Zure regen


Een van de grootste zorgen van deze tijd is de zure regen, die een verwoestend effect kan hebben op alle organismen die op de aarde leven. Zure regen is regen die ongewoon zuur en zeer corrosief van aard is. Het is regen met een hoog gehalte aan waterstofionen (lage pH). Het kan worden gedefinieerd als "regenwater met een pH-waarde van minder dan 5,6".

Zure regen kan schadelijke gevolgen hebben voor planten, dieren en mensen. Het ontstaat wanneer gasvormige verbindingen van ammonium, koolstof, stikstof en zwavel in de atmosfeer vrijkomen. De wind voert de gassen hoog de lucht in. Daar reageren de verbindingen met het water in de atmosfeer en worden zuren gemaakt. In 1852 toonde Robert Angus Smith in Manchester het verband aan tussen zure regen en luchtverontreiniging. Hij bedacht de term "zure regen" in 1872.

Veroorzaakt

Zure regen wordt veroorzaakt door zuren die zich met de lucht vermengen. De grootste bron van zuur is zwaveldioxide. Koolstofdioxide en verschillende stikstofoxiden maken ook zuur in de atmosfeer. Deze chemische stoffen zijn zowel natuurlijk als kunstmatig.

Er zijn verschillende natuurlijke oorzaken, zoals gassen uit vulkanen. Men denkt echter dat luchtvervuiling door mensen nu de meeste zure regen veroorzaakt. Mensen begonnen meer zure gassen te produceren toen zij fabrieken en elektriciteitscentrales begonnen te bouwen. Deze gebouwen, maar ook huizen en voertuigen verbranden kolen of olie met zwavel erin. Hierdoor komen gassen in de lucht terecht die zure regen produceren. Regeringen hebben sinds de jaren zeventig geprobeerd de hoeveelheid zwavel die in de atmosfeer van de aarde terechtkomt te verminderen, en tot dusverre hebben zij goede resultaten geboekt. Het is echter duur om de rook van fabrieken en krachtcentrales te zuiveren. In 2001 produceerde Groot-Brittannië nog zo'n vijf miljoen ton van deze gassen per jaar; en China produceerde 18 miljoen ton. De Verenigde Staten produceerden toen meer dan 20 miljoen ton, wat is gedaald tot 8,1 miljoen in 2010.

Bomen worden vernietigd door zure regen. Ook vissen gaan dood door zure regen.

Zure regen kan ook op natuurlijke wijze worden veroorzaakt. Zuren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stikstofverbindingen die door bliksem worden gemaakt, en vulkaanuitbarstingen kunnen zwaveldioxide in de atmosfeer brengen.

Zure regen heeft een verwoestend effect op bossen, zoet water en de bodem. Het doodt levensvormen van insecten en waterorganismen, veroorzaakt schade aan gebouwen en heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid. Door de bijtende aard van de zuren beschadigt het zowel niet-levende als levende organismen.

Effecten

Zure regen heeft een verwoestend effect op bossen, zoet water en de bodem. Het doodt levensvormen van insecten en waterorganismen, veroorzaakt schade aan gebouwen en heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid. Door de bijtende aard van de zuren beschadigt het zowel niet-levende als levende organismen.

Zure regen vergiftigt rivieren en meren. Vissen en andere dieren kunnen niet leven in zuur water. Het is ook slecht voor gebouwen omdat het zuur calciumcarbonaatsteen aantast. Het zuur lost het op. Veel gebouwen en monumenten hebben schade opgelopen door zure regen.

Gevolgen

Bij zure regen worden waterige zuren, zure gassen en zure zouten afgezet.

Zure depositie bestaat uit 2 delen: nat en droog.

Natte depositie verwijst naar zure regen, mist en sneeuw.

Droge depositie verwijst naar zure gassen en deeltjes.

De helft van het zuur in de atmosfeer valt via droge neerslag terug op aarde.

Zure regen is een regionaal luchtverontreinigingsprobleem. Canada en het noordwesten van de VS worden het ergst getroffen. De gemiddelde pH van regen die in februari 1979 in Toronto werd geregistreerd was 3,5. In 1989 had de mist in Los Angeles een pH-waarde van slechts 2,2. Tot nu toe ligt het record van de zuurste regen echter bij de VS in Wheeling West Virginia, waar de pH zo laag was als 1,4.

Vragen en antwoorden

V: Wat is zure regen?


A: Zure regen is regen die ongewoon zuur en zeer corrosief van aard is. Het is regen met een hoog gehalte aan waterstofionen (lage pH-waarde).

V: Wat is de pH-waarde van zure regen?


A: De pH-waarde van zure regen is minder dan 5,6.

V: Wat kan het effect zijn van zure regen op organismen die op aarde leven?


A: Zure regen kan schadelijke gevolgen hebben voor planten, dieren en mensen.

V: Wat veroorzaakt zure regen?


A: Zure regen wordt veroorzaakt wanneer gasvormige verbindingen van ammonium, koolstof, stikstof en zwavel vrijkomen in de atmosfeer.

V: Hoe komen de stoffen die verantwoordelijk zijn voor zure regen in de atmosfeer terecht?


A: De verbindingen die verantwoordelijk zijn voor zure regen komen in de atmosfeer terecht door menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen.

V: Wie heeft de term "zure regen" bedacht?


A: Robert Angus Smith bedacht de term "zure regen" in 1872.

V: Wat was het verband tussen zure regen en luchtverontreiniging dat Robert Angus Smith in 1852 ontdekte?


A: In 1852 toonde Robert Angus Smith in Manchester het verband aan tussen zure regen en luchtverontreiniging. Hij ontdekte dat gasvormige verontreinigende stoffen die reageren met water in de atmosfeer zure regen veroorzaken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3