Cautie (strafrecht)

Een Miranda-waarschuwing is een lijst van rechten die mensen in de Verenigde Staten hebben wanneer zij door de politie worden ondervraagd of gearresteerd. Deze rechten worden de Miranda-rechten genoemd. Op grond van een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in de zaak Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), moet de politie een persoon deze lijst van rechten geven voordat zij hem begint te ondervragen.

Eén doel van de Miranda-waarschuwing is ervoor te zorgen dat de rechten van verdachten uit hoofde van het vijfde en zesde amendement van de grondwet worden beschermd. Een ander doel is ervoor te zorgen dat verdachten hun rechten kennen en weten dat zij er gebruik van kunnen maken.

Een agent van de grenspatrouille leest de Miranda-rechten voor aan een verdachteZoom
Een agent van de grenspatrouille leest de Miranda-rechten voor aan een verdachte

Achtergrond

Misdaad

In de zaak Miranda tegen Arizona bekende Ernesto Miranda dat hij een 17-jarig meisje had verkracht en vermoord. Miranda werd veroordeeld en naar de gevangenis gestuurd. Hij en zijn advocaten gingen echter tegen zijn veroordeling in beroep tot aan het Hooggerechtshof. Zij voerden aan dat Miranda's bekentenis niet als bewijs gebruikt had mogen worden omdat:

 • De politie heeft hem nooit verteld dat hij recht had op een advocaat
 • De politie heeft hem nooit verteld dat hij "het recht heeft om te zwijgen" (het recht om te weigeren vragen te beantwoorden). Dit wordt het "recht tegen zelfbeschuldiging" genoemd (het recht om niets te zeggen dat kan bewijzen dat je een misdaad hebt begaan). Het wordt beschermd door het Vijfde Amendement.

Uitspraak Hooggerechtshof

Het Zesde Amendement beschermt het recht op een advocaat, maar het Hooggerechtshof had kort daarvoor ook twee baanbrekende beslissingen over dit recht genomen. In 1963 bepaalde het Hof in Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963), dat iedereen die terechtstond voor een misdaad recht had op een advocaat. Indien de persoon geen advocaat kon betalen, moest de staat hem een gratis advocaat toewijzen. Het jaar daarop bepaalde het Hof in een andere baanbrekende zaak, Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964), dat iedereen die verdacht wordt van een misdrijf het recht heeft op bijstand van een advocaat terwijl de politie hem ondervraagt.

Het Hooggerechtshof besliste dat de politie Miranda's bekentenis had verkregen door zijn rechten te negeren, en vernietigde Miranda's veroordeling. (Miranda werd opnieuw berecht, en zelfs zonder de bekentenis als bewijs, werd hij opnieuw veroordeeld).

Het Hof oordeelde ook dat de politie ervoor moet zorgen dat verdachten hun rechten kennen en begrijpen voordat zij worden ondervraagd. Meer bepaald moet de politie een "Miranda-waarschuwing" geven waarin verdachten wordt verteld dat zij deze rechten hebben:

 • Het recht om te weigeren vragen te beantwoorden ("het recht om te zwijgen")
 • Het recht op een advocaat (met inbegrip van een openbare verdediger - een gratis advocaat, indien de verdachte geen advocaat kan betalen)
Rechercheurs lezen de Miranda-rechten voor aan een voortvluchtige misdadiger (1984)Zoom
Rechercheurs lezen de Miranda-rechten voor aan een voortvluchtige misdadiger (1984)

Basis Miranda-waarschuwing

Een voorbeeld van een vaak gebruikte Miranda-waarschuwing in de Verenigde Staten is:

U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden in een rechtzaak. U heeft recht op een advocaat. Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, zal er een aan u worden toegewezen. Begrijpt u deze rechten zoals ik ze u heb voorgelezen?

Veel mensen van over de hele wereld kennen deze woorden van de televisie en denken hieraan als "de Miranda-waarschuwing". Er is echter niet één versie van de Miranda-waarschuwing. Verschillende mensen, politieafdelingen en staten gebruiken verschillende woorden. Het Hooggerechtshof heeft gezegd dat de woorden mogen veranderen, zolang de vier basisonderdelen van de waarschuwing er maar zijn. In eenvoudig Engels, zijn dat:

 1. De verdachte heeft het "zwijgrecht". Hij hoeft niets te zeggen en kan weigeren vragen te beantwoorden.
 2. Alles wat de verdachte zegt dat verband houdt met een misdrijf, kan in de rechtbank als bewijs worden gebruikt om zijn schuld te bewijzen.
 3. De verdachte heeft recht op een advocaat.
 4. Als de verdachte geen advocaat kan betalen, heeft hij toch recht op een advocaat. De rechtbank zal hen een kosteloze advocaat toewijzen.

Verschillende versies

Er zijn minstens 945 verschillende versies van de Miranda-waarschuwing, alleen al in het Engels. Sommige versies waarschuwen niet-staatsburgers voor hun recht om het consulaat van hun land te raadplegen alvorens het verhoor voort te zetten. Sommige proberen de waarschuwing begrijpelijker te maken voor minderjarigen of mensen met leermoeilijkheden, intellectuele handicaps of geestesziekten. Sommigen vragen de verdachte te bevestigen dat hij of zij de waarschuwing begrijpt. Uit studies is echter gebleken dat mensen uit deze groepen in feite vaak nog meer moeite hebben om de "eenvoudigere" versies te begrijpen.

De Miranda-waarschuwing moest ook in veel verschillende talen worden vertaald. Veel verschillende politieafdelingen hebben kaarten waarop de waarschuwing in verschillende talen staat. Andere gebruiken vertalers om de waarschuwing te geven.

Wanneer het wordt gebruikt

Volgens de wet moet de politie een verdachte een Miranda-waarschuwing geven voordat zij hem begint te ondervragen. Als zij dat niet doen en de verdachte een bekentenis aflegt, kan die bekentenis later door de rechter worden verworpen. Dit betekent dat een rechtbank kan beslissen dat de bekentenis niet als bewijs kan worden gebruikt in een rechtszaak. Een bekentenis kan ook worden verworpen als de politie een Miranda-waarschuwing heeft gegeven, maar op de verkeerde manier of als zij er niet voor heeft gezorgd dat de verdachte die waarschuwing heeft begrepen. (Hierop wordt nader ingegaan in het gedeelte "Problemen").

Om de Miranda-rechten tijdens een proces te kunnen uitoefenen, moeten zes dingen waar zijn:

 1. De verdachte gaf de politie bewijs tijdens een verhoor
 2. Dit bewijs was informatie - iets wat de verdachte tegen de politie zei (niet een ding, zoals kleren of een bloedmonster)
 3. De verdachte heeft dit bewijs geleverd terwijl hij in hechtenis was (onder arrest, of mocht de politie niet verlaten)
 4. De verdachte gaf dit bewijs tijdens een politieverhoor
 5. De verdachte wist dat de mensen die hem ondervroegen agenten van de politie waren.
 6. De staat gebruikt de bekentenis van de verdachte tijdens een strafproces

Als deze zes dingen waar zijn, dan moet de aanklager dat bewijzen:

 • De verdachte kreeg een Miranda-waarschuwing;
 • De verdachte begreep zijn Miranda-rechten; en
 • De verdachte besloot geen gebruik te maken van zijn Miranda-rechten.

Als de aanklager elk van deze dingen niet kan bewijzen, kan de bekentenis worden verworpen.

Problemen met de Miranda-waarschuwing

Complexiteit

Uit studies van veel verschillende versies van de Miranda-waarschuwing is gebleken dat de meeste daarvan ingewikkeld zijn. Hoe ingewikkelder de Miranda-waarschuwing is, des te moeilijker is zij te begrijpen.

In een studie uit 2008 werd bijvoorbeeld nagegaan hoe ingewikkeld de zinnen in de gemiddelde Miranda-waarschuwing waren. Zij vonden een "complexiteitsscore" van 48,96 - wat betekent dat de zinnen even ingewikkeld waren als de instructies op de belastingformulieren van de Verenigde Staten. In sommige waarschuwingen was de informatie over de Miranda-rechten ingewikkelder dan een boekhoudkundig handboek op universitair niveau.

Sommige gebieden hebben "vereenvoudigde" versies van de Miranda-waarschuwing. Onderzoekers hebben echter vastgesteld dat deze versies niet altijd gemakkelijker te begrijpen zijn. Een persoon moet lees- en taalvaardigheid op middelbareschoolniveau hebben om sommige versies te begrijpen.

In een studie van 560 verschillende Engelse versies van de Miranda-waarschuwing, stelden onderzoekers vast dat iemand een leesvaardigheid van de zevende klas nodig heeft om de eenvoudigste versies te begrijpen. Om de meest ingewikkelde Miranda-waarschuwingen te begrijpen, zou iemand een doctoraalopleiding moeten hebben genoten (het hoogste opleidingsniveau dat je aan een universiteit kunt krijgen).

Misverstand

Volgens de American Psychological Association zijn mensen zo gewend aan de Miranda-waarschuwing op televisie dat ze denken dat ze hun rechten begrijpen. Uit een studie van Richard Rogers uit 2011 blijkt echter dat veel mensen hun Miranda-rechten niet begrijpen of er verkeerde ideeën over hebben. Rogers ontdekte bijvoorbeeld dat 31% van de verdachten die in Texas en Oklahoma op een proces wachtten, niet begrepen dat zij het recht hadden om te zwijgen. Zij geloofden dat als zij geen vragen beantwoordden, de rechtbank dat als bewijs van hun schuld zou gebruiken. Rogers ontdekte ook dat 36% van de studenten hetzelfde dacht.

Uit andere studies is gebleken dat de meeste minderjarigen (kinderen en tieners) - en veel volwassenen - hun rechten niet goed genoeg begrijpen om te beslissen wanneer ze die moeten gebruiken en wanneer ze er afstand van moeten doen (er geen gebruik van maken). In één studie vroeg een onderzoeker bijvoorbeeld aan jongeren en volwassenen om de Miranda-waarschuwing in hun eigen woorden te herhalen. De onderzoeker vroeg hen ook zes van de belangrijkste woorden in de Miranda-waarschuwing te definiëren, zoals "consult", "appoint" en "attorney". Ten slotte testte de onderzoeker of zij verschillende versies van de Miranda-waarschuwing konden begrijpen. Hij vond:

 • Slechts één op vijf jongeren (20,9%) begreep alle vier de onderdelen van een Miranda-waarschuwing. Iets meer dan twee op de vijf volwassenen (42,3%)
 • Meer dan de helft van de jongeren (55,3%) en bijna een kwart van de volwassenen (23,5%) heeft ten minste één van de vier onderdelen van de waarschuwing niet begrepen
 • Jongeren die hun rechten niet begrepen, deden er vaker afstand van (maakten er geen gebruik van)
 • Armere kinderen deden het vaakst afstand van hun rechten

Jongeren

Geen enkele uitspraak van het Hooggerechtshof of federale wet heeft ooit bepaald dat kinderen een ouder of advocaat bij zich moeten hebben wanneer zij worden ondervraagd. Ongeveer 12 staten hebben ervoor gekozen extra bescherming voor minderjarigen in te voeren, zoals het niet toestaan dat minderjarigen afstand doen van hun Miranda-rechten zonder dat een ouder of voogd aanwezig is. De meeste staten hebben dit echter niet gedaan. Dit betekent dat in de meeste staten, minderjarigen kunnen afzien van hun rechten op hun eigen.

Ik ben een politieagent, je tegenstander, en niet je vriend.
-
Beginnend met
Missouri's "McMillian waarschuwing," een Miranda waarschuwing die ze ontworpen hebben voor minderjarigen

In een beroemde studie van Richard Rogers en anderen uit 2008 werd gekeken naar Miranda-waarschuwingen die bedoeld waren als vereenvoudigde versies voor minderjarigen. Hij ontdekte dat deze waarschuwingen langer waren dan de niet-versimpelde versies; sommige hadden maar liefst 526 woorden. Het begrijpen ervan vereiste ook een hoger leesniveau en hogere vaardigheden dan de versies voor volwassenen.

Uit een ander onderzoek, uit 2013, bleek dat 16- en 17-jarigen die van een misdrijf werden beschuldigd, bijna altijd afstand deden van hun Miranda-rechten. Zij deden in 93% van de gevallen afstand van hun rechten, terwijl volwassenen in 80% van de gevallen afstand deden van hun rechten. Vooral wanneer jongeren afstand doen van hun rechten en ermee instemmen zonder advocaat met de politie te praten, is de kans veel groter dat zij iets bekennen wat zij niet hebben gedaan. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een derde tot twee vijfde van de onware bekentenissen van minderjarigen afkomstig is, wanneer het gaat om mensen van wie bewezen is dat ze onschuldig zijn. De politie kreeg bijna 7 van elke 10 valse bekentenissen van kinderen van 15 jaar en jonger.

In een rapport van de American Bar Association wordt deze versie van de Miranda-waarschuwing voor minderjarigen voorgesteld:

(1) U heeft het recht om te zwijgen. Dat betekent dat u niets hoeft te zeggen. (2) Alles wat u zegt, kan in de rechtbank tegen u worden gebruikt. (3) U heeft het recht om hulp van een advocaat te krijgen. (4) Als u geen advocaat kunt betalen, zal de rechtbank u er gratis een toewijzen. (5) U hebt het recht om dit verhoor op elk moment te stoppen. (6) Wilt u een advocaat? (7) Wilt u met mij praten?

Talen

De vertaling van de Miranda-waarschuwing in andere talen brengt bijzondere problemen mee. Er zijn veel gevallen geweest waarin bekentenissen van verdachten werden aangevochten en door de rechter verworpen wegens problemen bij het geven van de Miranda-waarschuwing in andere talen. Sinds 1993 zijn er bijvoorbeeld rechtszaken geweest over:

 • Verdachten die Arabisch, Kantonees, Dinka, Koreaans, Mandarijn-Chinees, Somalisch en Spaans spreken, krijgen Miranda-waarschuwingen in het Engels
 • Verdachten die Spaans en Braziliaans Portugees spreken, krijgen schriftelijke Miranda-waarschuwingen die niet correct zijn vertaald
 • De politie gebruikte vertalers die fouten maakten, niet wisten hoe juridische woorden moesten worden vertaald, of de taal van de verdachte gewoon niet goed spraken
 • De politie gebruikte vertalers die de taal van de verdachte helemaal niet spraken

De Miranda-waarschuwing is ook moeilijk te vertalen in sommige talen. Niet alle talen hebben woorden voor dezelfde ideeën als het Engels. Amerikaanse gebarentaal kent bijvoorbeeld geen tekens voor juridische woorden als "rechten".

De gemiddelde Miranda-waarschuwing heeft zinnen zo complex als dit belastingformulierZoom
De gemiddelde Miranda-waarschuwing heeft zinnen zo complex als dit belastingformulier

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3