Europese Unie

De Europese Unie (afkorting: EU) is een confederatie van 27 lidstaten in Europa die is opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992-1993. De EU is voortgekomen uit de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die in 1957 bij de Verdragen van Rome werd opgericht. Zij heeft een gemeenschappelijke economische ruimte gecreëerd met Europese wetten die de burgers van de EU-landen in staat stellen om zich in andere EU-landen te verplaatsen en handel te drijven op bijna dezelfde manier als in hun eigen land. Negentien van deze landen delen ook hetzelfde soort geld: de euro.

Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag dat zegt hoe de Unie wordt bestuurd. Elke lidstaat heeft ondertekend om te zeggen dat hij het eens is met wat in het verdrag staat. Het belangrijkste is dat er staat welke taken ('bevoegdheden') de Unie moet uitvoeren voor de leden en welke taken ze zelf moeten uitvoeren. De leden beslissen hoe de Unie moet handelen door voor of tegen voorstellen te stemmen.

Het doel van de EU is haar lidstaten dichter bij elkaar te brengen met inachtneming van de mensenrechten en de democratie. Zij doet dit met een gemeenschappelijke stijl van paspoort, gemeenschappelijke regels over eerlijke handel met elkaar, gemeenschappelijke overeenkomsten over wetshandhaving en andere overeenkomsten. De meeste leden hebben een gemeenschappelijke munt (de euro) en de meeste stellen mensen in staat om van het ene naar het andere land te reizen zonder een paspoort te hoeven tonen.

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog wilden de landen in Europa vreedzaam samenleven en elkaars economie helpen. In plaats van elkaar te bestrijden voor kolen en staal, richtten de eerste lidstaten (West-Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg in 1952 één Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.

In 1957 ondertekenden de lidstaten in de Italiaanse stad Rome een ander verdrag en maakten ze de Europese Economische Gemeenschap. Nu was het een gemeenschap voor kolen, staal en handel. Later veranderde de naam in de Europese Gemeenschap.

In 1993, met het Verdrag van Maastricht, veranderde het zijn naam in de Europese Unie. Nu werken de lidstaten niet alleen samen in politiek en economie (kolen, staal en handel), maar ook in geld, justitie (wetten) en buitenlandse zaken. Met het Akkoord van Schengen hebben 22 lidstaten van de EU hun grenzen voor elkaar opengesteld, zodat mensen nu zonder paspoort of identiteitskaart van het ene naar het andere land kunnen reizen. Nu hebben al 16 lidstaten hun nationale valuta vervangen door de euro. In 2004 werden 10 nieuwe landen lid van de EU, in 2007 werden nog eens 2 landen lid en in 2013 nog eens 1. Vandaag de dag zijn er in totaal 27 landen lid.

Quai d'Orsay (Parijs). Robert Schuman hield de toespraak waarmee het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1950 werd gestart.
Quai d'Orsay (Parijs). Robert Schuman hield de toespraak waarmee het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1950 werd gestart.

Vrij verkeer

Iemand die onderdaan is van de Europese Unie kan in elk van de 27 lidstaten wonen en werken zonder dat hij een werkvergunning of visum nodig heeft. Een Fransman kan bijvoorbeeld naar Griekenland verhuizen om daar te werken, of gewoon om er te wonen, en hij of zij heeft geen toestemming nodig van een autoriteit in Griekenland.

Op dezelfde manier kunnen producten die in het ene land zijn gemaakt, in elk ander land worden verkocht zonder speciale toestemming of extra belastingen. Om deze reden zijn de leden het eens over regels voor productveiligheid - ze willen weten dat een product dat in een ander land is gemaakt, net zo veilig is als wanneer het in hun eigen land zou zijn gemaakt.

Belangrijkste instellingen

Instellingen van de Europese Unie

Europees Parlement

- Wetgevend (lagerhuis) -

Europese Raad

- Stelt de impulsen en de richting in -

Raad van de Europese Unie

- Wetgevend (bovenhuis) -

Europese Commissie

- Uitvoerenden -

European Parliament

Members of the European Council 2011

EU Council room

European Commission building

 • handelt samen met de Raad als wetgever
 • wordt gekozen door het volk
 • zit voor vijf jaar tussen de verkiezingen
 • deelt met de Raad de begrotingsbevoegdheid en beslist in laatste instantie over de algemene begroting van de EU
 • oefent de democratische controle uit op de EU-instellingen, waaronder de Europese Commissie, en benoemt de leden van de Commissie
 • de in Straatsburg gevestigde en plenaire vergaderingen, het secretariaat-generaal in Luxemburg, vergadert voornamelijk in Brussel
 • top van de regeringsleiders, voorgezeten door de voorzitter van de Europese Raad)
 • geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling en stelt algemene doelstellingen en prioriteiten vast
 • zal geen wetgeving maken
 • gevestigd in Brussel
 • bestaat uit regeringsministers van de lidstaten
 • handelt samen met het Parlement als wetgever
 • oefent samen met het Parlement de begrotingsbevoegdheid uit
 • zorgt voor de coördinatie van het algemene economische en sociale beleid en stelt richtsnoeren vast voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
 • internationale overeenkomsten sluiten
 • gevestigd in Brussel
 • is de "overheid"
 • heeft een lid per lidstaat
 • dient voorstellen voor nieuwe wetgeving in bij het Parlement en de Raad
 • voert het beleid van de EU uit en beheert de begroting
 • zorgt voor naleving van de EU-wetgeving
 • onderhandelt over internationale verdragen
 • gevestigd in Brussel

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

- Rechterlijke macht -

Europese Rekenkamer

- Financieel controleur -

Europese Centrale Bank

- Monetaire directie (centrale bank) -

ECJ room

ECA building

European Central Bank

 • zorgen voor een uniforme interpretatie van het Europees recht
 • heeft de bevoegdheid om te beslissen over juridische geschillen tussen EU-lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en particulieren
 • gevestigd in Luxemburg
 • onderzoekt het juiste gebruik van de ontvangsten en uitgaven van de EU-instellingen
 • gevestigd in Luxemburg
 • vormt samen met de nationale centrale banken het Europees Stelsel van Centrale Banken en bepaalt daarmee het monetair beleid van de EU
 • zorgt voor prijsstabiliteit van de euro door de geldhoeveelheid van de deelnemende landen te controleren
 • gevestigd in Frankfurt am Main

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is de belangrijkste besluitvormingsgroep. De kabinetsministers van de lidstaten komen bijeen (ministers van Buitenlandse Zaken, van Landbouw, van Justitie, enz...) en bespreken onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Vóór het Verdrag van Lissabon (dat in 2007 is opgesteld en in 2008 ten uitvoer is gelegd) is elke lidstaat gedurende zes maanden aan de beurt om voorzitter van de Raad te zijn. Zo bekleedde Duitsland van januari 2007 tot juli 2007 het voorzitterschap. De zes maanden daarvoor bekleedde Finland het voorzitterschap. Nu zit de voorzitter van de Europese Unie de topbijeenkomsten van de Raad voor. De voorzitter van de Raad is de organisator en de manager en wordt voor een periode van tweeënhalf jaar in functie gestemd. Hij of zij heeft niet de bevoegdheid om beslissingen over de Europese Unie te nemen zoals de president van de Verenigde Staten dat voor dat land doet.

Lidstaten met een grote bevolking (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, enz.) hebben meer stemmen dan landen met een kleine bevolking (Luxemburg, Malta, enz.), maar er kan geen besluit worden genomen als genoeg landen tegen het besluit stemmen.

Twee keer per jaar komen de regeringsleiders (premiers) en/of de staatshoofden (presidenten) bijeen om over de belangrijkste kwesties te praten en besluiten te nemen over verschillende kwesties. Deze bijeenkomst is anders en niet zo formeel. Het staat bekend als een Europese Raad.

Opmerking: Dit is niet hetzelfde als de Raad van Europa, die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

Europese Commissie

De Europese Commissie leidt de dagelijkse gang van zaken in de EU en schrijft wetten, als een regering. Wetten die door de Commissie worden geschreven, worden besproken en gewijzigd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

De Commissie heeft één voorzitter en 27 commissarissen, die door de Europese Raad zijn geselecteerd. De voorzitter van de Commissie wordt door de Europese Raad benoemd met goedkeuring van het Europees Parlement.

De Commissie werkt als een kabinetsregering. Er is één commissaris per lidstaat, hoewel de commissarissen de belangen van de EU als geheel moeten behartigen en niet hun eigen land.

Europees Parlement

Zie ook: Begroting van de Europese Unie

Het Parlement telt in totaal 785 leden (de zogenaamde leden van het Europees Parlement, oftewel de leden van het Europees Parlement). Zij worden om de vijf jaar in hun land gekozen door de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Het Parlement kan wetsvoorstellen goedkeuren, verwerpen of wijzigen. Het kan ook de Europese Commissie ontslaan. In dat geval zou de hele commissie haar werk moeten opgeven.

Politiek systeem van de Europese Unie. De Unie heeft zeven organen (in het blauw).
Politiek systeem van de Europese Unie. De Unie heeft zeven organen (in het blauw).

Het Parlement is het enige rechtstreeks gekozen orgaan
Het Parlement is het enige rechtstreeks gekozen orgaan

Politiek

Er zijn veel discussies in de EU over hoe het zich moet ontwikkelen en hoe het in de toekomst moet veranderen.

De belangrijkste redenen waarom de Europese landen bij elkaar zijn gekomen zijn politiek en economisch:

lidstaten

In 1951 hebben zes landen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, een basisversie van wat de EU nu is. Deze zes gingen toen verder en in 1957 maakten ze de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het Verenigd Koninkrijk en andere landen besloten niet toe te treden en toen het Verenigd Koninkrijk van gedachten veranderde, werd het tegengehouden door de Franse president Charles de Gaulle. Toen hij geen president meer was, begonnen het Verenigd Koninkrijk en anderen toe te treden. Vandaag de dag zijn er 27 leden, maar het idee dat er meer leden zouden moeten toetreden wordt niet door iedereen als een goed idee gezien.

Oprichters in 1957

Ingetreden in 1973

Ingetreden in 1981

Links in 1985

Ingetreden in 1986

Ingetreden in 1995

Ingezeten in 2004

Ingetreden in 2007

Aangesloten in 2013

 •  Kroatië

Links in 2020

 1. Oost- en West-Duitsland werden in 1990 één land. Sindsdien is heel Duitsland lid van de EU.
 2. Groenland trad toe als onderdeel van Denemarken, maar kreeg daarna enige macht om zichzelf te regeren. Met deze macht besloot het land de EEG te verlaten.
 3. ↑ Hoewel Noord-Cyprus officieel deel uitmaakt van Cyprus (en de EU), wordt het niet daadwerkelijk gecontroleerd door de regering van Cyprus en worden zijn paspoorten niet geaccepteerd door de EU-leden.

Servië, Montenegro, de Republiek Macedonië, Turkije en IJsland zijn "kandidaat-landen"; zij komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo zullen naar verwachting volgen.

Aangezien er de laatste tijd echter veel politieke problemen zijn geweest in Turkije, met name met de arrestatie van tienduizenden politieke rivalen door president Erdogan sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016, is het onwaarschijnlijk dat het land binnenkort deel zal mogen uitmaken van de EU, omdat de leden van de EU van mening zijn dat de huidige Turkse regering de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie niet respecteert.

De lidstaten van de Europese Unie in lichtbruine kleur.
De lidstaten van de Europese Unie in lichtbruine kleur.

Motto

Verenigd in verscheidenheid (of samen met vele soorten mensen in Eenvoudig Engels), is het motto van de Europese Unie.

Het motto in andere talen:

 • Bulgaars: Bijzondere kenmerkenбединен в многообразието
 • Kroatische: Ujedinjeni u različitosti
 • Tsjechisch: Jednotná v rozmanitosti
 • Deens: Forenet i mangfoldighed
 • Nederlands: In verscheidenheid verenigd
 • Ests: Ühinenud mitmekesissen
 • Fins: Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Frans: Unie dans la diversité
 • Duits: Verenigd in verscheidenheid
 • Grieks: Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Hongaars: Egység a sokféleségben
 • Iers: Ní ceart go cur le chéile
 • Engels: United in diversity
 • Lets: Vienota dažādībā
 • Litouws: Suvienijusi įvairovę
 • Maltese: Magħquda fid-diversità
 • Pools: Verenigd in verscheidenheid
 • Portugees: Unida na diversidade
 • Roemeense: Uniţi in diversitate
 • Slowaaks: Zjednotení v rozmanitosti
 • Sloveens: Združena v raznolikosti
 • Spaans: Unida en la diversidad
 • Zweeds: Förenade i mångfaldenBrexit

Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk een referendum gehouden over de vraag of het in de EU moet blijven of het moet verlaten. De meerderheid [52 % tot 48 %] was voorstander van een vertrek. Groot-Brittannië dat de EU verlaat staat algemeen bekend als Brexit.

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 "artikel 50" van het Verdrag van de Europese Unie (het Verdrag van Lissabon) in werking gesteld. Hiermee zijn de onderhandelingen met collega's van de EU over de exitvoorwaarden begonnen. Het tijdschema voor deze onderhandelingen is twee jaar, wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk tot ten minste maart 2019 lid zou blijven van de EU. Deze termijn werd echter later op verzoek van de Britse regering verlengd tot 31 oktober 2019. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari 2020 om 23.00 uur Greenwich Mean Time.

Gerelateerde pagina's

 • Burgerschap van de Europese Unie
 • Meertaligheid
 • Brexit

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3