Vergeving (algemeen)

Vergeving is de keuze die iemand maakt om een ander te vergeven voor een overtreding of iets dat onwettig of immoreel is. Vergeving is opzettelijk en vrijwillig. Wanneer iemand een ander vergeeft, laat hij negatieve emoties los, bijvoorbeeld wraakzucht. Hij wenst de dader het beste toe.

Vergeef, en gij zult vergeven worden (1907), een schilderij van Julius Schnorr von Carolsfeld.Zoom
Vergeef, en gij zult vergeven worden (1907), een schilderij van Julius Schnorr von Carolsfeld.

Inleiding

Vergeven is een mentaal of spiritueel proces. Het betekent dat je niet langer boos bent op een ander, of op jezelf. Dit kan zijn vanwege een misdaad, een zonde, een overtreding, een belediging, een verschil, een fout, een vergissing, of een mislukking.

Voor vergeving is geen straf of vergoeding nodig. Zij wordt gegeven zonder enige verwachting van compensatie. Vergeving kan inhouden dat een verontschuldiging wordt aangeboden.

Bij vergeving gaat het om de gevoelens van degene die vergeeft en zijn relatie met degene die vergeven wordt. Vergeving kan plaatsvinden zonder dat de persoon die vergeven wordt er ooit van weet. Iemand kan bijvoorbeeld een ander vergeven die dood is of die lange tijd niet gezien is.

Vergeven betekent de overtredingen vergeten. Het is oprecht en oprecht. Er worden geen vernederende voorwaarden gesteld. Zij wordt niet gemotiveerd door trots. Echte vergeving wordt gekend door daden en niet door woorden.

Mahatma Gandhi zei: "De zwakken kunnen nooit vergeven. Vergeven is de eigenschap van de sterken."

Religieuze opvattingen over vergeving

De meeste wereldgodsdiensten bevatten leringen over vergeving. Deze leringen vormen de basis van moderne tradities en praktijken van vergeving.

Jodendom

In het Jodendom moet iemand die iemand kwaad heeft gedaan, naar degene die hij of zij kwaad heeft gedaan gaan en om vergeving vragen. Als hij of zij oprecht en eerlijk zijn of haar verontschuldigingen aanbiedt aan degene die hij of zij schade heeft berokkend en probeert het onrecht te herstellen, moet de benadeelde persoon hem of haar vergeven.

"Zoals ik iedereen vergeef, zo moge U mij genade schenken in de ogen van anderen, dat ook zij mij absoluut vergeven." -Tefila Zaka

Elk jaar nemen de Joden Jom Kippoer in acht, oftewel de Grote Verzoendag. Vóór Jom Kippoer vragen Joden vergeving aan degenen die zij in het afgelopen jaar onrecht hebben aangedaan (als zij dat nog niet hebben gedaan). Tijdens Jom Kippoer zelf vasten Joden en bidden zij om Gods vergeving voor de zonden die zij in het afgelopen jaar tegen God hebben begaan. God kan alleen iemand vergeven voor de zonden die hij tegen God heeft begaan. Daarom is het noodzakelijk dat Joden ook vergeving vragen aan de mensen die zij onrecht hebben aangedaan.

Christendom

In het Christendom sprak Jezus over het belang van anderen vergeven, of barmhartigheid tonen. In het Nieuwe Testament zijn er verschillende voorbeelden.

"Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden." -Matheus 5:7 (NIV)

"Maar ik zeg u, die mij hoort: Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe." -Luke 6:27-29 (NIV)

"Wees barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is." -Luke 6:36 (NIV)

"Oordeel niet, en je zult niet veroordeeld worden. Veroordeel niet, en je zult niet veroordeeld worden. Vergeef, en u zal vergeven worden." -Luke 6:37 (NIV)

Jezus gebruikte de gelijkenis van de onvergevingsgezinde dienaar (Matteüs 18:21-35) om te zeggen dat we grenzeloos moeten vergeven. De gelijkenis van de verloren zoon is misschien wel de bekendste gelijkenis over vergeving en verwijst naar Gods vergevingsgezindheid voor zijn volk.

Islam

De Islam leert dat Allah Al-Ghaffur ("De Vergevensgezinde") is en dat Allah de oorspronkelijke bron is van alle vergeving (ghufran غفران). Het vragen om vergeving van Allah met berouw is een deugd.

Er zijn talrijke verzen in de Koran en de Hadiths die vergeving aanbevelen.

"Allah vergeeft wat voorbij is." -Qur'an 5:95

De Islam beveelt vergiffenis tussen gelovigen aan, omdat Allah vergiffenis op prijs stelt. De Islam staat echter ook wraak toe, in de mate van het kwaad dat werd aangericht.

"De vergelding voor een verwonding is een gelijke verwonding, maar wie vergeeft en verzoent, diens loon komt Allah toe; voorzeker, Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief." -Qur'an 42:40

Vergeving tussen gelovigen wordt aangemoedigd, met de belofte van beloning door Allah.

Bahá'í Geloof

In het Bahá'í-geloof wordt in de Bahá'í-literatuur uitgelegd hoe je vergevingsgezind kunt zijn jegens anderen.

"Heb de schepselen lief omwille van God en niet omwille van zichzelf. Je zult nooit boos of ongeduldig worden als je ze liefhebt omwille van God. De mensheid is niet volmaakt. Er zijn onvolmaaktheden in ieder mens, en je zult altijd ongelukkig worden als je naar de mensen zelf kijkt. Maar als je naar God kijkt, zul je hen liefhebben en vriendelijk tegen hen zijn, want de wereld van God is de wereld van volmaaktheid en volledige barmhartigheid. Kijk daarom niet naar de tekortkomingen van wie dan ook; kijk met de blik van vergeving." -`Abdu'l-Bahá, De afkondiging van de universele vrede, p. 92

In de geschriften van Shoghi Effendi, de Beschermer van het Bahá'í-geloof, staat dat je iemands daden tegen jou moet "vergeven en vergeten", zodat jij vergeven zult worden.

Boeddhisme

In het boeddhisme voorkomt vergeving dat schadelijke gedachten het geestelijk welzijn van een persoon aantasten. Het boeddhisme erkent dat gevoelens van haat een blijvend effect hebben op het karma. Het boeddhisme moedigt gedachten aan die een positief effect hebben.

"Door de wet van karma te overwegen, beseffen we dat het geen kwestie is van wraak zoeken, maar van het beoefenen van mettā en vergeving, want de slachtoffer is, waarlijk, de ongelukkigste van allen."

Als er wrok is, is de boeddhistische praktijk om die rustig los te laten. Het boeddhisme richt zich op bevrijding van lijden door meditatie.

Het boeddhisme stelt vragen bij de emoties die vergeving noodzakelijk maken.

"Als we niet vergeven hebben, blijven we een identiteit rond onze pijn creëren, en dat is wat herboren wordt. Dat is wat lijdt."

Het boeddhisme legt de nadruk op mettā (liefdevolle vriendelijkheid), karuṇā (mededogen), mudita (vreugde), en upekkhā (gelijkmoedigheid), als manieren om wrok in de eerste plaats te vermijden. Deze ideeën helpen om het lijden in de wereld te begrijpen, zowel ons eigen lijden als het lijden van anderen.

Hindoeïsme

Vergeven is een van de zes kardinale deugden van het Hindoeïsme. Iemand die niet vergeeft, draagt een bagage mee van slechte herinneringen, negatieve gevoelens en onopgeloste emoties die zowel het heden als de toekomst beïnvloeden. In het Hindoeïsme moet men anderen vergeven, en men moet ook vergeving vragen voor het onrecht dat iemand anders is aangedaan.

Hindoe-epossen en oude literatuur hebben het ook over vergeving. Bijvoorbeeld:

"Vergeving is deugd; vergeving is opoffering; vergeving is de Veda's; vergeving is de Shruti; ... vergeving is heiligheid; en door vergeving ... wordt het universum bijeengehouden." -Mahabharata, Boek 3, Vana Parva, Sectie XXIX

"Rechtvaardigheid is het hoogste goed, vergeving is de hoogste vrede, kennis is de hoogste tevredenheid en welwillendheid is het enige geluk." -Mahabharata, Boek 5, Udyoga Parva, Sectie XXXIII

In het Hindoeïsme zoek je vergeving bij degenen die je onrecht hebt aangedaan en bij de samenleving in het algemeen door middel van liefdadigheid, zuivering, vasten, rituelen en meditatie. Vergeving in het Hindoeïsme vereist niet dat iemand vrede sluit met zijn overtreder en het sluit verzoening in sommige situaties niet uit. Vergevingsgezindheid in de Hindoeïstische filosofie is medelevend, teder, vriendelijk zijn en het loslaten van de schade of het leed dat door iemand of iets anders is veroorzaakt. Vergevingsgezindheid is essentieel om zich te bevrijden van negatieve gedachten en om zich te kunnen concentreren op het gelukzalig leiden van een moreel en ethisch leven (dharmisch leven). In de hoogste zelfverwerkelijkte staat wordt vergeving de essentie van iemands persoonlijkheid, waar de vervolgde persoon onaangedaan blijft, zonder onrust, zonder zich slachtoffer te voelen, vrij van woede (akrodhi).

Jainisme

In het jainisme is vergeving een van de belangrijkste deugden die de jains zich eigen moeten maken. Vergevingsgezindheid (of kṣamāpanā) maakt deel uit van een van de tien kenmerken van het dharma. In Jain teksten wordt Māhavīra geciteerd over vergeving:

Door prāyaṣcitta (berouw) te beoefenen, bevrijdt een ziel zich van zonden, en begaat geen overtredingen; hij die prāyaṣcitta op de juiste wijze beoefent, verkrijgt de weg en de beloning van de weg, hij verkrijgt de beloning van goed gedrag. Door vergiffenis te vragen verkrijgt hij geestelijk geluk; daardoor verwerft hij een vriendelijke instelling tegenover allerlei levende wezens; door deze vriendelijke instelling verkrijgt hij zuiverheid van inborst en vrijheid van vrees.- Māhavīra in Uttarādhyayana Sūtra 29:17-18

In het Jain gebed pratikramana vragen Jains herhaaldelijk vergeving aan verschillende schepselen - zelfs aan wezens zoals planten en micro-organismen die zij mogelijk schade hebben berokkend tijdens het eten en werken.

Ik vraag vergiffenis aan alle schepselen, moge alle schepselen mij vergeven. Moge ik vriendschap hebben met alle wezens en vijandschap met niemand.

In hun dagelijkse gebeden vragen Jains vergeving aan alle schepselen:

Ik zoek vergiffenis van al die levende wezens die ik heb gemarteld terwijl ik liep, kwam en ging, en op levende organismen trapte, zaden, groen gras, dauwdruppels, mierenhopen, mos, levend water, levende aarde, spinnenweb en anderen. Ik vraag vergiffenis aan al deze levende wezens, of ze nu één zintuig hebben, twee zintuigen, drie zintuigen, vier zintuigen of vijf zintuigen. Die ik misschien heb geschopt, met stof heb bedekt, met de grond heb ingewreven, met andere heb aangereden, ondersteboven heb gekeerd, heb gekweld, bang heb gemaakt, van de ene plaats naar de andere heb verplaatst of heb gedood en van hun leven heb beroofd. (Door te biechten) moge ik vrijgesproken worden van al deze zonden.

Vergeving wordt gevraagd door het uitspreken van de zin, Micchāmi dukkaḍaṃ. Deze zin betekent, "Moge al het kwaad dat gedaan is vruchteloos zijn." Op samvatsari begroeten Jains hun vrienden en familieleden door micchāmi dukkaḍaṃ te zeggen en om vergeving te vragen. Er worden brieven gestuurd en telefoontjes gepleegd naar vrienden en familieleden om hun vergeving te vragen. Er zijn geen ruzies of geschillen na samvatsari.

Verwante pagina's

  • Medeleven
  • Berouw
  • Nederigheid
  • Pardon
  • Regret
  • Remorse
  • Bekering

Vragen en antwoorden

V: Wat is vergeving?


A: Vergiffenis is de keuze om een ander te vergeven voor zijn wandaden, of die nu illegaal, immoreel of gewoon beledigend zijn.

V: Is vergeving verplicht?


A: Vergeving is een opzettelijke en vrijwillige daad, wat betekent dat het niet verplicht is.

V: Wat gebeurt er als iemand iemand anders vergeeft?


A: Als iemand iemand anders vergeeft, laat hij negatieve emoties zoals wraakzucht los en wenst hij zijn dader het beste toe.

V: Kan vergeving worden afgedwongen?


A: Nee, vergeving is een opzettelijke en vrijwillige daad en kan daarom niet worden afgedwongen.

V: Waarom is vergeving belangrijk?


A: Vergeving kan emotionele en mentale rust brengen, stress verlichten en genezing bevorderen.

V: Betekent vergeven dat je de overtreding vergeet?


A: Vergeven betekent niet per se dat je de overtreding vergeet, maar het betekent wel dat je de negatieve emoties die ermee gepaard gaan loslaat.

V: Is vergeven een teken van zwakte?


A: Nee, vergeving is juist een teken van emotionele kracht en volwassenheid. Er is moed voor nodig om iemand te vergeven die jou onrecht heeft aangedaan.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3