Paulus (apostel)

Paulus de Apostel, vroeger bekend als Saulus van Tarsus en nu vaak Sint Paulus genoemd (AD 9-67), was een Messiasbelijdende Joods-Romeinse schrijver en rabbi. Hij was een bekeerling tot het christendom. Aangenomen wordt dat hij dertien bijbelboeken heeft geschreven, samen de Paulinische brieven genoemd. Het zijn brieven aan kerken en christenen. Hij schreef deze brieven om hen te bemoedigen, om hen te helpen de christelijke leer te begrijpen, en om hen te helpen een christelijk leven te leiden.

Een schilderij van Paulus van Tarsus door RembrandtZoom
Een schilderij van Paulus van Tarsus door Rembrandt

Life

Beginnings

Paulus' naam was oorspronkelijk Saul (niet te verwarren met Koning Saul uit de boeken van Samuel in het Oude Testament). Hij groeide op met het leren van zowel de Joodse wet als de Griekse manier van discussiëren. We maken voor het eerst kennis met Saul in de Bijbel tegen het einde van Handelingen 7. De christelijke beweging was begonnen met de opstanding en hemelvaart van Jezus. Saul was hier fel op tegen, en hij was blij toen hij zag hoe Stefanus, de eerste martelaar van Jezus, werd gedood door steniging nadat hij een toespraak had gehouden die de Joodse rechtbank boos had gemaakt. Hij werkte voor de Romeinse regering en gaf mede leiding aan de arrestaties en het doden van vele christenen in Israël en omstreken.

Later werd Saul opgedragen naar Damascus te gaan om daar christenen te zoeken en terug te brengen om gestraft te worden. Onderweg daalde God neer uit de hemel en sprak tot Saul. De Bijbel vertelt wat er gebeurde als volgt:

Op zijn reis naderde Saul Damascus. Plotseling flitste een licht uit de hemel om hem heen. Hij viel op de grond. Hij hoorde een stem tot hem spreken.

"Saul! Saul!" zei de stem. "Waarom verzet je je tegen mij?"

"Wie bent U, Heer?" vroeg Saul.

"Ik ben Jezus," antwoordde hij. "Ik ben degene die je tegenwerkt. Sta nu op en ga naar de stad. Daar zal je verteld worden wat je moet doen."

De mannen die met Saul reisden stonden daar. Ze waren niet in staat om te spreken. Zij hadden het geluid gehoord. Maar zij zagen niemand. Saul stond op van de grond. Hij opende zijn ogen, maar hij kon niet zien. Dus leidden ze hem aan de hand naar Damascus. Drie dagen lang was hij blind. Hij at en dronk niets.

- Handelingen 9:3-9, NIRV

Saul wordt Paulus

Toen Saulus Damascus bereikte, werd hij naar Ananias gebracht, een van Jezus' discipelen, waar hij zijn gezichtsvermogen terugkreeg en als christen werd gedoopt. Hij bracht de volgende drie jaar door met het opnieuw bestuderen van de Joodse geschriften om verklaringen te vinden voor de christelijke leer. Zijn ervaringen veranderden zijn kijk op het christendom volledig. In Handelingen 13:9 begint men hem Paulus te noemen. Dit was de gehelleniseerde versie van de naam Saul. Hij gebruikte zijn vroegere opleiding om zijn nieuwe geloof uit te leggen aan andere mensen en om dingen te bespreken met mensen die een ander geloof hadden.

Hij reisde rond in het Romeinse Rijk, onderwees anderen over het christendom, en schreef brieven heen en weer met de gemeenten die hij hielp oprichten. De brieven bevatten veel belangrijke onderdelen van de christelijke leer en maken sindsdien deel uit van het Nieuwe Testament van de Bijbel, dat tussen de Handelingen van de Apostelen en de Algemene Brieven staat. Het is niet bekend of Paulus werkelijk al deze brieven heeft geschreven, of dat andere mensen de brieven voor hem geschreven kunnen hebben. Een deel van deze brieven wordt in de mis gelezen als de tweede van twee lezingen die voor het Evangelie komen.

Hoewel de Bijbel niet zegt hoe Paulus stierf, werd verteld dat Paulus ter dood werd gebracht op bevel van keizer Nero in Rome, in 67 na Christus. Hij had de rechten van een Romeins burger, wat betekende dat hij ter dood gebracht kon worden door zijn hoofd met een zwaard af te hakken, in plaats van door kruisiging.

Een schilderij van Caravaggio voor een kerk in Italië, waarop Saul langs de kant van de weg ligtZoom
Een schilderij van Caravaggio voor een kerk in Italië, waarop Saul langs de kant van de weg ligt

Een Duitse gezichtscompositie van Paulus de apostelZoom
Een Duitse gezichtscompositie van Paulus de apostel

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3