halve (S) munt.Zoom
Een halve (S) munt.

Gebruik

  • In de Baltische staten en Rusland worden de dagen van de week vaak geschreven als Romeinse cijfers, waarbij I maandag is.
  • Bij het met de hand schrijven van datums wordt de maand soms geschreven als een Romeins cijfer, vooral bij datums die in dag-maand-jaar volgorde worden geschreven. Bijvoorbeeld: 26.XI.2014 of XI.26.2014 = 26 november 2014.
  • Bij films of boeken kan het jaar van uitgave of het jaar van het auteursrecht in de vorm van een Romeins cijfer worden weergegeven.
  • Wanneer mensen schrijven over monarchen of pausen, patriarchen of andere leidende figuren, worden ze soms geteld met Romeinse cijfers, bijv. koningin Elizabeth II (van Engeland), paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI, patriarch Alexius II (van de Russisch-Orthodoxe kerk)
  • In Frankrijk worden de trimesters soms geteld met Romeinse cijfers.
  • In Polen worden romeinse cijfers gebruikt om de maand in datums aan te geven en als een korte methode om ordinalen te schrijven (bijvoorbeeld VI is 6e).
  • Unicode heeft een codeblok genaamd Number Forms, dat ook representaties van Romeinse cijfers bevat, op de posities U+2160 tot U+2188.

Schrijf jaren

Het is heel eenvoudig om een getal als Romeins cijfer te schrijven. Trek gewoon het grootst mogelijke Romeinse cijfer, zo vaak als mogelijk is, af van het getal. Dit systeem levert een geldig Romeins cijfer op, maar houdt geen rekening met de aftrekregel.

1 × 1000

+

1 × 500

+

4 × 100

+

1 × 50

+

3 × 10

+

4 × 1

=

1984

M

+

D

+

CCCC

+

L

+

XXX

+

IIII

=

MDCCCCLXXXIIII

Het getal uit het telwoord verkrijgen is even eenvoudig, door de waarden van de symbolen op te tellen.

In het algemeen worden de waarden voor 5, 50, 500,... niet afgetrokken. Hetzelfde getal, met gebruik van de aftrekregel:

1 × 1000

+

(−1 × 100 + 1 × 1000)

+

1 × 50

+

3 × 10

+

(−1 × 1 + 1 × 5)

=

1984

M

+

CM

+

L

+

XXX

+

IV

=

MCMLXXXIVVerwante pagina's
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3