Katholicisme

Katholicisme zijn de tradities en overtuigingen van katholieke kerken. Het verwijst naar hun theologie, liturgie, moraal en spiritualiteit. De term verwijst gewoonlijk naar kerken, zowel westerse als oosterse, die in volledige gemeenschap zijn met de Heilige Stoel.

In 2012 waren er wereldwijd meer dan 1,1 miljard katholieken. Dat is meer dan 17% van de wereldbevolking.

Het woord "katholicisme" komt van het Griekse woord catholikismos (καθολικισμός). Dit betekent "volgens het geheel".

Percentages katholicisme in 2005 landenZoom
Percentages katholicisme in 2005 landen

Kenmerken

Het woord "katholicisme" verwijst naar vele dingen, waaronder zijn religieuze overtuigingen (die "theologieën" en "doctrines" worden genoemd), en zijn vorm van religieuze eredienst (die liturgieën wordt genoemd). Het woord verwijst ook naar katholieke religieuze overtuigingen over ethiek (dingen die goed en fout zijn). Het verwijst ook naar de manieren waarop de leden van de katholieke godsdienst hun godsdienst beleven en in praktijk brengen.

Veel mensen gebruiken het woord "katholicisme" om te spreken over de religieuze overtuigingen van de katholieke kerk, waarvan de leider de "bisschop van Rome" wordt genoemd en vaak de "paus". De katholieke kerk is gevestigd in Vaticaanstad, een klein onafhankelijk land in de stad Rome, Italië. Soms verwijst het woord ook naar overtuigingen van andere christelijke kerken, waaronder de Oosters-Orthodoxe Kerken, die veel overtuigingen hebben die lijken op die van de Katholieke Kerk, maar die niet geloven dat de bisschop van Rome hun leider is.

Het woord "katholicisme" wordt vaak gebruikt om het verschil aan te geven tussen de overtuigingen van katholieke christenen en de overtuigingen van anderen die protestantse christenen worden genoemd. Katholieke en orthodoxe kerken gebruiken kerkleiders, bisschoppen genoemd, om hun geloof te bepalen. Protestanten daarentegen gebruiken vaak ieders eigen interpretatie van de Bijbel om hun geloof te bepalen. Protestanten gebruiken richtlijnen van de 16e-eeuwse Protestantse Reformatie om de Bijbel te begrijpen. Het is 's werelds op één na grootste religieuze denominatie, na het soennisme.

Waar het woord "Katholiek" vandaan komt

Het oudste document dat de naam "Katholieke Kerk" draagt, is een brief geschreven door een man genaamd Ignatius. Ignatius leefde in de antieke stad Antiochië. In het jaar 107 schreef Ignatius een brief gericht aan de christelijke gemeenschap in de antieke stad Smyrna. In deze brief spoorde Ignatius de Christengemeenschap aan om trouw te blijven aan hun leider, de bisschop. Ignatius schreef:

"Waar de bisschop verschijnt, daar zal ook de menigte van het volk zijn, zoals waar Jezus Christus is, daar is ook de katholieke kerk."

Groepen die zichzelf "Katholiek" noemen

Veel verschillende denominaties (groepen) van christenen noemen zichzelf "katholiek". Vaak hebben deze groepen speciale overtuigingen over hun leiders, bisschoppen genoemd. Zij geloven dat Jezus van Nazareth (van wie de christenen geloven dat hij de Zoon van God is) de eerste bisschoppen aanstelde, die weer toekomstige bisschoppen aanstelden, die uiteindelijk de huidige bisschoppen van elke gemeenschap aanstelden. Deze benoeming van leiders wordt "apostolische opvolging" genoemd.

De groepen die de term "katholiek" gebruiken om over zichzelf te praten zijn de:

 1. Katholieke Kerk, die ook wel de Rooms-Katholieke Kerk wordt genoemd.
 2. Oosters-orthodox en Oosters-orthodox
 3. Oud-Katholiek, Anglicaans, en sommige Lutherse en andere groepen
 4. Gemeenschappen die menen dat zij hun "apostolische opvolging" zijn kwijtgeraakt, maar een andere gemeenschap hebben gevraagd nieuwe leiders voor hen te "wijden". ("Ordineren" of "wijden" is een woord voor de ceremonie die een bisschop of een nieuwe religieuze leider maakt).

Niet alle gemeenschappen geloven dat andere gemeenschappen de term "katholiek" correct gebruiken. Ook geloven niet alle gemeenschappen dat de andere gemeenschappen apostolische successie hebben. De katholieke kerk gelooft bijvoorbeeld dat de oosters-orthodoxen de apostolische successie hebben. De katholieke kerk gelooft echter niet dat de anglicanen of lutheranen die hebben.

Oosters-orthodoxen hebben soortgelijke opvattingen over anglicanen en lutheranen. Niet alle Oosters-orthodoxen geloven dat de Katholieke Kerk apostolische successie heeft. Verschillende leden van de Oosters-orthodoxe kerken hebben verschillende opvattingen.

De anglicanen en lutheranen geloven echter over het algemeen dat alle christenen deel uitmaken van de "katholieke" kerk. Deze groepen hebben een zeer verschillende opvatting van de term "katholiek".

Geschiedenis

Hoe het begonnen is

Het katholicisme is ontstaan naar aanleiding van Jezus van Nazareth, een Joodse man van wie de christenen geloven dat hij de Zoon van God is, een christelijk geloof dat bekend staat als de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Katholieken geloven dat Jezus een afstammeling is van David, een Joodse koning van lang geleden. Jezus werd door de Romeinen gekruisigd in het jaar 33na Christus. Katholieken geloven dat Jezus opstond uit de dood, en sprak met zijn volgelingen, de twaalf apostelen genoemd. Zij geloven ook dat Jezus opstond naar de hemel en vervolgens de Heilige Geest zond om zijn volgelingen te leiden op een gebeurtenis die bekend staat als Pinksteren.

Een van zijn volgelingen, de apostel genaamd Sint Petrus, werd door Jezus tot leider aangesteld en werd later erkend als de eerste paus, of bisschop van Rome, kort daarna werd hij gevangen genomen en werd hij in Rome gemarteld. De katholieken geloven dat Sint Petrus de "sleutels van het Koninkrijk der Hemelen" kreeg, wat betekent dat Jezus hem en de apostelen belastte met het vergeven van zonden. De katholieken geloven dat Sint Petrus de apostolische macht (het vermogen om priesters te wijden en de eucharistie te consecreren), die hem door Christus was gegeven, heeft doorgegeven aan de pausen, die deze macht tot op de dag van vandaag via het pausdom doorgeven. Op dit moment is de paus paus Franciscus, die de leider is van de katholieke kerk. Het woord paus komt van het Latijnse woord voor "vader".

In 325 werd op het Eerste Concilie van Nicaea overeengekomen hoe de kerk moest worden georganiseerd. Het concilie kwam overeen dat de kerk vijf patriarchen had (patriarch was het hoogste type kerkleider). De vijf leiders waren de aartsbisschoppen van Rome (de paus), Alexandrië, Antiochië, Constantinopel en Jeruzalem. De patriarch van Rome, werd geëerd als "de eerste onder gelijken."

Ruzies binnen de kerk

Na verloop van tijd splitsten verschillende groepen zich af van de Katholieke Kerk vanwege verschillende meningen over theologie. Dit veroorzaakte breuken van de Kerk, schisma's genoemd. De meeste scheuringen ontstonden omdat mensen verschillende opvattingen hadden over wat waar is.

In 451 vond een kerkscheuring plaats toen alle kerkleiders, bijeengekomen op het Kerkelijk Concilie in de stad Chalcedon, drie leiders excommuniceerden (afsneden), omdat zij vasthielden aan het monofysitisme en de opvatting dat Jezus twee naturen had (volledig goddelijk en volledig menselijk) niet wilden aanvaarden. Deze drie waren de bisschoppen van Egypte, Syrië en Armenië. Natuurlijk accepteerden ook deze drie bisschoppen niet geëxcommuniceerd te worden, zodat de kerken die onder hen vielen vandaag de dag nog steeds bekend staan als Oosters-Orthodoxe Kerken.

In 1054 scheidde een oostelijk deel van de katholieke kerk zich af, in het Oost-West Schisma. De kerk in West-Europa die de paus volgde, werd bekend als de Rooms-Katholieke Kerk. De kerken in de rest van de wereld, die niet vonden dat de paus alle christenen moest leiden, werden bekend als de Orthodoxe Kerk. "Orthodox' betekent 'juist geloof', omdat zij geloven dat zij de leer van de vroege kerk hebben behouden, en de rooms-katholieken niet.

De volgende grote afscheiding was de Protestantse Reformatie. Protestanten verzetten zich tegen het geldige centrale gezag van de Kerk in Rome en verwierpen vele praktijken, geloofsovertuigingen en disciplines. De Reformatie begon in Duitsland, waar Maarten Luther zijn eisen voor verandering naar de Kerk stuurde. Vanwege de politiek in Europa steunden veel naties Luther. De Lutherse Kerk werd opgericht. Later werd de Calvinistische of Presbyteriaanse Kerk opgericht.

In Engeland stichtte koning Hendrik VIII de Anglicaanse kerk. Hij wilde scheiden van zijn eerste vrouw, maar de paus stond dat niet toe, omdat het huwelijk geldig was. Aanvankelijk leek de kerk van koning Hendrik VIII, de Kerk van Engeland, erg op de katholieke kerk. Het grote verschil was dat de koning het hoofd van de kerk was, in plaats van de paus. Later, onder zijn zoon, Edward VI, werd de Anglicaanse Kerk meer hervormd of protestants. Anglicanen, en verschillende andere protestantse denominaties, geloven nog steeds dat zij hervormde katholieken zijn. Het puritanisme ontstond onder de Anglicanen die vonden dat de hervormingen niet ver genoeg gingen.

Na de Reformatie ontstonden vele andere kerken als gevolg van meningsverschillen over overtuigingen en praktijken van de vroegere protestantse leer. Volgens de U.S. Religious Congregations and Membership Study van 2010 zijn dit de meeste protestantse denominaties in de Verenigde Staten. Het zijn er ongeveer 314.000. Twee voorbeelden van deze protestantse (of gereformeerde) kerken zijn Methodist en Baptist.

Religieuze overtuigingen

Dezelfde aspecten van katholieke en andere christenen

 • Het Tien Gebod
 • Het geloof dat God alles weet, dat God onbeperkte macht heeft, en dat alles wat God doet goed is
 • Het geloof dat Jezus Christus voor de zonden van de wereld is gestorven, is opgestaan en op een dag "in heerlijkheid zal wederkomen om te oordelen over de levenden en de doden".
 • Het belang van het aanbidden van God.
 • De onfeilbaarheid van de bijbel

Wat is het verschil met Oosters-Orthodoxe Christenen

Wat verschilt van mainstream protestanten

 • Katholieken geloven in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie (dit wordt Transsubstantiatie genoemd).
 • Rooms-katholieken geloven dat God zonden vergeeft door het sacrament van verzoening (boetedoening), dat door een priester wordt uitgevoerd, terwijl de meeste protestanten niet in het sacrament geloven.
 • Rooms-katholieken geloven dat het belangrijk is om te leven naar Schrift en Traditie, waar het onderwijs van het Kerkelijk Magisterium (de bisschoppen in gemeenschap met de paus) uit voortkomt, terwijl de meeste protestanten geloven in Sola Scriptura (alleen de Bijbel)
 • Rooms-katholieken geloven dat het pauselijk gezag (in zeer specifieke, plechtige gelegenheden die "ex Cathedra" worden genoemd) en de Bijbel onfeilbaar zijn, terwijl de meeste protestanten geloven in een onfeilbare Bijbel maar niet in een onfeilbare paus. Pauselijke onfeilbaarheid is in de geschiedenis van de Katholieke Kerk tweemaal uitgesproken. Een keer om te verklaren dat Maria zonder zonde werd ontvangen en een andere keer om te verklaren dat Maria met lichaam en ziel in de hemel werd opgenomen.
 • De Bijbel die rooms-katholieken gebruiken bevat vaak enkele teksten die protestanten gewoonlijk niet gebruiken. De bekendste worden de Deuterocanonieke boeken genoemd.
 • Rooms-katholieken vereren heiligen, in het bijzonder de Maagd Maria (Moeder van God). "Heiligen vereren" betekent dat rooms-katholieken speciale eer geven aan heiligen (mensen in de hemel) omdat zij geloven dat heiligen voor hen rechtstreeks tot God kunnen bidden. Veel protestanten doen dat niet, omdat zij "heiligen vereren" beschouwen als "heiligen vereren". Omdat zij geloven dat alleen God aanbeden moet worden, vereren zij niet. Veel protestanten geloven ook gewoon niet dat enige verering noodzakelijk is.
 • Katholieken hebben een uitgebreide mariologie, terwijl de meeste protestanten dat niet hebben.

Vragen en antwoorden

V: Wat is katholicisme?


A: Katholicisme zijn de tradities en overtuigingen van katholieke kerken, inclusief hun theologie, liturgie, moraal en spiritualiteit.

V: Hoeveel katholieken waren er wereldwijd in 2012?


A: In 2012 waren er wereldwijd meer dan 1,1 miljard katholieken.

V: Welk percentage van de wereldbevolking is katholiek?


A: Meer dan 17% van de wereldbevolking is katholiek.

V: Wat is de oorsprong van het woord "katholicisme"?


A: Het woord "katholicisme" komt van het Griekse woord catholikismos (καθολικισμός), wat "volgens het geheel" betekent.

V: Zijn alle katholieke kerken in volledige gemeenschap met de Heilige Stoel?


A: Ja, de term "katholicisme" verwijst gewoonlijk naar kerken, zowel westerse als oosterse, die in volledige gemeenschap zijn met de Heilige Stoel.

V: Wat houdt katholicisme in?


A: Katholicisme omvat de tradities en overtuigingen van katholieke kerken, evenals hun theologie, liturgie, moraal en spiritualiteit.

V: Wat is de Heilige Stoel?


A: De Heilige Stoel is de centrale regering van de katholieke kerk, inclusief de paus en de Romeinse Curie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3