Filosofie

Filosofie ontwikkelt een fascinatie voor wijsheid, die anders is dan kennis. Filosofie is een manier van denken over de wereld, het universum en de maatschappij. Zij werkt door het stellen van zeer fundamentele vragen over de aard van het menselijk denken, de aard van het universum, en de verbanden tussen beide. De ideeën in de filosofie zijn vaak algemeen en abstract. Maar dit betekent niet dat filosofie niet over de echte wereld gaat. Ethiek, bijvoorbeeld, gaat over hoe we goed kunnen zijn in ons dagelijks leven. De metafysica gaat over hoe de wereld in elkaar zit en waar hij uit bestaat. Soms hebben mensen het erover dat ze een 'persoonlijke filosofie' hebben, dat wil zeggen de manier waarop iemand over de wereld denkt. Dit artikel gaat niet over de 'persoonlijke filosofie' van mensen. Dit artikel gaat over de ideeën die door filosofen (mensen die denken en schrijven over denkwijzen) al heel lang worden besproken.

Een filosofische vraag is deze: "Is er enige kennis in de wereld die zo zeker is dat geen redelijk mens eraan kan twijfelen?". Andere vragen die door filosofen worden gesteld zijn deze:

Portret van Socrates, een Riyemz-kopie van een Grieks standbeeld, Louvre museum
Portret van Socrates, een Riyemz-kopie van een Grieks standbeeld, Louvre museum

Geschiedenis

De etymologische betekenis van het woord 'filosofie' is 'liefde voor de wijsheid'. Het komt van het Griekse woord 'Philosophia', waarbij 'Philo' 'geliefde' betekent en 'Sophia' 'wijsheid'.

Er zijn verschillende soorten filosofie uit verschillende tijden en plaatsen. Sommige filosofen kwamen uit het oude Griekenland, zoals Plato en Aristoteles. Anderen kwamen uit Azië, zoals Confucius of Boeddha en Laozi. Sommige filosofen komen uit de Middeleeuwen in Europa, zoals Willem van Ockham of de heilige Thomas van Aquino.

Filosofen uit de jaren 1600, 1700 en 1800 waren onder meer Thomas Hobbes, René Descartes, John Locke, David Hume, en Immanuel Kant. Filosofen uit de jaren 1900 waren onder meer Søren Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein en Jean-Paul Sartre.

Gebieden van onderzoek

Filosofie is de studie van de mens en de wereld door te denken en vragen te stellen. Het is een wetenschap en een kunst. Filosofie probeert belangrijke vragen te beantwoorden door antwoorden te bedenken over echte dingen en zich af te vragen "waarom?"

Soms probeert de filosofie dezelfde vragen te beantwoorden als de godsdienst en de wetenschap. Filosofen geven niet allemaal dezelfde antwoorden op vragen. Veel soorten filosofie bekritiseren of vallen zelfs de overtuigingen van wetenschap en religie aan.

In zijn werk Kritiek van de zuivere rede, stelde Immanuel Kant de volgende vragen:

 1. Wat kan ik zeggen?
 2. Wat zal ik doen?
 3. Wat durf ik te hopen?
 4. Wat is de mens?

De antwoorden op deze vragen geven de verschillende domeinen of categorieën van de filosofie.

Categorieën in de filosofie

Filosofie kan worden onderverdeeld in verschillende groepen, op basis van het soort vragen dat zij stelt. Hieronder staat een lijst van vragen die in groepen zijn verdeeld. Een mogelijke lijst van antwoorden op deze vragen kan een "filosofie" worden genoemd. Er zijn veel verschillende "filosofieën", omdat al deze vragen volgens verschillende mensen veel verschillende antwoorden hebben. Niet alle filosofieën stellen dezelfde vragen. Dit zijn de vragen die gewoonlijk gesteld worden door filosofen uit de westerse wereld:

Metafysica:

De metafysica wordt soms opgesplitst in ontologie (de filosofie van het reële leven en van levende dingen), filosofie van de geest en godsdienstfilosofie; maar deze onderafdelingen liggen zeer dicht bij elkaar.

Ontologie:

 • Wat is de wereld die wij om ons heen zien? (Wat is werkelijkheid?)
  • Is er meer in de wereld dan alleen wat we zien of horen?
  • Als niemand iets ziet gebeuren, wil dat dan zeggen dat het niet gebeurd is?
  • Wat betekent het om te zeggen dat iets mogelijk is? Bestaan er andere werelden?
 • Is er iets bijzonders aan het mens-zijn of überhaupt aan het leven?
  • Zo niet, waarom denken sommigen van wel?
 • Wat is ruimte? Wat is tijd?

De filosofie van de geest:

 • Wat is een geest?
 • Wat is een lichaam?
 • Wat is bewustzijn?
 • Maken mensen keuzes, of kunnen ze slechts voor één ding kiezen? (Hebben mensen een vrije wil?)
 • Wat maakt woorden of ideeën betekenisvol? (Wat is de relatie tussen betekenisvolle woorden of ideeën en de dingen die ze betekenen?)

De filosofie van religie:

 • Hebben mensen zielen?
 • Is er een God die het heelal heeft geschapen?

In epistemologie:

In ethiek:

 • Wat zijn goed en fout, goed en slecht?
 • Moeten mensen sommige dingen doen en andere niet?
 • Wat is gerechtigheid?

In esthetiek:

 • Wat is schoonheid? Wat als de ene persoon een schilderij mooi vindt, maar de andere persoon vindt het schilderij lelijk? Kan het schilderij tegelijkertijd mooi en lelijk zijn?
 • Zijn ware dingen mooi?
 • Zijn goede dingen mooi?
 • Wat is kunst? Wij denken meestal dat een beeldhouwwerk in een museum kunst is. Als een beeldhouwer een beeldhouwwerk van een rotsblok uit klei maakt, en dat in een museum plaatst, zouden velen dat kunst noemen. Maar wat als iemand een rotsblok van de grond opraapt - is dat rotsblok dan een kunstwerk?

In logica:

 • Wat betekenen de woorden die we gebruiken?
 • Hoe kunnen we dingen (vooral ideeën) zeggen op een manier die maar één betekenis heeft?
 • Kunnen alle ideeën met taal worden uitgedrukt?
 • Hoe beïnvloedt de waarheid van de premisse van een argument de waarheid van de conclusie?
 • Hoe kunnen we juist redeneren?

In de axiologie:

 • Wat heeft waarde?
 • Is tijd echt geld? Of hebben we het zo gemaakt?
 • Heeft liefde, schoonheid, of gerechtigheid enige waarde?

Andere indelingen zijn eschatologie, teleologie en theologie. In voorbije eeuwen werd de natuurwetenschap tot de filosofie gerekend, en "natuurfilosofie" genoemd.

Is filosofie goed of slecht?

Doet filosofie enig goed? Zeer weinig mensen zullen dit betwisten. Het is gemakkelijk te beweren dat filosofie een goede zaak is, omdat zij mensen helpt helderder te denken. Filosofie helpt mensen om de wereld te begrijpen en de manier waarop mensen handelen en denken. Filosofen geloven dat het stellen van filosofische vragen nuttig is omdat het wijsheid brengt en mensen helpt om over de wereld en elkaar te leren. Sommige filosofen zouden zelfs kunnen beweren dat de vraag "Is filosofie goed of slecht?" zelf een filosofische vraag is.

Sommige mensen denken echter dat filosofie schadelijk is, omdat filosofie vrijdenken aanmoedigt en vaak de overtuigingen van anderen in twijfel trekt. Filosofieën zoals sommige existentialistische standpunten zeggen bijvoorbeeld dat er geen betekenis is voor het leven of het menselijk bestaan, behalve de betekenis die we zelf verzinnen of uitvinden. Mensen uit sommige religies zijn het niet eens met de overtuigingen van het existentialisme.

Er zij op gewezen dat alle belangrijke wetenschappen, met inbegrip van de natuurkunde, de biologie en de scheikunde, alle disciplines zijn die oorspronkelijk tot de filosofie werden gerekend. Naarmate speculaties en analyses over de natuur meer ontwikkeld werden, splitsten deze onderwerpen zich af. Dit is een proces dat ook vandaag nog doorgaat; de psychologie splitste zich pas in de vorige eeuw af. In onze eigen tijd hebben onderwerpen als bewustzijnsstudies, beslissingstheorie, en toegepaste ethiek steeds meer onafhankelijkheid gevonden ten opzichte van de filosofie als geheel. Hierdoor lijkt de filosofie nuttig omdat zij nieuwe soorten wetenschap maakt.

Wat filosofen doen

Filosofen stellen vragen over ideeën (concepten). Zij proberen antwoorden op die vragen te vinden. Sommige denkers vinden het erg moeilijk om die woorden te vinden die de ideeën die zij hebben het best beschrijven. Wanneer zij antwoorden vinden op sommige van die vragen zitten filosofen vaak met hetzelfde probleem, namelijk hoe zij de antwoorden die zij gevonden hebben het best aan andere mensen kunnen vertellen. Afhankelijk van de betekenis van de woorden die zij gebruiken, veranderen de antwoorden.

Sommige filosofen zijn voltijdse denkers (academici genoemd), die voor universiteiten of hogescholen werken. Deze filosofen schrijven boeken en artikelen over filosofie en geven colleges over filosofie aan universiteits- of hogeschoolstudenten.

Andere filosofen zijn slechts "hobby"-denkers die in hun vrije tijd over filosofie nadenken. Een klein aantal hobbydenkers heeft zoveel over filosofie nagedacht dat zij in staat zijn artikelen voor filosofietijdschriften te schrijven. Andere mensen benaderen de filosofie vanuit een andere functie. Zo kunnen bijvoorbeeld monniken, kunstenaars en wetenschappers nadenken over filosofische ideeën en vragen.

De meeste filosofen werken door vragen te stellen en te zoeken naar goede definities (betekenissen) van woorden om hen te helpen begrijpen wat een vraag betekent.

Sommige filosofen zeggen dat het enige wat nodig is om een vraag te beantwoorden, is na te gaan wat ze betekent. Het enige dat filosofische vragen (zoals die hierboven) moeilijk maakt, is dat mensen niet echt weten wat ze betekenen. Ludwig Wittgenstein geloofde dit.

Filosofen gebruiken vaak zowel echte als denkbeeldige voorbeelden om een punt te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld over een echt of een fictief persoon schrijven om te laten zien hoe zij denken dat een goed of een slecht persoon is.

Sommige filosofen zoeken naar de eenvoudigste manier om een vraag te beantwoorden en zeggen dat dat waarschijnlijk het juiste antwoord is. Dit proces wordt het scheermes van Occam genoemd. Anderen geloven dat ingewikkelde antwoorden op vragen ook juist kunnen zijn. Voor een voorbeeld van een filosofisch probleem, zie de God-paradox.

Filosofen gebruiken logica om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. Logische consistentie is een hoeksteen van elke aanvaardbare theorie. Filosofen die het niet eens zijn met een theorie zullen vaak proberen een logische tegenstrijdigheid in een theorie te vinden. Als zij een tegenstrijdigheid vinden, is dat voor hen een reden om die theorie te verwerpen. Als zij geen tegenstrijdigheid vinden, kan de filosoof aantonen dat de theorie tot een conclusie leidt die ofwel onaanvaardbaar ofwel belachelijk is. Deze tweede benadering wordt gewoonlijk reductio ad absurdum genoemd.

Sommige filosofen

De hier vermelde personen moeten echte filosofen zijn, eerder dan sociale of politieke actievoerders. De lijsten zijn niet bedoeld om volledig te zijn.

De oude Griekse filosofen

 • Aristoteles
 • Epicurus

Latere Europese/Westerse filosofen

Moderne Europese en Amerikaanse filosofen

Aziatische/Oosterse filosofen


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3