Vier-veldenaanpak

In Amerika is het onderwerp antropologie opgedeeld in vier kleinere vakken. Dit wordt de "four-field approach" genoemd. De vier soorten antropologie zijn archeologie, taalkunde, fysische antropologie en culturele antropologie. Samen verklaren deze vier soorten antropologie hoe verschillend de mensen over de hele wereld en door de geschiedenis heen zijn.

Er zijn mensen die denken dat toegepaste antropologie, die gebruik maakt van de informatie die geleerd is van het bestuderen van antropologie om de moderne problemen van de gezondheid of het onderwijs op te lossen, het is een eigen onderwerp, waardoor het een "vijf-veld aanpak" zou zijn, maar dit is niet zo gebruikelijk.

De meeste studenten die antropologie studeren leren alle vier de grote soorten antropologie kennen, maar richten zich later slechts op één of twee van de vakken.

Inhoud

·         1 Geschiedenis van de Four-Field Approach

·         2 Toepassing

·         3 De vier velden

o    3.1 Archeologie

§  3.1.1 Enkele beroemde archeologen:

o    3.2 Culturele antropologie

§  3.2.1 Enkele beroemde sociaal-culturele antropologen zijn:

o    3.3 Taalkunde

§  3.3.1 Enkele beroemde linguïsten zijn onder meer:

o    3.4 Fysieke antropologie

§  3.4.1 Enkele beroemde fysieke antropologen zijn:

·         4 Referenties

Geschiedenis van de Four-Field Approach

Deze benadering werd gecreëerd door Franz Boas (1858-1942), ook wel "de vader van de antropologie" genoemd. Hij staat bekend om het feit dat hij de antropologie populair maakt in de Verenigde Staten. Boas wilde de mensen laten zien dat menselijke activiteiten, ideeën en keuzes op verschillende plaatsen verschillend zijn. Hij geloofde dat de mensen holistisch moesten worden bestudeerd, niet alleen kijkend naar één deel van hun leven, maar hoe alle onderdelen of hun leven in elkaar passen en hun cultuur creëren. Dit omvat het bestuderen van de geschiedenis van mensen, de objecten die ze maken, hun lichamen, talen, verhalen en gewoontes.

Toepassing

Sinds de 20e eeuw hebben de meeste Amerikaanse universiteiten gebruik gemaakt van de vier veldbenadering. Andere landen, zoals Engeland, verdelen de antropologie niet op dezelfde manier. Zo is archeologie bijvoorbeeld een onderdeel van de geschiedenis en niet van de antropologie.

De vier velden

Archeologie

Archeologie is de studie van hoe mensen in het verleden leefden. Archeologen, mensen die archeologie bestuderen, leren van dingen die zijn achtergelaten door mensen die lang geleden leefden. Ze onderzoeken zeer oude voorwerpen zoals aardewerk, stenen werktuigen, munten, boeken of alles wat door mensen is gemaakt of gebruikt. Meestal worden deze voorwerpen in de grond begraven en moeten ze worden opgegraven, of eruit gehaald. Deze objecten helpen de archeologen te begrijpen waar en hoe mensen lang geleden leefden.

Enkele beroemde archeologen:
 • Lewis Binford
 • Howard Carter
 • V Gordon Childe
 • Ian Hodder

Culturele Antropologie

Culturele antropologie is de studie van de menselijke cultuur. Cultuur is de manier waarop groepen mensen hun leven leiden op basis van wat normaal is voor waar ze wonen. Culturen veranderen als de ideeën van mensen veranderen. Culturele antropologen kijken naar hoe verschillende culturen zijn door dingen te vergelijken zoals de ideeën van mensen, kunst en voedsel.

In tegenstelling tot de archeoloog die mensen uit het verleden bestudeert, bestudeert de cultureel antropoloog vooral de mensen van nu.

Het heeft ook te maken met sociologie en sociale psychologie.

Het wordt ook wel "sociale antropologie" genoemd.

Enkele beroemde socioculturele antropologen:
 • Franz Boas
 • Clifford Geertz
 • Margaret Mead
 • Marshall Sahlins

Taalkunde

Taalkunde is de studie van hoe mensen spreken en de woorden die ze gebruiken en hoe hun taal zich heeft ontwikkeld (ontwikkeld). Taalkundigen, mensen die taalkunde studeren, onderzoeken ook hoe taal verandert wat mensen denken en hoe mensen van taal veranderen. Ze kijken ook naar hoe woorden zinnen maken.

Enkele beroemde linguïsten zijn:
 • Noam Chomsky
 • Ferdinand de Saussure
 • Romeins Jakobson
 • Edward Sapir

Fysieke Antropologie

Fysieke antropologie is de studie van de menselijke lichaamswetenschap (biologie), met inbegrip van hoe mensen zich aanpassen aan waar ze leven en hoe lichamen in de loop van de tijd zijn veranderd (evolutie). Dit doen ze door botten van zeer oude mensen te vergelijken met de botten van de mens van nu.

Fysieke antropologen bestuderen ook niet-menselijke primaten.

Het wordt ook wel "biologische antropologie" genoemd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3