Werelderfgoed

Werelderfgoederen zijn plaatsen in de wereld die vanuit cultureel of natuurlijk oogpunt zeer belangrijk zijn. Een onderdeel van de Verenigde Naties genaamd UNESCO selecteert deze plaatsen.

Het Werelderfgoedverdrag ("Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage") is een verdrag van de Verenigde Naties. Het bepaalt hoe werelderfgoedlocaties worden geselecteerd en beschermd. Naties die het verdrag hebben ondertekend, kiezen 21 landen in het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Dat comité stelt de lijst van sites vast.

Elke site is een plaats of een ding (zoals een bos, berg, meer, woestijn, monument, gebouw, complex of stad). In 2014[update] waren er 1007 sites in 161 verschillende landen. Deze omvatten 779 culturele sites, 197 natuurlijke sites en 31 gemengde eigendommen (die zowel natuurlijk als cultureel belangrijk zijn). Italië heeft 50 werelderfgoederen - meer dan enig ander land.

Elke Werelderfgoedsite maakt deel uit van het wettelijke grondgebied van de natie waar de site zich bevindt.

UNESCO wil dat iedereen in de wereld zich inzet om elke site te beschermen. Soms verstrekt UNESCO fondsen om een site te helpen beschermen. Islamitische Staat van Irak en de Levant heeft sommige sites vernietigd.
  Het embleem van het werelderfgoed  Zoom
Het embleem van het werelderfgoed  

Yellowstone National Park is werelderfgoed  Zoom
Yellowstone National Park is werelderfgoed  

Selectie

Het selectiecomité van de UNESCO houdt sinds 1977 elk jaar een zitting. De eerste sessie werd gehouden in Parijs, Frankrijk. Tijdens deze sessies kiest het comité welke aanvragen voor de status van werelderfgoed aan hun lijst worden toegevoegd. Wanneer iets aan de lijst wordt toegevoegd, wordt het "ingeschreven" op de lijst. De vermelding op de lijst wordt een inscriptie genoemd.


 

Selectiecriteria

Tot eind 2004 waren er zes criteria voor cultureel erfgoed en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. In 2005 werden de oude criteria voor cultureel en natuurlijk erfgoed vervangen door één reeks van tien criteria. Om in aanmerking te komen als werelderfgoed moeten genomineerde sites aan minstens één van de tien criteria voldoen; ze moeten ook van "uitzonderlijke universele waarde" zijn. Als een site aan zowel culturele als natuurlijke criteria voldoet, wordt hij een "gemengde site" genoemd.

Culturele criteria

  1. "vertegenwoordigt een meesterwerk van menselijk creatief genie en culturele betekenis"
  2. "toont een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, gedurende een bepaalde tijd of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stedenbouw of landschapsontwerp".
  3. "een unieke of althans uitzonderlijke getuigenis afleggen van een culturele traditie of van een beschaving die leeft of die verdwenen is".
  4. "is een uitstekend voorbeeld van een type gebouw, architecturaal of technologisch ensemble of landschap dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert".
  5. "is een uitstekend voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, landgebruik of zeebestemming die representatief is voor een cultuur of menselijke interactie met het milieu, met name wanneer deze kwetsbaar is geworden onder invloed van onomkeerbare veranderingen".
  6. "is rechtstreeks of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën of overtuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis".

Natuurlijke criteria

  1. "bevat buitengewone natuurverschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang".
  2. "is een uitstekend voorbeeld dat belangrijke fasen van de geschiedenis van de aarde vertegenwoordigt, met inbegrip van het verslag van het leven, belangrijke lopende geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfische of fysiografische kenmerken".
  3. "is een uitstekend voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen en gemeenschappen van planten en dieren".
  4. "bevat de belangrijkste en belangrijkste natuurlijke habitats voor het behoud in situ van de biologische diversiteit, met inbegrip van die welke bedreigde soorten van uitzonderlijke universele waarde bevatten vanuit wetenschappelijk oogpunt of vanuit het oogpunt van instandhouding".

Juridische status van aangewezen sites

De aanwijzing van de UNESCO als werelderfgoed vormt het prima facie bewijs dat dergelijke cultureel gevoelige sites wettelijk beschermd zijn krachtens het oorlogsrecht, krachtens het Verdrag van Genève, de artikelen, protocollen en gebruiken daarvan, samen met andere verdragen, waaronder het Verdrag van Den Haag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict en het internationaal recht.

Zo staat in het Verdrag van Genève:

"Artikel 53. BESCHERMING VAN CULTUURGOEDEREN EN GEBEDSHUIZEN. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 14 mei 1954 inzake de bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict," en van andere relevante internationale instrumenten, is het verboden:

(a) Het plegen van vijandige handelingen tegen historische monumenten, kunstwerken of gebedshuizen die het culturele of geestelijke erfgoed van de volkeren vormen;

(b) deze voorwerpen te gebruiken ter ondersteuning van de militaire inspanning;

(c) Dergelijke voorwerpen tot voorwerp van represailles maken."

 

Locatie #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van gemengd erfgoed  Zoom
Locatie #274: Historisch heiligdom van Machu Picchu, een voorbeeld van gemengd erfgoed  

Locatie #252: Taj Mahal, een voorbeeld van cultureel erfgoed  Zoom
Locatie #252: Taj Mahal, een voorbeeld van cultureel erfgoed  

Locatie #156: Serengeti National Park, een voorbeeld van natuurlijk erfgoed  Zoom
Locatie #156: Serengeti National Park, een voorbeeld van natuurlijk erfgoed  

Afbeeldingen

·         Persepolis, Iran

Persepolis, Iran

·         Historic centre of Florence in Tuscany (Italy)

Historisch centrum van Florence in Toscane (Italië)

·         The Statue of Liberty (United States)

Het Vrijheidsbeeld (Verenigde Staten)

·         Uluru (Australia)

·         Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

Chichen Itza in Yucatán (Mexico)

·         Historic Centre of St. Petersburg and its suburbs (Russia)

Historisch centrum van St. Petersburg en zijn voorsteden (Rusland)

·         Ancient Building Complex in the Wudang Mountains (China)

Oud gebouwencomplex in het Wudang-gebergte (China)

·         Mount Kenya National Park (Kenya)

Mount Kenya Nationaal Park (Kenia)

·         Victoria Falls of the Zambezi River in Africa

Victoria watervallen van de Zambezi rivier in Afrika

·         The Taj Mahal in India

·         Memphis and its Necropolis, including the Pyramids of Giza (Egypt)

Memphis en zijn Necropolis, inclusief de Piramiden van Gizeh (Egypte) 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Werelderfgoedsite?


A: Een Werelderfgoedlocatie is een plaats of iets dat door UNESCO is geselecteerd als zeer belangrijk uit cultureel of natuurlijk oogpunt.

V: Wie selecteert de sites?


A: De organisatie van de Verenigde Naties UNESCO selecteert de sites.

V: Hoeveel landen zijn bij het selectieproces betrokken?


A: 21 landen worden gekozen in het UNESCO Werelderfgoedcomité, dat de lijst met sites opstelt.

V: Welke soorten sites kunnen op de lijst komen?


A: Sites kunnen bestaan uit bossen, bergen, meren, woestijnen, monumenten, gebouwen, complexen en steden.

V: Welk land heeft de meeste werelderfgoedsites?


A: Italië heeft 50 werelderfgoedsites - meer dan enig ander land.

V: Van wie is elke site?


A: Elke site maakt deel uit van het wettelijke grondgebied van het land waar hij zich bevindt.

V: Wat doet UNESCO om deze sites te beschermen?


A: UNESCO moedigt iedereen in de wereld aan om samen te werken om elke site te beschermen en stelt hiervoor soms fondsen ter beschikking.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3