Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van een computerprogramma of een machine om te denken en te leren. Het is ook een studiegebied dat computers "slim" probeert te maken. Ze werken op zichzelf zonder dat ze gecodeerd zijn met commando's. John McCarthy kwam in 1955 met de naam "Artificial Inteligencence".

In het algemeen wordt de term "kunstmatige intelligentie" gebruikt voor een programma dat de menselijke cognitie nabootst. In ieder geval kunnen sommige dingen die we met andere geesten associëren, zoals leren en het oplossen van problemen, door computers worden gedaan, hoewel niet op dezelfde manier als wij dat doen. Andreas Kaplan en Michael Haenlein definiëren AI als het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om van dergelijke gegevens te leren en om die leerstof te gebruiken om specifieke doelen en taken te bereiken door middel van flexibele aanpassing.

Een ideale (perfecte) intelligente machine is een flexibel middel dat zijn omgeving waarneemt en acties onderneemt om de kans op succes bij een bepaald doel of doelstelling te maximaliseren. Naarmate machines steeds bekwamer worden, worden mentale vermogens die ooit geacht werden intelligentie te vereisen, uit de definitie verwijderd. Zo wordt bijvoorbeeld optische karakterherkenning niet langer gezien als een voorbeeld van "kunstmatige intelligentie": het is slechts een routinetechnologie.

Op dit moment gebruiken we de term AI voor het succesvol begrijpen van menselijke spraak, het concurreren op hoog niveau in strategische spelsystemen (zoals Chess and Go), zelfrijdende auto's en het interpreteren van complexe gegevens. Sommige mensen beschouwen AI ook als een gevaar voor de mensheid als het in het huidige tempo doorgaat.

Een extreem doel van AI-onderzoek is het maken van computerprogramma's die kunnen leren, problemen kunnen oplossen en logisch kunnen denken. In de praktijk hebben de meeste toepassingen echter problemen opgepikt die computers goed kunnen doen. Het doorzoeken van databanken en het doen van berekeningen zijn dingen die computers beter doen dan mensen. Aan de andere kant is "het waarnemen van de omgeving" in de echte zin van het woord veel meer dan het huidige computergebruik.

AI omvat veel verschillende gebieden zoals informatica, wiskunde, taalkunde, psychologie, neurowetenschappen en filosofie. Uiteindelijk hopen de onderzoekers een "algemene kunstmatige intelligentie" te creëren die veel problemen kan oplossen in plaats van zich te richten op één enkel probleem. Onderzoekers proberen ook creatieve en emotionele AI te creëren die zich mogelijkerwijs kan inleven of kunst kan creëren. Vele benaderingen en instrumenten zijn uitgeprobeerd.

Op basis van de managementliteratuur classificeren Kaplan en Haenlein kunstmatige intelligentie in drie verschillende soorten AI-systemen: analytische, door de mens geïnspireerde en gehumaniseerde kunstmatige intelligentie. Analytische AI heeft alleen kenmerken die consistent zijn met cognitieve intelligentie die een cognitieve representatie van de wereld genereert en gebruik maakt van leren op basis van ervaringen uit het verleden om toekomstige beslissingen te onderbouwen. Menselijk geïnspireerde AI heeft elementen van zowel cognitieve als emotionele intelligentie, waarbij naast cognitieve elementen ook menselijke emoties worden meegenomen in de besluitvorming. Menselijk geïnspireerde AI vertoont kenmerken van alle soorten competenties (d.w.z. cognitieve, emotionele en sociale intelligentie), die in staat zijn om zelfbewust en zelfbewust te zijn in interacties met anderen.

Geschiedenis

De eerste verschijning van kunstmatige intelligentie is in Griekse mythen, zoals Talos van Kreta of de bronzen robot van Hephaestus. Humanoïde robots werden gebouwd door Yan Shi, Held van Alexandrië, en Al-Jazari. Sentientmachines werden in de 19e en 20e eeuw populair in de fictie met de verhalen van Frankenstein en Rossum's Universal Robots.

De formele logica werd ontwikkeld door oude Griekse filosofen en wiskundigen. Deze studie van de logica leverde het idee op van een computer in de 19e en 20e eeuw. De wiskundige Alan Turing zei dat elk wiskundig probleem opgelost kan worden door 1 en 0 te verwerken. Vooruitgang in de neurologie, informatietheorie en cybernetica overtuigde een kleine groep onderzoekers ervan dat een elektronisch brein mogelijk was.

AI-onderzoek is echt begonnen met een conferentie op het Dartmouth College in 1956. Het was een maand lang brainstormen, waar veel mensen met interesse in AI aan deelnamen. Op de conferentie schreven ze programma's die in die tijd geweldig waren, het verslaan van mensen bij dammen of het oplossen van woordproblemen. Het ministerie van Defensie begon veel geld te geven aan AI-onderzoek en er werden over de hele wereld laboratoria opgericht.

Helaas hebben onderzoekers echt onderschat hoe moeilijk sommige problemen waren. De hulpmiddelen die ze hadden gebruikt gaven computers nog steeds geen dingen als emoties of gezond verstand. Wiskundige James Lighthill schreef een rapport over AI waarin hij zei dat "in geen enkel deel van het veld de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan de grote impact hebben gehad die toen werd beloofd". De Amerikaanse en Britse regeringen wilden meer productieve projecten financieren. De financiering van AI-onderzoek werd gekort, waardoor er een "AI-winter" werd gestart waar weinig onderzoek werd gedaan.

AI-onderzoek herleefde in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de populariteit van expertsystemen, die de kennis van een menselijke expert simuleerden. In 1985 werd er 1 miljard dollar uitgegeven aan AI. Nieuwe, snellere computers overtuigden de Amerikaanse en Britse regeringen om weer te beginnen met het financieren van AI-onderzoek. Echter, de markt voor Lisp machines stortte in 1987 in en de financiering werd weer ingetrokken, waardoor een nog langere AI-winter begon.

AI herleefde in de jaren '90 en het begin van de jaren '2000 met zijn gebruik in de datamining en medische diagnose. Dit was mogelijk door snellere computers en de focus op het oplossen van meer specifieke problemen. In 1997 werd Deep Blue het eerste computerprogramma dat wereldkampioen schaken Garry Kasparov versloeg. Snellere computers, vooruitgang in diepgaand leren en toegang tot meer gegevens hebben AI populair gemaakt over de hele wereld. In 2011 versloeg IBM Watson de top twee Jeopardy! spelers Brad Rutter en Ken Jennings, en in 2016 versloeg Google's AlphaGo de top Go speler Lee Sedol 4 van 5 keer.


Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?


A: Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van een computerprogramma of een machine om te denken en te leren. Het is ook een studiegebied dat computers "slim" probeert te maken door ze zelfstandig te laten werken zonder gecodeerd te zijn met opdrachten.

V: Wie heeft de term "Kunstmatige Intelligentie" bedacht?


A: John McCarthy bedacht de naam "Kunstmatige Intelligentie" in 1955.

V: Hoe definiëren Andreas Kaplan en Michael Haenlein AI?


A: Andreas Kaplan en Michael Haenlein definiëren AI als het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, van die gegevens te leren en die lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te bereiken door flexibele aanpassing.

V: Wat zijn enkele toepassingen van AI?


A: Enkele toepassingen van AI zijn het begrijpen van menselijke spraak, op hoog niveau concurreren in strategische spelsystemen (zoals Schaken en Go), zelfrijdende auto's en het interpreteren van complexe gegevens.

V: Wat is een extreem doel van AI-onderzoek?


A: Een extreem doel van AI-onderzoek is het maken van computerprogramma's die kunnen leren, problemen kunnen oplossen en logisch kunnen denken.

V: Welke gebieden zijn betrokken bij AI-onderzoek?A: Gebieden die betrokken zijn bij AI-onderzoek zijn computerwetenschappen, wiskunde, taalkunde, psychologie, neurowetenschappen en filosofie.

V: Welke soorten kunstmatige intelligentie deelt Kaplan & Haenlein in?A: Kaplan & Haenlein delen kunstmatige intelligentie in in drie verschillende types: analytische, door mensen geïnspireerde en gehumaniseerde kunstmatige intelligentie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3