Europese Unie | confederatie van 27 lidstaten

De Europese Unie (afkorting: EU) is een confederatie van 27 lidstaten in Europa die in 1992-1993 is opgericht bij het Verdrag van Maastricht. De EU is voortgekomen uit de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die in 1957 bij de Verdragen van Rome werd opgericht. Zij heeft een gemeenschappelijke economische ruimte gecreëerd met voor heel Europa geldende wetten, waardoor de burgers van de EU-landen zich in andere EU-landen bijna op dezelfde manier kunnen verplaatsen en handel kunnen drijven als in hun eigen land. Negentien van deze landen delen ook hetzelfde type geld: de euro.

De naam Europa komt van het Latijnse Europa, dat op zijn beurt is afgeleid van het Griekse Εὐρώπη, van εὐρύς eurys "breed" en ὤψ ops "gezicht".

Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag waarin staat hoe de Unie wordt bestuurd. Alle lidstaten hebben getekend om aan te geven dat ze het eens zijn met wat er in het verdrag staat. Het belangrijkste is dat in het verdrag staat welke taken ("bevoegdheden") de Unie voor de leden moet uitvoeren en welke taken zij zelf moeten uitvoeren. De leden beslissen hoe de Unie moet handelen door voor of tegen voorstellen te stemmen.

Het doel van de EU is de lidstaten dichter bij elkaar te brengen met respect voor mensenrechten en democratie. Zij doet dit met gemeenschappelijke regels over eerlijke handel met elkaar, gemeenschappelijke afspraken over wetshandhaving, een gemeenschappelijk type paspoort en andere overeenkomsten. De meeste leden delen een gemeenschappelijke munt (de euro) en de meeste staan toe dat mensen van het ene land naar het andere reizen zonder een paspoort te hoeven tonen. Het doet dit met gemeenschappelijke regels over eerlijke handel met elkaar, gemeenschappelijke afspraken over wetshandhaving en andere overeenkomsten. Het heeft een gemeenschappelijke stijl voor (zijn) paspoorten.


 

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog wilden de landen in Europa vreedzaam samenleven en elkaars economie helpen. In plaats van elkaar te bevechten om kolen en staal, richtten de eerste lidstaten (West-) Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg in 1952 één Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.

In 1957 ondertekenden de lidstaten in de Italiaanse stad Rome opnieuw een verdrag en werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Nu was het een gemeenschap voor kolen, staal en handel. Later werd de naam veranderd in Europese Gemeenschap.

In 1993, met het Verdrag van Maastricht, veranderde de naam in de Europese Unie. Nu werken de lidstaten niet alleen samen op het gebied van politiek en economie (kolen, staal en handel), maar ook op het gebied van geld, justitie (wetten) en buitenlandse zaken. Met het Akkoord van Schengen hebben 22 EU-landen hun grenzen voor elkaar opengesteld, zodat mensen nu zonder paspoort of identiteitskaart van het ene naar het andere land kunnen reizen. Veel landen van de EU delen ook een munt, de euro. In 2004 werden 10 nieuwe landen lid van de EU, in 2007 nog eens 2 en in 2013 nog eens 1. In 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk ervoor om de EU te verlaten. Vandaag zijn er in totaal 27 landen lid. Quai d'Orsay (Parijs). Robert Schuman hield de toespraak waarmee het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1950 van start ging.  Zoom
Quai d'Orsay (Parijs). Robert Schuman hield de toespraak waarmee het plan voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1950 van start ging.  

Vrij verkeer

Een burger van de Europese Unie kan in elk van de 27 lidstaten wonen en werken zonder werkvergunning of visum. Een Fransman kan bijvoorbeeld naar Griekenland verhuizen om er te werken of gewoon te wonen, en hij of zij heeft geen toestemming nodig van een instantie in Griekenland.

Op dezelfde manier kunnen producten die in een lidstaat zijn gemaakt, in alle andere lidstaten worden verkocht zonder speciale vergunningen of extra belastingen. Om deze reden komen de leden regels overeen over productveiligheid - zij willen weten dat een product dat in een ander land wordt gemaakt even veilig is als wanneer het in hun eigen land zou zijn gemaakt.


 

Belangrijkste instellingen

Instellingen van de Europese Unie

Europees Parlement

- Wetgevende macht (lagerhuis) -

Europese Raad

- Geeft impulsen en richting -

Raad van de Europese Unie

- Wetgevende macht (hogerhuis) -

Europese Commissie

- Uitvoerende -

European Parliament

Members of the European Council 2011

EU Council room

European Commission building

 • treedt samen met de raad op als wetgever
 • wordt gekozen door het volk
 • zit vijf jaar tussen verkiezingen
 • deelt met de Raad de begrotingsbevoegdheid en beslist in laatste instantie over de algemene begroting van de EU
 • oefent de democratische controle uit op de EU-instellingen, waaronder de Europese Commissie, en benoemt de leden van de Commissie
 • gebaseerd en plenaire vergaderingen in Straatsburg, algemeen secretariaat in Luxemburg, vergadert voornamelijk in Brussel
 • top van de regeringsleiders, voorgezeten door de voorzitter van de Europese Raad)
 • geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling en stelt algemene doelstellingen en prioriteiten vast
 • zal geen wetten maken
 • gevestigd in Brussel
 • bestaat uit ministers van de lidstaten
 • treedt samen met het Parlement op als wetgever
 • oefent samen met het Parlement de begrotingsbevoegdheid uit
 • zorgt voor de coördinatie van het algemeen economisch en sociaal beleid en geeft richtsnoeren voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
 • internationale overeenkomsten sluiten
 • gevestigd in Brussel
 • is de "regering"
 • heeft één lid uit elke lidstaat
 • dient voorstellen voor nieuwe wetgeving in bij het Parlement en de Raad
 • voert het EU-beleid uit en beheert de begroting
 • zorgt voor naleving van de EU-wetgeving
 • onderhandelt over internationale verdragen
 • gevestigd in Brussel

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

- Rechterlijke macht -

Europese Rekenkamer

- Financieel controleur -

Europese Centrale Bank

- Monetair kaderlid (centrale bank) - De heer

ECJ room

ECA building

European Central Bank

 • een uniforme interpretatie van de Europese wetgeving te waarborgen
 • is bevoegd om te beslissen over juridische geschillen tussen EU-lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en particulieren
 • gevestigd in Luxemburg
 • onderzoekt of de ontvangsten en uitgaven van de EU-instellingen correct worden gebruikt
 • gevestigd in Luxemburg
 • vormt samen met de nationale centrale banken het Europees Stelsel van Centrale Banken en bepaalt daarmee het monetaire beleid van de EU
 • zorgt voor prijsstabiliteit van de euro door de geldhoeveelheid van de deelnemende landen te controleren
 • gevestigd in Frankfurt am Main

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is de belangrijkste besluitvormingsgroep. De ministers van de lidstaten komen bijeen (ministers van Buitenlandse Zaken, van Landbouw, van Justitie, enz...) en bespreken onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Vóór het Verdrag van Lissabon (geschreven in 2007, uitgevoerd in 2008) is elke lidstaat om de beurt zes maanden voorzitter van de Raad. Van januari 2007 tot juli 2007 was Duitsland bijvoorbeeld voorzitter. De zes maanden daarvoor was Finland voorzitter. Nu zit de voorzitter van de Europese Unie de topconferenties van de Raad voor. De voorzitter van de raad is de organisator en beheerder en wordt in functie gestemd voor een periode van tweeënhalf jaar. Hij of zij heeft niet de macht om besluiten te nemen over de Europese Unie zoals de president van de Verenigde Staten dat doet voor dat land.

Lidstaten met een grote bevolking (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, enz.) hebben meer stemmen dan landen met een kleine bevolking (Luxemburg, Malta, enz.), maar een besluit kan niet worden genomen als genoeg landen tegen het besluit stemmen.

Twee keer per jaar komen de regeringsleiders (premiers) en/of staatshoofden (presidenten) bijeen om over de belangrijkste kwesties te praten en besluiten te nemen over verschillende kwesties. Deze bijeenkomst is anders en niet zo formeel. Zij staat bekend als de Europese Raad.

Opmerking: dit is niet hetzelfde als de Raad van Europa, die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de dagelijkse leiding over de EU en schrijft wetten, net als een regering. De wetten van de Commissie worden besproken en gewijzigd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

De Commissie heeft een voorzitter en 27 commissarissen, die door de Europese Raad worden gekozen. De voorzitter van de Commissie wordt benoemd door de Europese Raad met goedkeuring van het Europees Parlement.

De commissie werkt als een kabinetsregering. Er is één commissaris per lidstaat, maar de commissarissen moeten de belangen van de EU als geheel vertegenwoordigen en niet die van hun eigen land.

Europees Parlement

Zie ook: Begroting van de Europese Unie

Het Parlement telt in totaal 705 leden (leden van het Europees Parlement of MEP's genoemd). Zij worden om de vijf jaar in hun land gekozen door de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Het Parlement kan wetsvoorstellen goedkeuren, verwerpen of wijzigen. Het kan ook de Europese Commissie ontslaan. In dat geval zou de hele Commissie haar baan moeten opgeven. 
Het Parlement is het enige rechtstreeks verkozen orgaan  Zoom
Het Parlement is het enige rechtstreeks verkozen orgaan  

Politiek systeem van de Europese Unie. De Unie heeft zeven organen (in blauw).  Zoom
Politiek systeem van de Europese Unie. De Unie heeft zeven organen (in blauw).  

Politiek

In de EU wordt veel gediscussieerd over hoe zij zich in de toekomst moet ontwikkelen en veranderen.

De belangrijkste redenen waarom Europese landen samenkwamen zijn politiek en economisch:


 

Lidstaten

In 1951 richtten zes landen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op, een basisversie van wat de EU nu is. Deze zes gingen vervolgens verder en maakten in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het Verenigd Koninkrijk en andere landen besloten niet toe te treden, en toen het Verenigd Koninkrijk van gedachten veranderde, werd het tegengehouden door de Franse president Charles de Gaulle. Toen hij geen president meer was, begonnen het Verenigd Koninkrijk en anderen toe te treden. Vandaag zijn er 27 leden, maar het idee dat er meer leden moeten komen wordt niet door iedereen als een goed idee gezien.

Oprichters in 1957

Toegetreden in 1973

Toegetreden in 1981

Links in 1985

Toegetreden in 1986

Toegetreden in 1995

Toegetreden in 2004

Toegetreden in 2007

Toegetreden in 2013

 •  Kroatië

Links in 2020

 1. ↑ Oost-Duitsland en West-Duitsland werden in 1990 één land. Sindsdien is heel Duitsland lid van de EU.
 2. Groenland trad toe als deel van Denemarken, maar kreeg daarna enige bevoegdheid om zichzelf te besturen. Met deze bevoegdheid besloot het land de EEG te verlaten.
 3. Hoewel Noord-Cyprus officieel deel uitmaakt van Cyprus (en de EU), wordt het in feite niet bestuurd door de regering van Cyprus en worden zijn paspoorten niet aanvaard door EU-leden.

Servië, Montenegro, Noord-Macedonië, Turkije en IJsland zijn "kandidaat-lidstaten"; zij komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo zullen naar verwachting volgen.

Aangezien er de laatste tijd echter veel politieke problemen zijn in Turkije, vooral met de arrestatie door president Edrogan van tienduizenden politieke rivalen sinds de mislukte couppoging op 15 juli 2016, is het onwaarschijnlijk dat het land op korte termijn zal worden toegelaten tot de EU, omdat de EU-leden van mening zijn dat de huidige Turkse regering de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie niet respecteert. De lidstaten van de Europese Unie gemarkeerd in lichtoranje en de kandidaat-lidstaten gemarkeerd in groen.  Zoom
De lidstaten van de Europese Unie gemarkeerd in lichtoranje en de kandidaat-lidstaten gemarkeerd in groen.  

Motto

Verenigd in verscheidenheid (of samen met vele soorten mensen in eenvoudig Engels), is het motto van de Europese Unie.

Het motto in andere talen:

 • Bulgaars: Обединен в многообразието
 • Kroatisch: Ujedinjeni u različitosti
 • Tsjechisch: Jednotná v rozmanitosti
 • Deens: Forenet i mangfoldighed
 • Nederlands: In verscheidenheid verenigd
 • Ests: Ühinenud mitmekesisuses
 • Fins: Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Frans: Eenheid in verscheidenheid
 • Duits: In Vielfalt geeint
 • Grieks: Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Hongaars: Egység a sokféleségben
 • Iers: Ní ceart go cur le chéile
 • Italiaans: Uniti nella diversità
 • Lets: Vienota dažādībā
 • Litouws: Suvienijusi įvairovę
 • Maltees: Magħquda fid-diversità
 • Pools: Zjednoczona w różnorodności
 • Portugees: Unida na diversidade
 • Romanian: Uniţi în diversitate
 • Slowaaks: Zjednotení v rozmanitosti
 • Slovene: Združena v raznolikosti
 • Spaans: Unida en la diversidad
 • Zweeds: Förenade i mångfalden

 

Brexit

Op 23 juni 2016 hield het Verenigd Koninkrijk een referendum over de vraag of het in de EU moest blijven of eruit moest stappen. De meerderheid [52% tegen 48%] was voor een vertrek. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU staat bekend als Brexit.

De regering van het VK heeft op 29 maart 2017 "artikel 50" van het Verdrag betreffende de Europese Unie (het Verdrag van Lissabon) ingeroepen. Daarmee begonnen de onderhandelingen met de medeleden van de EU over de voorwaarden van de uittreding. Het tijdschema voor deze onderhandelingen is twee jaar, wat betekent dat het VK tot ten minste maart 2019 lid van de EU zou blijven. Deze termijn werd later echter op verzoek van de Britse regering verlengd tot 31 oktober 2019. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari 2020 om 23.00 uur (Greenwich Mean Time). Nadat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de Europese Unie was gestapt, liep de overgangsperiode af op 31 december 2020 en eindigde op 1 januari 2021.


 

Gerelateerde pagina's

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Europese Unie?


A: De Europese Unie (EU) is een confederatie van 27 lidstaten in Europa die in 1992-1993 is opgericht bij het Verdrag van Maastricht. Zij heeft een gemeenschappelijke economische ruimte gecreëerd met voor heel Europa geldende wetten waardoor burgers van EU-landen zich in andere EU-landen kunnen verplaatsen en er bijna net zo handel kunnen drijven als in hun eigen land.

V: Wanneer werd de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht?


A: De EEG werd opgericht bij de Verdragen van Rome in 1957.

V: Wat is het Verdrag van Lissabon?


A: Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag waarin staat hoe de Unie wordt bestuurd. Alle lidstaten hebben getekend om aan te geven dat zij het eens zijn met wat er in het verdrag staat, en het schetst welke taken ("bevoegdheden") door de Unie moeten worden uitgevoerd en welke door de individuele leden.

V: Waar komt de naam "Europa" vandaan?


A: De naam "Europa" komt van het Latijnse Europa, dat is afgeleid van het Griekse ֵὐסנח, van וὐסע eurys "breed" en ὤר ops "gezicht".

V: Wat zijn enkele doelstellingen van het EU-lidmaatschap?


A: Enkele doelstellingen van het EU-lidmaatschap zijn het dichter bij elkaar brengen van de lidstaten met respect voor mensenrechten en democratie, het vaststellen van gemeenschappelijke regels voor eerlijke handel tussen de leden, het maken van gemeenschappelijke afspraken over wetshandhaving, het hebben van een gemeenschappelijke stijl voor paspoorten, en het delen van een gemeenschappelijke munt (de euro).

V: Moeten mensen een paspoort laten zien als ze tussen EU-landen reizen?


A: De meeste leden staan toe dat mensen van het ene land naar het andere reizen zonder een paspoort te hoeven tonen.

V: Hoe beslissen de leden hoe de Unie moet handelen?A: De leden beslissen hoe de Unie moet handelen door voor of tegen voorstellen te stemmen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3