Intensieve landbouw | veel geld en arbeid worden gebruikt om de opbrengst te verhogen die kan worden verkregen per oppervlakte land

Intensieve landbouw of intensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij veel geld en arbeid wordt gebruikt om de opbrengst die per stuk land kan worden verkregen te verhogen. Het gebruik van grote hoeveelheden pesticiden voor gewassen en van medicijnen voor vee is gebruikelijk. Dit in tegenstelling tot de traditionele landbouw, die niet zoveel opbrengst per oppervlakte oplevert. Wanneer de landbouw wordt geïntensiveerd, betekent dit dat de hoeveelheid werk toeneemt, totdat de arbeider wordt vervangen door een machine. Op dat moment zijn er nog maar een paar arbeiders nodig om de machines te bedienen. Intensieve landbouw wordt vaak bedreven als antwoord op de bevolkingsgroei. Er is kritiek op omdat de normen voor dierenwelzijn laag zijn. Intensieve veeteelt leidt tot meer vervuiling en tot gezondheidsproblemen.

Moderne vormen van intensieve landbouw op basis van gewassen omvatten het gebruik van mechanisch ploegen, chemische meststoffen, plantengroeiregulatoren en pesticiden. Dit wordt in verband gebracht met het toenemende gebruik van landbouwmechanisatie, die een aanzienlijke toename van de productie mogelijk heeft gemaakt, maar ook de milieuvervuiling drastisch heeft doen toenemen door toenemende erosie en vergiftiging van het water met landbouwchemicaliën.


 

Geschiedenis

De landbouwontwikkeling in Groot-Brittannië tussen de 16e eeuw en het midden van de 19e eeuw kende een enorme toename van de landbouwproductiviteit en -productie. Dit droeg op zijn beurt bij tot een toename van de bevolkingsgroei.

De industriële landbouw ontstond tijdens de industriële revolutie. Aan het begin van de 19e eeuw waren de landbouwtechnieken, werktuigen, zaadvoorraden en cultivars zo sterk verbeterd.

Door paarden getrokken machines zoals de McCormick maaimachine verbeterden de oogst. Uitvindingen zoals de katoenjenever verminderden de verwerkingskosten. In dezelfde periode begonnen boeren dorsmachines en tractoren te gebruiken die met stoom werden aangedreven. In 1892 werd met succes de eerste door benzine aangedreven tractor gemaakt. Vervolgens werden mechanische oogstmachines, plantmachines, transplantmachines en andere apparatuur ontwikkeld, waardoor de landbouw verder werd verbeterd. Deze uitvindingen verhoogden de opbrengsten en stelden individuele boeren in staat grotere boerderijen te beheren.

Men ontdekte dat stikstof, fosfor en kalium (NPK) zeer belangrijk zijn voor de groei van planten. Dit leidde tot de productie van synthetische meststoffen, waardoor de gewasopbrengsten verder toenamen.

De ontdekking van vitamines en hun rol in de voeding, in de eerste twee decennia van de 20e eeuw, leidde tot vitaminesupplementen, waardoor in de jaren 1920 sommige dieren binnen konden worden gehouden, zodat ze minder werden blootgesteld aan ongunstige natuurlijke elementen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het gebruik van kunstmest snel toe.

De ontdekking van antibiotica en vaccins verbeterde de veeteelt doordat ziekten werden teruggedrongen. Ontwikkelingen op het gebied van koeling en voedselverwerkingstechnologie maakten het mogelijk om goederen over lange afstanden te vervoeren.

Er bestaat bezorgdheid over de duurzaamheid van de industriële landbouw en de milieueffecten van meststoffen en pesticiden. Dit heeft ertoe geleid dat mensen biologisch voedsel kopen. Het heeft ook geleid tot financiering van de ontwikkeling van duurzame technologie. 

Kenmerken

Intensieve landbouw heeft vele kenmerken. Deze omvatten:

  • Grote behoefte aan kapitaal/financiering
  • Gebruik van veel landbouwchemicaliën (bijv. pesticiden en kunstmest)
  • Verbeterde rassen van gewassen en dieren
  • Veel opbrengstoverschotten te koop
  • Gebruik van moderne technieken en machines
  • Het wordt uitgevoerd op enorme percelen
  • Afhankelijkheid van geschoolde arbeid
  • Zeer hoge opbrengsten
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is intensieve landbouw?
A: Intensieve landbouw of intensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij veel geld en arbeid wordt gebruikt om de opbrengst die per stuk land kan worden verkregen te verhogen. Het gebruik van grote hoeveelheden pesticiden voor gewassen en van geneesmiddelen voor vee is gebruikelijk. Dit staat in contrast met de traditionele landbouw, die minder opbrengst per oppervlakte oplevert.

V: Waarin verschilt intensieve landbouw van traditionele landbouw?
A: Bij intensieve landbouw wordt meer geld en arbeid gebruikt om de opbrengst per areaal te verhogen, terwijl in de traditionele landbouw minder opbrengst per areaal wordt verkregen. Bovendien gaat intensieve landbouw vaak gepaard met het gebruik van mechanische ploegen, chemische meststoffen, plantengroeiregulatoren of pesticiden.

V: Waarom wordt intensieve landbouw bedreven?
A: Intensieve landbouw wordt vaak toegepast als antwoord op de bevolkingsgroei om met minder land meer voedsel te produceren.

V: Wat is de kritiek op intensieve landbouw?
A: Intensieve veeteelt leidt tot meer vervuiling en gezondheidsproblemen als gevolg van lage normen voor dierenwelzijn. Bovendien wordt intensieve veehouderij in verband gebracht met een toename van de milieuvervuiling door toenemende erosie en watervergiftiging door landbouwchemicaliën.

V: Wat zijn enkele moderne vormen van intensieve landbouw?
A: Moderne vormen van intensieve landbouw omvatten het gebruik van mechanische ploegen, chemische meststoffen, plantengroeiregulatoren en pesticiden.
V: Wat gebeurt er als de landbouw wordt geïntensiveerd?
A: Als de landbouw wordt geïntensiveerd, betekent dit dat de hoeveelheid werk toeneemt totdat de arbeider wordt vervangen door een machine; op dat moment zijn er nog maar een paar arbeiders nodig die machines bedienen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3