Ecologie | de tak van de biologie die de biota, het milieu en hun interacties bestudeert

Ecologie is de tak van de biologie die de biota (levende wezens), het milieu en hun interacties bestudeert. Het komt van het Griekse oikos = huis; logos = studie.

Ecologie is de studie van ecosystemen. Ecosystemen beschrijven het web of netwerk van relaties tussen organismen op verschillende schaalniveaus. Aangezien ecologie verwijst naar elke vorm van biodiversiteit, onderzoeken ecologen alles, van minuscule bacteriën in de recycling van voedingsstoffen tot de effecten van tropische regenwouden op de atmosfeer van de aarde. Wetenschappers die deze interacties bestuderen, worden ecologen genoemd.

Onderzoek naar terrestrische ecoregio's en klimaatverandering zijn twee gebieden waarop ecologen zich nu concentreren.

Er zijn veel praktische toepassingen van ecologie in natuurbeschermingsbiologie, wetlandbeheer, beheer van natuurlijke hulpbronnen (landbouw, bosbouw, visserij), stadsplanning (stadsecologie), volksgezondheid, economie en toegepaste wetenschap. Het biedt een kader voor het begrijpen en onderzoeken van menselijke sociale interactie.


  Biotische bestuivingsvector  Zoom
Biotische bestuivingsvector  

Populatie-ecologie

Bevolkingsecologie meet de omvang van een populatie: alle levende wezens van één soort die op een plaats leven. Een populatie wordt groter door geboorte en verplaatsing naar een plaats, en kleiner door sterfte en verplaatsing uit een plaats. Het groeipercentage is de verandering in de bevolkingsomvang gedeeld door de huidige bevolkingsomvang. Wanneer een bevolking klein is, verandert de groeisnelheid niet, zodat de bevolking exponentieel groeit. De exponentiële groeisnelheid hangt af van de manier waarop een levend wezen zich voortplant. Als het slechts een paar nakomelingen (kinderen) heeft die langzaam groeien, zoals een mens, zal de groeisnelheid laag zijn. Als het veel nakomelingen heeft die snel groeien, zoals een fruitvlieg, zal het tempo hoog zijn. Elk milieu heeft slechts voldoende hulpbronnen, zoals voedsel, water of ruimte, voor een bepaalde bevolkingsgrootte. Deze omvang wordt de draagkracht genoemd. Wanneer de bevolkingsomvang in de buurt komt van de draagkracht, zal de groeisnelheid afnemen. De grafiek van de bevolkingsgroei heeft dan een S-vorm, de zogenaamde logistische groei. Een grafiek van een bevolking die de draagkracht bereikt  Zoom
Een grafiek van een bevolking die de draagkracht bereikt  

Ecologie van gemeenschappen en ecosystemen

Een gemeenschap zijn alle populaties van verschillende soorten die op dezelfde plaats leven. Een ecosysteem is een gemeenschap en haar omgeving. Ecosysteemecologie bestudeert hoe energie en voedingsstoffen zich door een ecosysteem bewegen. Alle levende wezens hebben energie nodig om te overleven, te bewegen, te groeien en zich voort te planten. Een trofisch niveau is het aantal keren dat energie van het ene levende wezen naar het andere gaat, voordat het een bepaald levend wezen bereikt. Het eerste trofische niveau, producenten of autotrofen genoemd, haalt energie uit de omgeving. Zij gebruiken de energie om organische verbindingen te maken. De meeste producenten, zoals planten, halen energie uit zonlicht, maar sommige halen die energie uit anorganische verbindingen. Andere trofische niveaus, consumenten of heterotrofen genoemd, halen hun energie uit het eten van andere levende wezens. Alle dieren zijn consumenten, en er zijn drie soorten: herbivoren, carnivoren en omnivoren. Herbivoren eten alleen planten, carnivoren eten alleen andere dieren, en omnivoren eten beide. Afbrekers zijn levende dingen die dode dingen afbreken. Een voedselweb toont de beweging van energie in een ecosysteem. Een bodemvoedselweb  Zoom
Een bodemvoedselweb  

Mensen en ecologie

Ecologie in de politiek

Ecologie brengt vele krachtige filosofische en politieke bewegingen op gang - waaronder de natuurbeschermingsbeweging, de welzijnsbeweging, de milieubeweging en de ecologiebeweging zoals wij die nu kennen. Wanneer deze worden gecombineerd met vredesbewegingen en de Zes Principes, worden ze groene bewegingen genoemd. In het algemeen plaatsen deze de gezondheid van ecosystemen op de eerste plaats op een lijst van menselijke morele en politieke prioriteiten, als de manier om een betere menselijke gezondheid en sociale harmonie, en een betere economie te bereiken.

Mensen met deze overtuigingen worden politieke ecologen genoemd. Sommigen hebben zich georganiseerd in de Groene Partijen, maar in de meeste politieke partijen zitten wel politieke ecologen. Zij gebruiken heel vaak argumenten uit de ecologie om beleid te bevorderen, vooral bosbeleid en energiebeleid.

Ecologie is ook de tak van de biologie die zich bezighoudt met de relaties en interacties tussen organismen en hun omgeving, inclusief andere organismen.

Ecologie omvat economie

Veel ecologen houden zich ook bezig met de menselijke economie:

  • Lynn Margulis zegt dat economie bestudeert hoe de mens in zijn levensonderhoud voorziet, terwijl ecologie bestudeert hoe elk ander dier in zijn levensonderhoud voorziet.
  • Mike Nickerson zegt dat "economie drie vijfde is van ecologie", aangezien ecosystemen hulpbronnen creëren en afval afvoeren, waarvan de economie aanneemt dat het "gratis" gebeurt.

Ecologische economie en menselijke ontwikkelingstheorie proberen de economische vraagstukken te scheiden van andere, maar dat is moeilijk. Veel mensen denken dat economie nu gewoon onderdeel is van ecologie, en dat economie die dat negeert verkeerd is. "Natuurlijk kapitaal" is een voorbeeld van een theorie die beide combineert.

Ecologie en antropologie

Soms wordt ecologie vergeleken met antropologie. Antropologie omvat hoe ons lichaam en onze geest worden beïnvloed door onze omgeving, terwijl ecologie omvat hoe onze omgeving wordt beïnvloed door ons lichaam en onze geest. Er bestaat zelfs een vorm van antropologie die ecologische antropologie wordt genoemd en die bestudeert hoe mensen met hun omgeving omgaan.

Antoine de Saint-Exupery verklaarde: "De aarde leert ons meer over onszelf dan alle boeken. Omdat zij ons weerstaat. De mens ontdekt zichzelf wanneer hij zich meet aan het obstakel". 

Gerelateerde pagina's

  • Vergelijkingen tussen prooi en roofdier
  • Ecologische economie
  • Ecomuseum
  • Environmentalisme
  • Duurzame ontwikkeling


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is ecologie?


A: Ecologie is de tak van de biologie die de biota (levende wezens), het milieu en hun interacties bestudeert. Het komt van het Griekse oikos = huis; logos = studie, en is de studie van ecosystemen.

V: Wie zijn ecologen?


A: Ecologen zijn wetenschappers die de interacties tussen levende wezens en hun omgeving bestuderen.

V: Op welke gebieden richten ecologen zich?


A: Ecologen richten zich nu op onderzoek naar terrestrische ecoregio's en klimaatverandering.

V: Welke praktische toepassingen heeft de ecologie?


A: Ecologie kent vele praktische toepassingen in natuurbeschermingsbiologie, wetlandbeheer, beheer van natuurlijke hulpbronnen (landbouw, bosbouw, visserij), stadsplanning (stadsecologie), volksgezondheid, economie en toegepaste wetenschap. Het biedt ook een kader voor het begrijpen en onderzoeken van menselijke sociale interactie.

V: Wat betekent "ecoregio"?


A: Een ecoregio is een groot gebied met vergelijkbare milieukenmerken zoals klimaat, bodemtype of vegetatietype dat kan worden gebruikt om een ecologische regio of eenheid te definiëren voor beschermingsdoeleinden.

V: Wat is het verband tussen ecologie en biodiversiteit?


A: Aangezien ecologie verwijst naar elke vorm van biodiversiteit, onderzoeken ecologen alles, van minuscule bacteriën in de recycling van voedingsstoffen tot de effecten van tropische regenwouden op de atmosfeer van de aarde.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3